Premier Rutte, doe iets aan de chaos

Nieuws | de redactie
21 november 2011 | Vier Nederlandse economen vragen Rutte met klem om de onrust en het wantrouwen op de Europese financiele markten aan te pakken. Eijffinger, Heertje, Hoogduin en Van der Ploeg vrezen een diepe recessie.

Aan de Minister-President, de heer M. Rutte te Den Haag

Excellentie,

Ondergetekenden wenden zich tot u met een dringende oproep.

De dynamiek van de financiële, monetaire en economischeontwikkelingen in de eurozone bereikt in snel tempo eenonheilspellend kookpunt. De onrust en het wantrouwen op definanciële markten zijn inmiddels zo groot, dat steeds vaker wordtgesproken over het al dan niet voortbestaan van de euro en/ofeurozone.

Het opbreken van de eurozone zou niet alleen tot een aanzienlijkwelvaarts- en vermogensverlies in Nederland en de andere eurolandenleiden, maar het Europese integratieproces decennia terugwerpen ineen tijd waarin een sterk(er) Europa juist het antwoord is op dekansen en bedreigingen die het gevolg zijn van de snelleveranderingen in de wereldeconomie.

De kans op onbeheersbare en chaotische gevolgen voor dearchitectuur van de Europese integratie neemt toe. Dan zou eendiepe recessie of zelfs depressie vrijwel onvermijdelijk worden ende werkgelegenheid en welvaart van vele miljoenen Europeanen wordenbedreigd.

Wij roepen u daarom op als lid van de Europese Raad vanregeringsleiders te bevorderen dat de reeds aangekondigdebeslissingen en maatregelen van de eurotop van 26 oktober j.l. nuzo snel mogelijk worden uitgewerkt en uitgevoerd en waar nodigversterkt. De belangrijkste versterking van deze maatregelen is datde eurolanden zelf extra middelen beschikbaar stellen voor eenaanzienlijk groter Europees noodfonds (EFSF).

De eurolanden dienen zich gezamenlijk te scharen achterGriekenland, Ierland, Portugal en andere landen onder druk, zoalsItalië en Spanje, zolang deze landen de afgesproken bezuinigings-en hervormingsvoorstellen uitvoeren. Dit kan bevorderen dat de rustop de financiële markten weerkeert.

Verder pleiten wij met klem voor het uitbrengen van eengezamenlijke verklaring van de Europese Raad van regeringsleidersen de Europese Centrale Bank (ECB). Daarin moet worden bevestigddat de ECB onafhankelijk is en als primaire doelstellingprijsstabiliteit heeft.

In deze verklaring zou verder moeten worden uitgelegd dat de ECBvolgens het Verdrag dient bij te dragen aan het handhaven vanfinanciële stabiliteit zonder afbreuk te doen aan prijsstabiliteit.Als onverhoopt de financiële markten niet tot rust komen, als allemaatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd en het EFSFwordt vergroot en ook wordt ingezet, kan de ECB besluiten totinterveniëren in de secundaire markten voor overheidsobligaties enandere financiële markten. Het Verdrag biedt daarvoor niet alleende ruimte, het vraagt er ons inziens zelfs om.

Daarbij worden geen grenzen gesteld aan duur en omvang vandergelijke interventies. Het enige criterium is datprijsstabiliteit moet worden gewaarborgd. Dit verschaft de ECB inde huidige omstandigheden potentieel zeer veel vuurkracht. In dezegezamenlijke verklaring zou ook moeten worden vermeld dat het detaak van de overheden is om voor houdbare overheidsfinanciën tezorgen en het concurrentievermogen en groeipotentieel van huneconomieën te vergroten.

Wij vragen U het initiatief tot het opstellen van eengezamenlijke verklaring van de Europese regeringsleiders en de ECBzo snel mogelijk te nemen. Een dergelijke verklaring zou door deeensgezindheid en de politieke wil die eruit spreekt om degezamenlijke munt, de euro ook gezamenlijk te verdedigen, met deduidelijkheid over de rol en mogelijkheden van de ECB, de gewensterust en het vereiste vertrouwen op de financiële markten moetenkunnen helpen herstellen.

Hoogachtend,

Sylvester Eijffinger
Arnold Heertje
Lex Hoogduin
Rick van der Ploeg


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK