Politiek overdrijft straatoverlast

Nieuws | de redactie
11 november 2011 | Bewoners van probleemwijken roepen minder luid om maatregelen tegen straatoverlast dan politici doen geloven. Politici luisteren naar media die steeds meer aandacht aan straatoverlast besteden terwijl deze niet is toegenomen, zo blijkt uit Leids promotieonderzoek van Monique Koemans.

Overlast door antisociaal gedrag op straat lijkt de laatste tweedecennia een steeds omvangrijker en ingrijpender probleem te zijngeworden. Bovendien wordt straatoverlast vaak gekoppeld aanproblemen met jonge (Marokkaanse) immigranten. Uit hetpromotieonderzoek van Koemans van de Universiteit Leiden blijkt datin het politieke debat de bestaande regelgeving en dehandhavingpraktijk als niet toereikend worden ervaren. Mede daaromworden nieuwe repressievere maatregelen ingevoerd, zoals de Wetmaatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstigeoverlast.

Deze hardere maatregelen worden gelegitimeerd door te verwijzennaar de publieke roep om actie en de groei van het probleem. Maaruit Koemans’ analyse van het publiek discours komt naar voren datbewoners uit probleemwijken overlast als een minder nijpendprobleem omschrijven dan politici doen voorkomen. Ook statistischgezien is de daadwerkelijk ervaren straatoverlast in de afgelopenperiode niet toegenomen.

Koemans concludeert dat politici in de praktijk eerder blijkente reageren op alarmerende mediaberichtgeving over straatoverlastdan op een feitelijk publiek verzoek tot actie. Haar analyse vanhet mediadiscours van de laatste twee decennia toont een explosievegroei van berichtgeving over straatoverlast.

Engeland versus Nederland

Het onderzoekt laat tevens zien dat in Engeland hetmigratiedebat nauwelijks een rol speelt bij de aanpak vanstraatoverlast. Deze constatering is verrassend aangezien veelomstandigheden (zoals groeiende media- en politieke aandachtterwijl het ervaren probleem niet groeit en oververtegenwoordigingvan minderheden in het justitiële systeem) wel vergelijkbaar zijn.Het is daarom curieus dat in tegenstelling tot de Nederlandsediscours, de Engelse media en politici straatoverlast-problematiekniet stelselmatig verbinden met jonge migranten, maar eerder metautochtone jeugd.

Gezien deze uitkomsten ligt invoering van verdergaanderepressieve maatregelen (zoals de Engelse ASBO-maatregel(Anti-social behavior order)) niet voor de hand. Het bestaandeinstrumentarium om straatoverlast aan te pakken wordt als voldoendeervaren.

Monique Koemans verdedigt op 17 november 2011 in Leiden haarproefschrift ‘The war on antisocial behaviour.Rationales underlying antisocial behaviour policies. ComparingBritish and Dutch discourse analyses’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK