Nederdorp en Euroland

Nieuws | de redactie
23 december 2011 | Er moet één financieringsstelsel voor het hoger onderwijs in Europa komen. Aldus Jan Anthonie Bruijn, kersvers voorzitter van de AWT. “We hebben al te maken met een massale migratie van kennis in de wereld. Het is van belang voor de nieuwe generatie op die toekomst voorbereid te zijn. In Nederdorp en Euroland.”

Op de jaarlijkse terugkomdag van NEWS voor de Nederlandsestudenten die overal in de wereld hun bachelor of master aan hethalen zijn – van Toronto en Harvard tot Istanboel en Oxford -stonden kennismigratie en de actuele ontwikkelingen daaromtrentcentraal. Zo is het recente afschaffen van de Huygens beurzen iseen flinke streep door de rekening van de internationalisering.

Door de cultuurbarrière heen

De meerwaarde van een buitenlandstudie is volgens Bruijn vangrote invloed op de ontwikkeling van student. “We moeten door diecultuurbarrière heen. Dat iedereen in Europa in z’n eigen landjezit, dat moeten we toch achter ons laten.” Hij bouwde zijn betooghierover voort op zijn uitvoerige vraaggesprek over de teokomst van het HO enZijlstra’s beleid op dat terrein met ScienceGuide.

“We zullen studenten moeten voorbereiden op de voortdurendedecorveranderingen later in hun werk, hun omgevingen, hun onderzoeken hun netwerken,”zei bruijn enigemmaanen voor zijn benoeming bijde AWT. “Buitenlandervaring tijdens de studie levert daar een grotebijdrage aan. Dat zou door de invoering van BaMa gebeuren. Maar watgebeurde er toen? We hebben de cesuur binnen BaMa zo ingevoerd datdaarin geen harmonie bestond. Je kon al met een Ba uit Groningenniet naadloos aansluiten bij een Ma in Leiden, laat staan inHannover.”

“Dat is door de zogeheten ‘harde knip’ ook niet echt betergeworden, die was in dat opzicht een ontijdige maatregel. Logischdat je dan een verplichte doorstroommaster bij dezelfde instellingnodig hebt en dat was nou juist niet de bedoeling! Hier kunnen wealleen op het Europese niveau de zaak echt oppakken en tot eendoorbraak brengen. Dit moet wat mij betreft ook op de agenda.”

Toe naar een migratiemaatschappij

“We zullen moeten leren denken in termen van een Europese hogeronderwijs ruimte, ook wat betreft de financiering. Ik weet best datheel veel mensen daar nog echt niet aan toe zijn, maar vroeger konmen zich ook niet indenken dat je in Friesland een student moestbetalen die in Groningen ging studeren en dan werk vond inAmsterdam……” zei Bruijn in dat vraaggesprek al.

Zijn mening hieromtrent werd volmondig gedeeld doorHans Adriaansens, de scheidend voorzitter van de RooseveltAcademy. Deze mocht op de NEWS-dag de eersteinternationaliseringsprijs namens de NEWS-studenten inontvangst nemen. “Juist het out of the box denken,het in een andere taal denken, is al zó belangrijk voorstudenten.”

Terwijl politiek de discussie is opgelaaid over kosten enbaten van naar Nederland komende studenten, draaide het op deNEWS-dag vooral om de noodzaak van internationalisering van hettalent in een globale economie met grote mobiliteit overgrenzen en culturen. “Migratie is essentieel voor economischegroei”, stelt de Leidse historicus Piet Emmer. Eenvouchersysteem voor studenten om internationalisering te stimulerenis in dat verband een optie die hij wel ziet zitten.”We moeten eenmigratiemaatschappij worden”, aldus Emmer.

“Ik spreek zelf liever van Nederdorp en Euroland in dezediscussie”, benadrukte Bruijn. Voor een hoger opgeleide generatienoemt hij het onzinnig om enkel binnen de eigen grenzente blijven. De AWT-voorman wil dan ook “een steen in devijver  gooien” om de discussie over internationaalgeorganiseerde hoger onderwijsfinanciering aan te zwengelen.

Internationalisering overal stimuleren

En die urgentie van internationalisering moet in alle lagen vande bevolking erkend en gestimuleerd worden, vindt Bruijn die erkentdat  de Nederlandse studenten die overal ter wereld studerenniet bepaald de juiste toehoorders zijn. “Juist in de lagereklassen moet internationalisering gestimuleerd en meervanzelfsprekend worden.”

De rol van instanties als Nuffic, het Europees Platform en CINOPis daarin van groot belang, maar in het primair onderwijs kan hetnog veel beter, waarschuwt Bruijn. “Het vreemde taalonderwijs moetveel eerder opgepakt. Het is toch raar dat we in Nederland pas ingroep zeven of acht van de basisschool met onderwijs in hetEngels beginnen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK