Fysiek en sociaal in evenwicht

Nieuws | de redactie
14 december 2011 | Hoe laat je structurele herstructurering van de stad in de pas lopen met de maatschappelijke context? Dat is de vraag die Hogeschool Rotterdam-docent/onderzoeker Marina Meeuwisse probeert te beantwoorden. Ze stapte daarvoor over naar het kenniscentrum Sustainable Solutions. “Ik ben een verbindingsofficier.”

“Socialen en fysieken spreken eigenlijk een verschillende taal,”legt Meeuwisse uit. Juist in het onderzoek dat zij doet wordt dievertaalslag gemaakt en dat is niet altijd makkelijk. “Je hebt metverschillende wetenschappen te maken, architecten,verkeerskundigen, ruimtelijke ordening. En al die disciplinesdefiniëren de begrippen steeds anders.”

Het is overigens niet voor het eerst dat Meeuwisse zichspecifiek richt op de vertaalslag. Ook de kloof tussenbeleidsmakers en politici werd in het toenmalige Pact op Zuid al eens geslecht met een specialereisgids die deels was ontworpen door Meeuwisse.

Brugfunctie vervullen

Dat die verschillen wezenlijk zijn, bleek toen Meeuwisserecentelijk de overstap maakte van de Kenniskring Opgroeien in deStad (nu het kenniscentrum Talentontwikkeling) naar SustainableSolutions, dat op de meer technisch georiënteerde RDM Campusgehuisvest is. “De fysieken willen wel heel erg opschuiven naar desociale dimensie. Ik kan met hen daar heel erg goed over spreken.Ik ben een overloper.”

Juist bij het kenniscentrum Talentontwikkeling, voorheenOpgroeien in de Stad, is gekozen de fysieke tak juist te laten voorwat het is. “Hun eerste focus is de interactie tussen mensen, debuurt is geen direct aandachtspunt” stelt Meeuwisse die op dat puntmisschien wel een brugfunctie vervult tussen beide kenniscentra.”Ze houden zich bij talentontwikkeling natuurlijk ook bezig met deinrichting van een onderwijsgebouw bijvoorbeeld. Dus fysiek ensociaal zijn wel met elkaar verbonden.”

Het lectoraat waar Marina Meeuwisse bij werkt, zo zegt ze zelf,staat midden in onderwijs en maatschappij. Valorisatie is daarbijeen belangrijke pijler. “Er zijn de afgelopen tijd drie debatdinersgeweest op de Hogeschool Rotterdam om valorisatie – de toetsing vanuitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk- op deagenda te zetten. Daar worden verschillende sprekers van andereinstellingen uitgenodigd om de discussie over valorisatie aan tegaan.”

Speelruimte voor valorisatie

Meeuwisse krijgt zelf van de Hogeschool Rotterdam voldoende’speelruimte’ om aan onder meer valorisatie te werken. Haar recentsamen met communicatiestrateeg Vick van der Put opgezetteinitiatief Blik op de Stad, past hier uitstekend in. “Ikdoe daarin het onderzoek en Vick van der Put past dat toe op depraktijk.” Verschillende gebieden in Rotterdam zijn op basis vandeze methode al onderzocht.

Naast haar eigen promotieonderzoek en het werk voor hetkenniscentrum, stelt Meeuwisse dat de onderwijskant van hetlectoraatswerk ook van groot belang is. “Het contact met studentenis heel belangrijk voor me. Bovendien probeer ik mijn ervaringenook multidisciplinair over te brengen op studenten. Ik heb collegesgegeven op de lerarenopleiding én de bouwopleiding. En ook in degezondheidszorg kan ik voor wat betreft het wijkgericht werkennatuurlijk wat vertellen.”

In een week actief bezig zijn met promoveren, valoriseren enopleiden, Marina Meeuwisse combineert dit alles. Juist, omdat decombinatie van onderzoek en onderwijs zo belangrijk is, vindt zezelf.

“Onlangs heb ik samen met Infra Tech (één van de lectoraten opde RDM Campus red.) een project in elkaar gesleuteld. StudentenCulturele en Maatschappelijke Vorming zijn nu vier weken bezig metonderwerpen als ‘place’ en ‘flow’: de verhouding tussen plek enbeweging in de openbare ruimte. Ze zijn daar ontzettend enthousiastover. Een mooi voorbeeld van de in Den Haag regelmatig geroemde ‘goudendriehoek‘ van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK