Jan Anthonie Bruijn voorzitter AWT

Nieuws | de redactie
4 november 2011 | De AWT heeft een nieuwe voorzitter. De Leidse hoogleraar Jan Anthonie Bruijn volgt per 1 januari 2012 Joop Sistermans op. "Ik ga met ondernemers, kenniswerkers, onderzoekers en bestuurders graag in discussie en ik luister met grote interesse naar hun ideeën over de toekomst van Nederland en van Europa."

Jan Anthonie Bruijn noemt de benoeming door de Ministerraad totvoorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie eenenorme eer. “Het is een voorrecht om als voorzitter de AWT te gaandienen. De AWT dankt zijn prestige mede aan de groepwetenschappelijke medewerkers die in samenwerking met de raadsledenstudies van hoog niveau en invloedrijke adviezen produceren.”

“Wetenschap en innovatiezijn van groot belang voor onze welvaart en ons welzijn; weverdienen in 2025 ons geld met een combinatie van kennis, innovatieen ondernemerschap”, stelt Bruijn die direct aan de slag wil in hetkennis maken met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven teleren kennen.Vanaf januari zal ikintensief samenwerken met de medewerkers, de raadsleden, met dedepartementen en met het veld, en ik zie daar naar uit!”

Blik opEuropa

In gesprek met ScienceGuide sprak Jan Anthonie Bruijnrecent al uitvoerig over zijn over het Nederlandskennisbeleid. Toen pleitte de LUMC-hoogleraar voor meernadruk op ‘Europa’ in de visieontwikkeling en de relaties van dekennissector.

“Hier kunnen we alleen op het Europese niveau de zaak echtoppakken en tot een doorbraak brengen. Dit moet wat mij betreft ookop de agenda. We zullen moeten leren denken in termen van eenEuropese hoger onderwijs ruimte, ook wat betreft de financiering.Ik weet best dat heel veel mensen daar nog echt niet aan toe zijn,maar vroeger kon men zich ook niet indenken dat je in Friesland eenstudent moest betalen die in Groningen ging studeren en dan werkvond in Amsterdam……”

Ook als voorzitter van de AWT, die onlangs ook al wees op deinternationale kenniskansen voor Nederland, zal Bruijn zichdus gaan inzetten voor deze internationale blik. “Het is een heelandere, uitdagende wereld geworden en ga dat maar liever nietontkennen, ook als land moet je dat niet doen. Als liberaal ben ikdaarom juist op dit terrein voor een kleine, maar krachtige enondersteunende Europese overheid, want het kennisbeleid kan nietzonder doorbraken op dat niveau.”

Bijna Minister

Prof. dr. Jan Antonie Bruijn studeerde geneeskunde aan de JohnsHopkins University in Baltimore (VS) en aan de Erasmus UniversiteitRotterdam. Hij is voorzitter van het Opleidingsbestuur Geneeskundeen Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, voorzittervan de Programmaraad van het Europees Platform, vicevoorzitter vande raad van toezicht van de Hogeschool Leiden en lid van deCommissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Hij is daarnaastbetrokken bij de Onderwijsraad van de kring externedeskundigen.

De benoeming van Bruijn is ook een gebaar van deminister-president aan één van zijn belangrijkste adviseurs. JanAnthonie Bruijn stelde voor lijsttrekker Rutte hetverkiezingsprogramma van de VVD op waarmee deze de verkiezingen van2010 wist te winnen. In de maanden daarop gold hij als één van detopkandidaten voor het ministerschap van OCW, dan wel VWS.

Bruijn geldt als een hoogleraar met een groot enthousiasme voorhet debat met zijn studenten. Zo nam hij het initiatief tot hetLeids studentendebat, dat in mei 2011 zijn eersteeditie kende. Gastspreker was toen niemand minder dan OCW-ministerMarja van Bijsterveldt.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK