HBO, UvA, Harvard en hun alumni

Nieuws | de redactie
11 november 2011 | Hogescholen moeten hun oud-studenten snel en veel meer gestructureerd betrekken bij nascholing, Leven Lang Leren en andere vormen van blijvend contact als alumni. Maar het WO ook. “Bij de UvA heb ik weinig gevoel. Ze maken ook geen werk van mij”, vertelt HU-voorzitter Geri Bonhof.

Op het Nationaal Alumni Congres (NAC) schetste vice-voorzitter van deHBO-raad Geri Bonhof haar eigen ‘sentimental journey’ langs haarHO-bronnen. Als alumna van de opleiding tot gymnastiekdocent hieldzij lange tijd contact met haar jaargroep. De noodzaak vianascholing bij te blijven in haar vak hielp die betrokkenheid enregelmatige ontmoetingen te bevorderen. Over haar alma mater in depedagogiek, de UvA, was zij minder vleiend.

Weinig gevoel bij de UvA

“Bij de UvA heb ik weinig gevoel, die zegt mij niks meer. Zijdoen ook niks met mij.” Het contrast met haar andere alma mater isgroot. “Hoewel ik maar kort op Harvard verbleef, voormasterclasses, is het onderhoud van die kant zeer goed. Ja ik weetdat ze dat ook doen om te ‘verkopen’ dat ik vaker zulkemasterclasses kom doen. Maar het is ook een middel om de band methun reputatie naar beide kanten vast te houden.”

“Wat zij bijvoorbeeld heel goed doen is via factsheets ofnieuwsbrieven in te spelen op actualiteiten. Zij laten dan debesten op zo’n thema ingaan op de wereldwijde ontwikkelingen enachtergronden. Dat is altijd de moeite waard, dat wil jelezen.”

“Kunnen wij daar in HBO en WO van leren? Zeker mits binnen onzeeigen context van financiering en bedrijfscultuur van hetNederlands hoger onderwijs”, onderstreept Bonhof.  “Als jehier je beleid als CvB puur zou concentreren op het aanboren vanfondsen dan mislukt je alumnibeleid subiet.” Door aandacht voornetwerk en kwaliteit van het onderwijs bij de alumni te verbindenmet funding via bijvoorbeeld scholarships is wel eenvruchtbaar tweerichtingverkeer mogelijk.

Meer dan een bachelorproductiebedrijf

De historie en missie van het HBO is ook hier een andere dan dievan het WO, herinnerde de HU-voorzitter de deelnemers van het NAC.De professionalisering van het opleidingenaanbod is nu zo’n 30 jaargaande bij hogescholen. Nog recenter is de opbloei van hun rol als’regionale kenniscentra’ en als emancipatiemotor voor zeer grotegroepen studenten en burgers. “We zijn veel meer dan eenbachelorproductiebedrijf!”

In die nieuwe rollen van het HBO zit meteen veel dat een eigenalumnibeleid zou moeten sturen. Het HBO kent vele tienduizenden diewerken en studeren tegelijk, ook in duale, deeltijd enLLL-trajecten. “Met zulk aanbod zit onze HU in de top10 van degrootste aanbieders van dat soort opleidingen in ons land. Datgeeft de ontwikkeling van een eigen alumnibeleid met zulkedeelnemers aan het HBO een extra gewicht.”

Die benadering moet volgens Bonhof in heel het HBO gaanpostvatten. Daarin ziet zij wel een verbinding met haaroorspronkelijke ervaringen als alumna van da ALO. Het bijblijven inhet vak en de blijvende ontmoeting met vakgenoten is een belangrijkmotief voor alumnibeleid, voor een intensievere participatie daarindoor de alumni zelf en voor de uitbouw van de aanpak van zo’nbeleid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK