Stenden voorop in toerisme onderzoek

Nieuws | de redactie
16 november 2011 | Stenden Hogeschool wil een leidende rol in het Europees toerisme onderzoek. Op het Future Tourism Congres (FTG) is besloten een grote samenwerking aan te gaan met verschillende grote Europese universiteiten. Belangrijkste doel is het gelijktrekken van de dataverzameling in Europa.

Op het Future Tourism Congres begin november zijn de plannenvoor de samenwerking gemaakt, zo vertelt Jeroen Oskam,programmadirecteur van het European Tourism Future Institute (ETFI)van Stenden. “Universiteiten uit onder meer Londen, Mallorca, deAlgarve en Glasgow doen mee aan de samenwerking.”

Leidende rol Stenden

Het initiatief voor de samenwerking is van Stenden gekomen steltOskam. Vanuit het ETFI is de ambitie gerezen tot versterktesamenwerking in het onderzoek naar toerisme en met de Europesesamenwerking wordt daar gezicht aan gegeven. “We zijn bijvoorbeeldal bezig met een boek over hoe het Europees toerisme er in 2040moet uit zien.”

Op het Future Tourism Congres sprak hoofdspreker Marcio Favila,president van wereld toerisme organisatie UNWTO, al over de trendsin het wereldwijd toerisme voor de komende twintig jaar. Eenafnemende, maar niettemin gestage groei van het aantal toeristen eneen duidelijk opkomst van toeristen uit de BRIC-landen. Bovendienworden opkomende economieën meer en meer interessant alsbestemming. Die trends zo stelde Favila vereisen ook gedegenonderzoek.  “Producten voor toerisme worden continuontwikkeld, die kennis moet altijd worden gedeeld.”

Die veranderingen vereisen ook een ander denken in toerisme, diezo stelt Favilla de toerisme als sector zo interessant maakt. “Wezoeken niet mensen die willen werken in de toeristische sector,maar mensen die er een carrière in zoeken.” De Grand Tour vanStenden, recent nog onderwerp van discussie wordt door Favilla geroemd. “Het isgeweldig om van zo’n netwerk deel uit te maken. Op die manier krijgje ook de mogelijkheid toerisme met andere ogen te bezien.”

Data als fundament

Het Future Tourism Congres is een initiatief dat voortkomt uithet recent gestarte European Tourism Future Institute (ETFI) datStenden onlangs is gestart. Het ETFI probeert op kwalitatievewijze scenario’s te schetsen voor het toerisme op basis vanmogelijk toekomstige uitdagingen legde Stenden-lector Albert Postmain één van de workshops tijdens het congres uit. “Een mogelijkscenario moet door bedrijven worden omgezet in visievorming, eenconcept en een strategie.” Dat is waar het ETFI zich meebezighoudt.

Ook Jeroen Oskam ziet voor het ETFI en de recent gestarteinternationale samenwerking een belangrijke rol in dezekwalitatieve scenario ontwikkeling. “We kijken bij Stenden naar deonzekerheden waar wij vervolgens scenario’s voor schetsen om detoekomst te voorspellen. Maar die scenario’s hebben ook eenfundament nodig. De econometrische databerekening die we daarvoorgebruiken vormt het fundament.”

En het is die data die op dit moment nog te veel versnipperd isin Europa.  “De consumentencijfers die wij in Nederlandgebruiken voor ons onderzoek zijn weer totaal anders opgebouwd danbijvoorbeeld in Denemarken. “Grote Europese samenwerking moet ervoor zorgen dat internationaal trendonderzoek meer gestructureerdkan plaatsvinden.

Internationaal publiek in Leeuwarden

Op het FTG was het internationale netwerk waarin Stenden zich nuals voortrekker opwerpt goed vertegenwoordigd. Zowel de sprekersals de gasten waren vanuit de hele wereld naar Leeuwarden gekomenom  te horen en vertellen over de huidige ontwikkelingen inhet internationaal toerisme en waar de branche zich de komendejaren op moet voorbereiden.

Zo hield Ari Björkqvist, professor aan de Haaga Helia Universityof Applied Sciences, in zijn keynote een pleidooi vooronconventionele oplossingen en ideeën. Creativiteit is iets andersdan aan de wensen van de klant voldoen, stelde hij, refererend aanHenry Ford “If I had asked people what they wanted, they would’vesaid faster horses.”

Een bijzondere bijdrage was er van Omar Moufakkiri, onderzoekerop Stenden die zich met name richt op de rol van het toerisme in destrijd tegen armoede. De vraag naar ‘sustainable tourism’ is delaatste jaren sterk gegroeid, maar daarmee is, zo stelt Moufakkiri,de arme onderklasse verwaarloost. Deze moet weer opgenomen wordenin de toeristische industrie. “No mass tourism, but tourism enmasse.”

Het Future Tourism Congres toonde de aanwezige onderzoekers enondernemers een inkijkje in wat de komende twintig jaar aanuitdagingen te wachten staat. Een groeiende markt, veranderendewensen en een meer en meer maatschappelijke taak voor detoeristische sector. De internationale samenwerking die Stendendaarbij heeft geïnitieerd lijkt daarbinnen een zeer welkomeontwikkeling in het onderzoek naar deze uitdagingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK