Inholland kan verder

Nieuws | de redactie
19 december 2011 | Als de kritische herijking van de vier zwakste opleidingen bij Inholland onvoldoende vertrouwen op herstel had geboden, had de NVAO intrekking van hun accreditatie aanbevolen en “had ik het advies zeer waarschijnlijk overgenomen.” Halbe Zijlstra trekt zijn eerste conclusies uit de HBO-perikelen.

In een uitvoerig verslag van een schriftelijk overleg gaat destaatssecretaris in op de vraagpunten die de verschillendeKamerfracties hem hebben voorgelegd over de bevindingen van de NVAO”over de verbeterpotentie van vier opleidingen” bij Inholland. DeKamer laat merken respect te hebben voor de gekozen en tot nu toegerealiseerde aanpak bij de hogeschool. Zowel hetinterim-topmanagement als de docenten en andere medewerkers krijgenvanuit de Kamer pluimen voor hun recuperatievermogens.

Lof van PVV

De PVV voelt zelfs de behoefte om de door haar woordvoerders inde voorbije jaren regelmatig beschimpte Doekle Terpstra enige loftoe te zwaaien, zonder zijn naam te noemen overigens. “In dat kaderhechten de leden eraan om uit te spreken dat het wordt gewaardeerddat de huidige interim-voorzitter nieuwe inzichten heeftgearticuleerd over het competentieonderwijs, over de herwaarderingvan de kenniscomponent en over kwaliteitsaspecten die op breeddraagvlak kunnen rekenen van de beroepsgroep van docenten.” Aleerder was aldaar een 180 graden zwenking voelbaar geworden op dit punt.

Nog in 2009 was de sfeer een wat andere. Toen eiste partijlid en-voorman Wilders dat Terpstra ontslagenzou worden als lid van de Raad van Toezicht van de publieke omroep.Hij zou een terroristische actie hebben geholpen. Het kabinetBalkenende zag “geen aanleiding de heer Terpstra in verband tebrengen met terrorisme.”

Doen studenten adequaat mee?

Meest wezenlijke vraagpunten voor de Kamer zijn nog: debetrokkenheid van de studenten in het proces vankwaliteitsverbetering en het concreet realiteitsgehalte van deactiepunten en voornemens van de hogeschool.

Zijlstra zet uiteen dat de NVAO in de eerste ronde nog geenuitvoerige interactie met de studenten kon inlassen in haaronderzoek. “[Wat betreft] het betrekken van studenten bij hetonderzoek en het belang van voldoende vertrouwen van destudentengeleding meld ik u dat de Commissie inderdaad niet metstudenten heeft gesproken, maar per opleiding met een afvaardigingvan het verantwoordelijk management en de docenten. Debelangrijkste reden hiervoor is dat de Commissie op dat moment(juni 2011) alleen plannen voor verbetering en de uitwerkingdaarvan richting docenten kon beoordelen, maar nog niet deresultaten richting studenten. Om die reden heeft geen gesprek metstudenten plaatsgevonden.”

“Met de leden van de VVD-fractie ben ik van mening dat het vanbelang is dat ook de studenten voldoende vertrouwen hebben. Hetdefinitieve advies van de NVAO zal gebaseerd zijn op een onderzoekgericht op de kwaliteit van de gehele opleiding en is daardoorbreder dan het onderhavige onderzoek van de Commissie dat de focushad op de kwaliteit van de afstudeerfase en de naleving van de wet.Om haar definitieve advies te onderbouwen zal de NVAO voor de vierbetrokken opleidingen alle facetten van het accreditatiekaderbeoordelen. Ook zullen daarbij studenten worden bevraagd en zal eenstudent zitting hebben in de beoordelingscommissie. “

Is alleen nog een het papierenwerkelijkheid?

De concreetheid van de voornemens en het gewekte vertrouwen inhun welslagen brachten de staatssecretaris tot de volgendebeschouwing en conclusies. “Het College van Bestuur van HogeschoolInholland heeft mij verder laten weten dat de vier opleidingenextra worden ondersteund. Er is zowel inhoudelijke expertise alsextra budget vrijgemaakt om te investeren in het verbeterproces.Hiermee wordt geborgd dat er scherpere bewaking is van hetgerealiseerd eindniveau, dat de docenten in voldoende mate kunnenblijven lesgeven en de naleving op de WHW op orde is. Ik heb,gegeven deze context, vertrouwen in de aanpak van het College.”

“Door cruciale informatie in de documenten te verifiëren in degesprekken met het management en de docenten heeftde[NVAO-]commissie gecontroleerd of de situatie, zoalsvastgelegd in de documenten, ook de praktijk weergeeft. Voor elkvan de vier opleidingen is gesproken met afvaardigingen vanmanagement en docenten. De suggestie die in de vraagstellingbesloten ligt, als zouden docenten te weinig gehoord zijn, deel ikdan ook niet. Ik verwijs hiervoor ook naar de bijlagen van hetcommissierapport waarin de namen van alle gesprekspartners en hunfunctie zijn opgenomen.”

“Inholland hanteert een veranderingsprogramma dat beoogt decultuur en organisatie van de hogeschool in fundamentele zin teveranderen. Deze veranderingen hebben een structureel karakter. Deprojectmatige aanpak is bedoeld om volgens een strakke systematiekervoor zorg te dragen dat veranderingen worden ingebed in hetreguliere proces. Het is dus een middel en geen doel op zich.”

“Verder is het zo, dat de NVAO bij het onderbouwen van haardefinitieve advies voor de vier betrokken opleidingen alle facettenvan het accreditatiekader zal beoordelen. Daarvoor worden ookgesprekken met docenten gevoerd. Verder geldt dat de aanpak van deinspectie in deze fase erop is gericht ervoor te zorgen dat deinstellingen voldoen aan de eisen die de WHW aan hen stelt.Hierover heeft de inspectie contact met de colleges vanbestuur.”

En wat als….

Over de vraag “wat de consequenties zouden zijn voor inmiddelsverstrekte diploma’s als de conclusie van de Commissie was geweestdat er geen vertrouwen was geweest in de verbeterpotentie, merk ik op dat in dat geval de Commissie negatief hadgeadviseerd aan het bestuur van de NVAO. Dan had het Bestuur van deNVAO het advies zeer waarschijnlijk overgenomen en mij geadviseerdom de accreditatie van de opleiding(en) in te trekken.

In dat geval had ik het advies van de NVAO zeer waarschijnlijkovergenomen. Ik hecht eraan te benadrukken dat bij het opzetten vanhet accreditatiestelsel wettelijke bepalingen voorzien zijn vooropleidingen die hun accreditatie verliezen. Onderdeel daarvan isonder meer, dat alle zittende studenten hun diploma moeten kunnenbehalen. Tevens blijven inmiddels behaalde diploma’s echtgeldig. Dat laat onverlet dat in een dergelijke vergaandesituatie de imagoschade voor het diploma van deze jongerenaanzienlijk zal zijn.”

“De NVAO zal mij in het voorjaar van 2012 definitief adviserenover eventuele intrekking van de accreditatie van deze opleidingen.Het definitieve advies zal gebaseerd zijn op een onderzoek gerichtop de kwaliteit van de gehele opleiding en is daardoor breder danhet onderhavige onderzoek van de commissie waarin de focus lag opde kwaliteit van de afstudeerfase en de naleving van de wet. Omhaar advies te onderbouwen zal de NVAO voor de vier betrokkenopleidingen alle facetten van het accreditatiekader beoordelen. Ikwacht eerst het definitieve advies van de NVAO af alvorensbesluiten voor de toekomst te nemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK