Twente profiteert van braingain

Nieuws | de redactie
14 december 2011 | De Twente Index, een publicatie van het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion, laat jaarlijks zien hoe de regionale economie er voor staat. Opvallend is de braingain in Oost-Nederland. “In 2003-2010 is het aandeel van de hogeropgeleiden in de beroepsbevolking gestegen van 25% naar 29%.”

De Twente Index, een publicatie  in lijn met de index diejaarlijks Silicon Valley in kaart brengt, is gisteren gepresenteerd op de bijeenkomst VersterkingIndustriepotentieel Twente in de Koninklijke Grolsch in Enschede.De Twente Index is na zes jaar een vergelijkend economischjaarbeeld geworden waarin thema’s als demografische krimp,innovatie en werkloosheidscijfers centraal staan.

Arbeidsproductiviteit kan omhoog

Terwijl het aandeel hogeropgeleiden stijgt, is dit in Twente nogniet terug te zien in de arbeidsproductiviteit. “Het grotere aantalhoger opgeleiden, de toegenomen innovatiekracht en de moderniseringvan de Twentse economie zijn nog niet zichtbaar in deproductiviteitcijfers.”

Qua innovatiekracht scoort Twente wel bovengemiddeld. “Op delandelijke innovatie-index staat Twente 50% hoger dan het landelijkgemiddelde. Een recente enquête onder de Twentse maakindustriebevestigt dit beeld. Voor onderzoek en innovatie wordtbovengemiddeld gebruik gemaakt van nationale en Europesefondsen.”

Naast het cijfermatig overzicht van de regio Twente zijn er inde Index, samengesteld door Saxion-lector Paul Bijleveld. In dezeinterviews wordt door kopstukken uit het bedrijfsleven,cultuursector en de kennissector gekeken naar een aantal aspectendie een rol spelen in de Twentse samenleving. Hoe veilig voelen weons in Twente? Is Twente wel een innovatieve regio en kan het opdit gebied de concurrentie aan met andere regio’s? Zetten weinnovaties voldoende in?

Twente als Materials Valley

In één van de interviews met ‘Mister Nano’ Dave Blank,voorzitter van NanoNextNL, wordt onder meer de innovatieve krachtvan de Twentse regio geprezen. “Twente als Materials Valley, datspreekt mij wel aan. De cluster maakindustrie en het onderzoek naarmaterialen zijn heel belangrijk voor deze regio. Je moet geenaandacht besteden aan onderdelen waar je minder goed in bent. Jemoet investeren in fundamenteel onderzoek, anders kun je innovatieniet stimuleren.”

Deze stimulans is er in Twente zeker. Begin maart 2011 werd erdoor het Ministerie van EL&I nog €125 miljoen geïnvesteerd inNanoNextNL. Dave Blank zei toen: “Nederlandheeft een leidende positie op het gebied van de micro- ennanotechnologie in ‘high tech’ systemen en materialen. Met dedefinitieve toekenning van de subsidie kunnen we huidig onderzoekvoortzetten en verder verbreden richting toepassingen enproducten.”

De Twente Index van 2011 is hier te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK