Instroom lerarenopleiding slimmer verhogen

Nieuws | de redactie
21 december 2011 | Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs die warm te maken zijn voor lerarenopleidingen, neemt nog een te kleine groep daadwerkelijk die stap. Gerichte activiteiten kunnen de instroom verhogen en dat is nodig, zo blijkt uit onderzoek van CAOP Research.

Het onderzoek ‘Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingenVO: opinies, verwachtingen en imago’ is uitgevoerd op verzoek vande sociale partners van het voorgezet onderwijs. Gekeken is of deinstroom aan diverse opleidingsroutes voor het voortgezet onderwijsvalt te versterken. Ook is onderzocht of de instroom bijdraagt aanhet oplossen van kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekorten.

Diverse opleidingsroutes overzichtelijkmaken

Volgens het onderzoek kiest ruim drie procent van de leerlingenin de laatste klassen van HAVO en VWO voor een tweedegraadslerarenopleiding. Ongeveer dertig procent heeft overwogen dat tedoen. Ruim zeven procent wil mogelijk na de universiteit eeneerstegraads lerarenopleiding volgen. Meer leerlingen en studentenzijn met gerichte activiteiten warm te maken voor het leraarsvak.Dat is vooral nodig voor de zogenaamde risicovakken waarvoor eenlerarentekort is.

In het CAOP-onderzoek worden diverse aanbevelingen gedaan voorlerarenopleidingen en scholen om meer studenten en leraren aan tetrekken. Een aanbeveling is om de diverse opleidingsroutes in eenoverzicht te zetten met daarbij gegevens over vooropleidingseisen,inhoud, studieduur en loopbaanmogelijkheden. Zowel scholen alsleerlingen en studenten hebben onvoldoende zicht hierop.

Actievere en betere voorlichting door decanen van scholen endoor de lerarenopleidingen helpt ook om meer studenten teinteresseren voor het leraarsvak. Een deel van de scholen wil graagdat de opleidingsroutes beter aansluiten op de praktijk en datgeldt zeker voor die voor zij-instromers. De opleidingen zelfvinden dat zij-instromers meer ruimte moeten krijgen om werk enopleiding met elkaar te combineren.

Beeld van werken in het onderwijsbijstellen

Voor het verkrijgen van een positiever imago van hetleraarsberoep wordt onder meer geadviseerd om het beeld van werkenin het onderwijs bij te stellen. Ook luidt een aanbeveling omarbeidsvoorwaarden (salaris, carrièreperspectief en promotiekansen)en arbeidsomstandigheden (werkplek, huisvesting, taakbelasting) teverbeteren. Daarnaast kunnen scholen leraren meer aanspreken op hunkwaliteiten en eigen verantwoordelijkheid en de ruimte voordeskundigheidsbevordering beter laten benutten.

Om het imago van de opleiding te verbeteren, wordt aangeraden omstrenger te selecteren aan de poort en verhoogde toelatingseisen testellen. Verder zijn in het rapport aanbevelingen te vinden overhet opzetten van een landelijk assesmentbureau, het zwaarder makenvan de studie, betere afstemming met scholen en het aanbrengen vanmeer maatwerk in de opleiding.

De lerarenopleidingen vinden het belangrijk om de alternatieveopleidingsroutes met het oog op het lerarentekort te behouden. Zijhebben als aandachtspunten het bewaken van de kwaliteit en meerinzicht verwerven in kosten en baten. Het eindniveau van allestudenten zou bijvoorbeeld hetzelfde moeten zijn ongeacht deopleidingsroutes. De beperkte studieduur is niet goed voor hetimago.

Voor het onderzoek zijn enquêtes en diepte-interviews gehoudenmet leerlingen in de laatste jaren van HAVO en VWO, eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, werkgevers in het voortgezetonderwijs en managers en lerarenopleiders van de lerarenopleidingenvoortgezet onderwijs.

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK