UvA/HvA zoekt droomkandidaat

Nieuws | de redactie
22 november 2011 | De nieuwe voorzitter moet meer gebruik maken “van het sterke merk 'Amsterdam'.” En nauwer samen werken “met de Vrije Universiteit en andere kennisinstellingen in de Amsterdamse regio.” De uitgelekte profielschets die de bestuurscrisis moet beslechten biedt veel lezenswaardigs. Wie zou het worden?

De opdracht van de nieuwe UvA/HvA-voorzitter is schaalvergrotingen schaalverkleining tegelijk te realiseren. Zo kunnen deAmsterdamse HO-instellingen de voordelen van beide voor zichinboeken.

Fusie met de VU wordt door de RvT in de profielschets niet expliciet genoemd, maartoch: “Op dit moment wordt er in Amsterdam coöperatief samengewerkten op de langere termijn zal deze samenwerking verdergeïntensiveerd worden. Uitgangspunt daarbij zal zijn datorganiseren op kleine schaal meer mogelijkheden biedt voor hogekwaliteit, terwijl samenwerking op grote schaal een bijdrage levertaan efficiency.”

Vertrokken naar Princeton?

Wie heeft de RvT op het oog? Een droom-president: “eeninspirerend en ervaren bestuurder, een bewezen wetenschapper, eenexcellent communicator en een uitgesproken teamspeler. Iemand diemet plezier opereert in een collegiaal bestuur en die binnen deorganisatie op een transparante en gezaghebbende manier optreedt.Iemand met oog en aandacht voor studenten en onderzoekers.” Je zoubijna denken: die hebben ze nét naar Princeton zien vertrekken……

De golf veranderingen die nationaal, Europees en wereldwijd opde universiteiten afkomt, is voor de RvT zowel een punt van zorgals een onvermijdelijk gegeven, zo blijkt uit de profielschets. Denieuwe voorzitter zal daar niet ‘ijzerenheinig’, maargedifferentieerd op in moeten kunnen spelen.

En een meer autocratische, van bovenaf denkende mentaliteit isdaarbij niet echt gewenst, zo laat men scherp voelen: “Decollegevoorzitter dient zich te realiseren dat het College vanBestuur gezichtsbepalend is in tijden van transitie, maar dat deruimte voor het door kunnen voeren van veranderingen moet wordenverdiend. De voorzitter investeert daarom in het creëren vandraagvlak.”

“Bewezen wetenschapper, bestuurlijkboegbeeld”

De nieuwe chef moet een zeer grondige knowhow hebben van hetHO-beleid. Zij moet zelfs de regelgeving in Brazilië als haarbroekzak kennen! “Hij/zij kent op hoofdlijnen de relevantewetgeving en de diverse stelsels van hoger onderwijs enwetenschappelijk onderzoek in tenminste West Europa, de VerenigdeStaten en de BRIC-landen. Hij/zij heeft grondige kennis van eninzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen opnationaal niveau.” Maar het is een misverstand dat dit dus eenstevige politicus of beroepsbestuurder moet zijn. “Hij/zij is nietalleen een uitmuntend en ervaren bestuurder, maar ook bewezenwetenschapper.”

Dit “bestuurlijk boegbeeld” moet aan de ene kant als een icoonvan de wetenschap kunnen optreden in het brede maatschappelijkeveld, de politiek en de wereldwijde relaties van de UvA/HvA. Aan deandere kant “geeft hij/zij alle ruimte aan de rectoren dieverantwoordelijk zijn voor het onderwijs en onderzoek van deinstellingen en aan het collegelid dat verantwoordelijk is voorbedrijfsvoering en huisvesting. Op het juiste moment weet hij/zijdan ook terug te treden.” Ga er maar aan staan.

Daarbij moet de nieuwe voorzitter ook nog zorgen dat er geldbinnenkomt, dankzij har voortreffelijke netwerk. “Hij/zij beschiktover een uitgebreid en relevant netwerk dat hij/zij ten dienstestelt van universiteit en hogeschool. Hij/zij geeft actief leidingaan fondsenwerving bij bedrijfsleven en particulieren.” Gelet op descherpe uithaal van alumnus en HU-voorzitter GeriBonhof over de laksheid van de UvA in haar omgang met haar alumniis dat laatste dus zeker geen sinecure.

Wie zou bij dit profiel kunnen passen? De combinatie van zeerervaren en uitnemend gereputeerde bestuurder met die van een”bewezen wetenschapper” intrigeert. Op dit moment zou je eigenlijkkunnen denken aan vier namen.

1] Ronald Plasterk, KNAW-lid, befaamd wetenschapper en voormaligleider van het Hubrecht Instituut, oud-minister van OCW en nu alsfinancieel woordvoerder in de Kamer ook op dat terrein door allewateren gewassen.

2] Louise Fresco, KNAW-lid, universiteitshoogleraar UvA,internationaal vermaard wetenschapper, kroonlid van de SER enoud-directeur R&D van de FAO.

3] Ernst Hirsch Ballin, KNAW-lid, sinds kort hoogleraar aan de UvA,befaamd jurist, tweemaal oud-minister van Justitie.

4] Frank Vandenbroucke, voormaligonderzoeker in Oxford, hoogleraar aan de UvA op de Den Uyl leerstoel, oud-vice-premier en ministervan Onderwijs en Werk in Vlaanderen, krachtig en visionairHO-wetgever en de intellectuele leider van de Europeseonderwijsministers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK