Opleiding docent Chinees op komst

Nieuws | de redactie
23 december 2011 | Chinees wordt mondiaal gezien steeds belangrijker. Toch zijn er in Nederland nog amper bevoegde leraren in deze taal. Windesheim speelt hierop in met de ontwikkeling van een lerarenopleiding Chinees in samenwerking met een naar Overijssel te halen Confucius Instituut.

Vrijwel dagelijks komt China via de media de huiskamer binnen.In economisch opzicht haalt het Europa met rasse schreden in.Alleen al in de regio Zwolle hebben meer dan 100 bedrijveninmiddels zakelijke contacten met bedrijven in China,waaronder  Akzo Nobel Coatings, Scania Nederland, Wavin enWibra en vele regionaal bekende bedrijven, zo licht Windesheim dekeuze voor een Chinese lerarenopleiding toe.

Chinees in het onderwijscurriculum

In het onderwijs wordt steeds meer bekeken of men Chinees in hetcurriculum kan opnemen. Niet alleen in het HBO  maar ook inprimair onderwijs, voortgezet onderwijs (vo) en mbo wordt gekeuzenvoor de Chinese taal. Zo wil het Deltion College, een ROC inZwolle, Chinees als taal gaan aanbieden, evenals als deinternationale school Eerde van ROC Landstede in Zwolle.

Landelijk hebben imiddels tien scholen in het voortgezetonderwijs Chinees als eindexamenvak opgenomen en zijn nog eens 35  daar mee bezig (van de in totaal ongeveer  800voortgezet onderwijs scholen in Nederland). Zelfs hetbasisonderwijs biedt hier en daar Chinese taal en cultuur aan, aanhoogbegaafde leerlingen.

Kortom, Chinese taal en cultuur boeken steeds meer terreinwinstbinnen het onderwijs. Om aan deze vraag te voldoen, zijn ookbevoegde leraren nodig. Die zijn er op dit moment in Nederlandamper. Windesheim wil dit gat opvullen door een tweedegraadslerarenopleiding te starten. Een eerstegraads lerarenopleiding isper 1 september met 12 studenten al gestart bij het ICLON, delerarenopleiding van de Universiteit van Leiden, waarmee Windesheimgaat samenwerken.

Het opleidingsaanbod zal bestaan uit pedagogisch-didactischecursussen voor leraren Chinees in de diverse sectoren, een minorvoor studenten van lerarenopleidingen in andere richtingen en eenlerarenopleiding VO. De laatste variant wordt via blended learningaangeboden, zodat ook studenten buiten de regio de opleiding kunnenvolgen. Blended learning houdt in dat er wordt gewerkt met een mixvan begeleidingsvormen: zowel persoonlijk contact tijdenscontacturen, als digitaal leren op afstand.

Confucius Instituut in Overijssel

Om de ambities van Windesheim kracht bij te zetten, wordtnagedacht om een zogeheten Confucius Instituut naar de regio tehalen. Een Confucius Instituut is een non-profit educatieveorganisatie, gericht op de bevordering van de Chinese taal encultuur en de ondersteuning van het onderwijs in het Chinees in deregio. Het instituut organiseert taal- en cultuurcursussen enreizen.

Samen met zo’n instituut kan de hogeschool op die manier verderwerken aan de ontwikkeling van een volwaardige opleiding voorleraren Chinees. Bijkomend voordeel, Chinees kent als één van deweinige talen geen dyslexie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK