Opleiding ouders voorspelt succes

Nieuws | de redactie
8 december 2011 | Opleidingsniveau van de ouders is nog altijd een belangrijke voorspeller van maatschappelijk succes van jongeren, dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsraad over maatschappelijke achterstanden. De rol van etnische herkomst neemt af en meisjes hebben jongens in het onderwijs ingehaald.

Wanneer je in de jaren ’60 van de vorige eeuw opgroeide in eenarbeidersgezin, of als meisje, dan waren je kansen opmaatschappelijk succes kleiner dan voor de kinderen uitmiddenklasgezinnen of jongens. Ook etniciteit werd later eenrisicofactor. De Onderwijsraad onderzocht in hoeverre deze groepennog steeds risico lopen op een achterstand.

Hoewel de rol van etniciteit afneemt, is taalachterstand nog weleen punt van aandacht. Er is “sprake van onbenut talent, met nameop taalgebied. Ook de eerdere verschillen in opleidingsniveautussen jongens en meisjes zijn verdwenen. Meisjes halen gemiddeldgenomen betere leerresultaten. Dit heeft deels te maken met hun grotere sociale vaardigheden en hun vermogen totzelfstandig werken.”

Vrouwenachterstand in bètavakken

Tegelijkertijd signaleert de Onderwijsraad dat meisjes vooral inde bèta-vakken nog altijd een achterstand hebben. “Het hardnekkigeonderscheid tussen ‘mannenberoepen’ en ‘vrouwenberoepen’ is in ditkader contraproductief. Het onderwijs kan bijdragen aan hetdoorbreken van traditionele vakkenkeuze en daarmee samenhangende seksesegregatie op de arbeidsmarkt.”

De Onderwijsraad constateert ook dat “in de toekomst bijwerknemers en burgers in toenemende mate een beroep zal wordengedaan op competenties zoals probleemoplossend vermogen, kritischdenken, zelfstandigheid, samenwerking en sociale en communicatievevaardigheden. De behoefte aan dergelijke competenties is niet meerbeperkt tot hogere functies. Jongeren die dergelijke vaardighedenin het onderwijs niet hebben verworven, zullen problemen op dearbeidsmarkt ondervinden.”

Hoge maatschappelijke kosten

Opleidingsniveau is nog altijd de belangrijkste voorspeller zietde Onderwijsraad. Vooral kinderen van laagopgeleide ouders enkinderen met individuele cognitieve, psychische of socialeproblemen lopen een groot risico op langdurige werkloosheid,gezondheidsproblemen en sociale uitsluiting. Dit brengt hogemaatschappelijke kosten met zich mee. Het is in het algemeen belangom zo veel mogelijk mensen adequaat op te leiden als Nederland zichin de toekomst als kenniseconomie wil (blijven) presenteren.

Het hele onderzoek leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK