Verklein kloof onderzoek en onderwijs

Nieuws | de redactie
8 november 2011 | “Scholen maken veel te weinig gebruik van onderzoeksresultaten bij de verbetering van hun onderwijs”, zegt Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. De raad adviseert de vorming van universitaire onderwijscentra (UOC), waarin met HBO-lectoraten en praktijkscholen samengewerkt wordt.

Het advies ‘Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen’, datvandaag is gepresenteerd aan de Tweede Kamer, stelt dat scholen,universiteit(en), hogescholen en onderwijsontwikkelaars door samente werken in een netwerk maximaal kunnen profiteren van elkaarskennis en kunde en zo de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onderzoek te weinig op praktijk gericht

“Er is een grote kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijkwaar te nemen. Scholen maken veel te weinig gebruik vanonderzoeksresultaten bij de verbetering van hun onderwijs;onderzoekers richten zich onvoldoende op vragen die spelen in depraktijk”, stelt Geert ten Dam. Het vormen van UOC’s moet onderzoeken onderwijspraktijk daarom met elkaar verbinden.

In een UOC werken scholen samen met onderzoekers, lectoren enlerarenopleidingen, en ontwikkelen zij samen kennis om hetonderwijs te verbeteren. De aanleiding kan een gezamenlijk probleemzijn waar scholen tegen aanlopen. Door onderwijspraktijk enonderwijsonderzoek dichter bij elkaar te brengen kunnen zijoptimaal van elkaars kennis en expertise profiteren.

Door de krachten te bundelen hoeft niet elke school het wielopnieuw uit te vinden en kan systematischer worden gewerkt aan deverbetering van het onderwijs. Scholen en leraren kunnen vanuit huneigen kennis en ervaring aangeven welke onderzoeksvragen voor henvan belang zijn. Voor onderzoekers ontstaan nieuweonderzoeksmogelijkheden en wordt de relevantie en gebruikswaardevan wetenschappelijk onderzoek vergroot.

Betrokkenheid bij onderwijsinnovatieversterken

Deze aanpak versterkt de betrokkenheid van scholen bijonderwijsinnovatie, en het biedt de mogelijkheid om ervaring op tedoen met een vernieuwing alvorens deze kennis breder teverspreiden. Dit verkleint het risico op verspilling van geld entijd, doordat in korte tijd duidelijk kan worden of met eenvernieuwing het gewenst effect bereikt is.

Om scholen en onderzoekers te verleiden tot samenwerking pleitde raad voor meer coördinatie op de verschillende vormen vanonderzoek. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor eenregie-orgaan, zoals dat onlangs is voorgesteld in het NationaalPlan Toekomst Onderwijswetenschap. Dit regie-orgaan zou de middelenvoor onderwijsonderzoek moeten bundelen en verdelen.

De agenda’s van fundamenteel onderzoek, praktijkgerichtonderzoek en beleidsonderzoek kunnen via dit regie-orgaan beter opelkaar worden afgestemd, zo stelt de Onderwijsraad. Ook is hetbelangrijk dat scholen en docenten een rol krijgen in deprogrammering en uitvoering van onderwijsonderzoek.

Daarme sluit het OR-advies meteen aan op de inhoudelijkeaspecten die centraal staan in het derde debat Meesterschap van de’5ffen’. Deze bijeenkomst van de grote educatieve faculteiten inhet HBO heeft plaats in Almere bij Windesheim, morgenmiddag.Achtergronden programma vindt u hier.

Het volledige rapport van de Onderwijsraad leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK