Docenten loochenen fraudeverhalen HvA

Nieuws | de redactie
19 december 2011 | Mismanagement, automatiseringsgedoe, duizenden gedupeerde studenten. De HvA wordt geconfronteerd met verhalen die Inholland overtreffen. Maar klopt het? Vanuit de medezeggenschap klinkt iets anders. “Er staat helemaal niets over fraude in die brief. Wij hebben geen enkele aanleiding voor een vermoeden van diplomafraude.”

Astrid de Jager, voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraadzegt tegen ScienceGuide “verbijsterd” te zijn over debeweringen die de HvA dit weekend over zich heen kreeg. PeterFonkert van de domeinraad Economie en Management liet aan deTelegraaf weten dat “de chaos op de campus met geen pen tebeschrijven is.” Mogelijk 15.000 studenten zouden gedupeerd zijndoor grootschalige fouten.

Telegraaf ‘kort door de bocht’

“Niets van waar”, zo stelt De Jager. De medezeggenschap op deHvA neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van de woorden van Fonkert.”Het is onsmakelijk wat hier gebeurd. Voor mij is deze kwestie hetbewijs hoeveel schadelijke gevolgen de actie van een enkeling kanhebben. Wat Fonkert zegt, heeft nooit op de agenda gestaan van demedezeggenschap. Ik ben perplex dat je zo met een organisatie omkunt gaan.” Via Twitter laat Fonkert inmiddels weten dat deTelegraaf “zaken door elkaar haalt” en kort door de bocht is inzijn berichtgeving.

Over de brief ( hier te lezen) van verschillende docenten binnen het domeinEconomie en Management met hun diepe zorgen over het managementzegt de Jager: “Er zijn inderdaad problemen met management, daarwordt flink aan gewerkt. Er zijn verschillende wisselingen inmanagement geweest, daar maken mensen zich zorgen over.”

Geen sprake van fraude

Over fraude staat echter niets in deze brief. Dit benadrukt DeJager, die het uitlekken van stukken betreurt. “Het gaat hier omeen interne audit waar we mee bezig zijn. Dat is bij uitstek eengoed instrument om de organisatie goed door te lichten. Juist omdathet intern blijft, biedt het ook de ruimte om extra kritisch tezijn. Dan is het natuurlijk nooit de bedoeling dat zoiets naarbuiten komt.”

Het uit de school klappen van Fonkert noemt De Jager dan ook”onverkwikkelijk.” Volgens de CMR-voorzitster is het niet voor heteerst dat deze vertegenwoordiger in de domeinraad van deeconomische faculteit ongenoegen over ontwikkelingen binnen de HvAdirect via de media kenbaar maakt. Ook bij de bouw van de HvA-campus haalde Fonkert in het Parool uit naar hetmanagement.

Natte vingerwerk

De beschuldigen over falende automatiseringssystemen en eenangstcultuur onder het personeel doet De Jager af als “volledignatte vingerwerk. Alsof we niet intern over kwaliteit en zoudenkunnen praten met elkaar. De toegankelijkheid bij de hogeschool iszelfs zo groot, dat er gesteld wordt dat Jet Bussemaker over lijkenzou gaan. Totale onzin, Bussemaker is heel betrokken en dekwaliteit staat heel hoog in het vaandel.”

Met name voor de studenten is de ontwikkeling bij de HvAontzettend kwalijk, zo stelt De Jager. “Vooropgesteld, we zijn eenhele goede school met hele goede docenten en studenten. Ik werkhier al 25 jaar dus ik weet waar ik het over heb. Het is jammer dateen klein groepje met zo’n actie zo veel kan verzieken.”

Dat gevoel leeft ook onder de studenten zelf. “We willen samenmet ASVA in gesprek met het bestuur van de HvA om gedupeerdestudenten goed op te vangen,” zegt Pascal ten Have, voorzitter vande LSVb. “Het belang van de student moet voorop staan in hetvervolgtraject. Geruzie tussen docenten, managers en bestuurdersmag hierin geen rol spelen,” voegt de ASVA-voorzitter,Eline Peters, hier nog nadrukkelijk aan toe.

Voorzitter Sebastiaan Hameleers van het ISO vindt het een akeligvoorbeeld van “stemmingmakerij rond een hogeschool.” Voor hem ishet vooralsnog een feit, “dat de berichtgeving zoals deze in deTelegraaf is neergezet onjuist is.” Hij roept de media op”zorgvuldig met het imago van onderwijsinstellingen om te gaan.Vertrouwen is snel geschaad, maar het herstel vraagt vaak een langeadem.”

HvA-docenten verkeerd geciteerd

Ook docenten laten van zich horen. Op de HvA-site reageren de docenten die de uitgelekte brief hebben opgesteld op decommotie. Ze zijn niet blij daarmee. Ze geven aan verkeerdgeciteerd te zijn en weerspreken de conclusies van De Telegraaf.”Wij hebben het vertrouwen in het College van Bestuur nietopgezegd; wij hebben geen ultimatum gesteld; wij hebben geen enkeleaanleiding voor een vermoeden van diplomafraude.”

Wel stellen de vier betrokken docenten zich zorgen te maken overde managementcultuur bij het domein Economie en Management. “Wijhebben gekozen voor een constructieve benadering gericht op dialoogen verbetering; wij zien de dialoog en verbetering met vertrouwentegemoet; wij zien de dialoog en het verbeterproces als een interneaangelegenheid en staan de media niet te woord.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK