Nieuwe start voor Inholland

Nieuws | de redactie
9 december 2011 | Inholland wordt fundamenteel veranderd. Niet de concurrentie met ander HBO staat meer voorop, maar de functie van netwerkinstituut. Kern daarvan is dat onderwijs en praktijkonderzoek regionaal verankerd worden. Dit zal het Inholland-profiel bepalen, aldus het nieuwe Strategisch Programma.

Het interim-CvB trekt in dit Strategisch Programma de conclusieuit het veelbewogen jaar 2011. Drie clubs hebben intern de omslagvoorbereid, met als thema’s Degelijk Onderwijs, OnderwijsgerichteBedrijfsvoering en Reputatie en Governance. De verschillendeingrijpende veranderprocessen worden nu in één strategiegeïntegreerd. Doel is de hogeschool een “vitale onderwijsinstellingte maken” met een degelijk onderwijsconcept en een scherperregionaal profiel. Het portfolio van opleidingen wordt daaropaangepast en zo nodig herzien.

Verbinding als opdracht

Had Doekle Terpstra als HBO-raad-voorzitter nog het centraledocument van zijn sector ‘Kwaliteit als opdracht’ genoemd, nu bijInholland heet zijn nieuwe strategie ‘Verbinding als opdracht’.Deze verbinding moet gezien worden in twee dimensies, zo laat hetstuk zien.

  1. Inholland verbindt zich met zijn omgeving, studenten en deprofessionele ethos van zijn medewerkers.
  2. Inholland verbindt zich aan normen van kwaliteit en governancedie de reputatie en attractiviteit van de hogeschool fundamenteelmoeten herstellen.

Zo wordt de verbinding met de student tweezijdig gedefinieerd.Zij krijgt meer persoonlijke betrokkenheid in gevalideerdonderwijs. Haar wordt tegelijk gevraagd geen houding vanvrijblijvendheid aan te nemen naar dat onderwijs en de daarvoornoodzakelijke HO-prestaties. Van elke student wordt verwacht datzij “heldere en hoogwaardige onderwijsambities” zullen kennen. Bijde studiekeuzebegeleiding en een scala van instroomcursussen zaldit meteen bij hen geagendeerd worden. Een hoge BSA-norm vloeitdaaruit voor, naar vijftig EC in 2012-2013.

In 2016-2017 zal tachtig procent van de docenten eenmasteropleiding bezitten en beschikt elke docent over eenpedagogisch didactische basiskwalificatie. Meer gepromoveerden inonderzoek en onderwijs zullen daar bovenop komen. De docentenzullen meer als teams moeten werken om de kwaliteitsambities samenop te voeren.

Verantwoord afbouwen

Inholland richt zich primair op bacheloronderwijs voor dediverse regio’s en steden van de Randstad. Associate Degrees wordenalleen verzorgd als er sterke vraag bestaat in de regionale markt.De robuuste bacheloropleidingen kunnen met goed praktijkonderzoeken behoefte uit de regionale arbeidsmarkt de basis vormen voorprofessionele mastersopleidingen. Zo wordt academic drift in dezeontwikkeling de kop ingedrukt.

Opleidingen die niet passen in deze opzet zullen “opverantwoorde wijze afgebouwd worden”. Dat kan ook door deze over tedragen aan andere instellingen of naar nieuwe samenwerkingspartnersvoor hoger onderwijs aanbod. Bij witte vlekken in dat aanbod in derelevante regio’s zal Inholland zoeken naar mogelijkheden deze vianieuwe opleidingen of overnames te vullen.

Inspelen op EL&I

De profilering op inhoud van de hogeschool kent twee sterkepijlers: educatie en waarden en een keuze uit de topgebieden vanEL&I. De onderwijsopleidingen zullen een sterk waardegedragenkarakter kennen en als ‘kennisincubator’ op terreinen vandiversiteit, ethiek en onderwijsinnovatie gaan functioneren.Studenten krijgen daartoe niet alleen professionele vorming, maarook ‘Bildung’ in hun hoger onderwijs pakket.

De topgebieden Life Science, Creative Industry en Agro zijnherkenbaar in de andere profielen van Inholland. In deze drieaccenten komen tevens elementen als ICT en duurzaamheid inonderzoek en onderwijs voorop staan. Een internationaal HBO-collegezal daarbij de Engelstalige opleidingen concentreren tot een aanbodvoor business en creativity opleidingen voor een diversinternationaal publiek in de Randstad.

De stadslocaties van Inholland zullen daarbij eigen profielenkrijgen, zoals Recht en Veiligheidsopleidingen in Rotterdam enBouwkunde in Haarlem/Alkmaar. De lectoraten worden toegesneden opdeze keuzes in de topsectoren.

WHW-proof

De kwaliteit van opleidingen wordt preciezer gehandhaafd.Lieteke van Vucht Tijssens’ adagium van WHW-proof aanbod is uitgangspunt gemaakt. Elkeopleiding zal gedurende accreditatiecyclus van zes jaar twee maalextra gescreend worden op de kwaliteitsambities van de hogeschoolen die van het eigen domein. Voor het praktijk gestuurd onderzoekwordt per domein een kwaliteitsbeleid opgesteld dat aan destrategische keuzes van de hogeschool gebonden is.

Kort is het document over de ondersteuning van het onderwijs.Deze wordt volgend aan het primair proces en dienend aan dekwaliteitsambities. Deze taken zijn niet meer het leidende themavan de besturing van de hogeschool.

De reeks aangekondigde bezuinigingen gaan door. De ingreep in de investeringen in bouwvolumes isbijna €100 miljoen, zodat een besparing daarin van €160 naar €75miljoen wordt aangebracht. Dit levert €8 miljoen directebezuiniging op. De beleidslasten in de hogeschool gaan €10 miljoenomlaag, onder meer door twintig procent te bezuinigen op het CvB ende Raad van Toezicht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK