Verhagen weerspreekt VSNU

Nieuws | de redactie
19 december 2011 | Minister Verhagen (EL&I) vindt dat de universiteiten geen correcte voorstelling geven van de cijfers over het aantal 'bedreigde plaatsen' voor promovendi. "Het beeld dat de VSNU geeft, dient...te worden gecorrigeerd." €250 mln "intensivering is niet verwerkt in de berekening."

In antwoord op vragen van de PvdA-Kamerleden Dijksma enJadnanansing over de berichtgeving dat zijninnovatiebeleid “3000 plaatsen postdocs” kost, wil de ministerwel enkele zaken rechtzetten, zo laat hij blijken. Hij had al op vragen in het debat over de Bedrijfslevenbrief “aangegevendat de berekening van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) nietop de juiste cijfers is gebaseerd en dat daardoor een onvolledig ente negatief beeld wordt gepresenteerd.”

Aanslag is helft minder

Hij gaat nu in het antwoord op de PvdA-vragen nader in op zijnbezwaren tegen de voorstelling die vanuit de VSNU is gegeven.Verhagen onderstreept daarin dat “het beeld dat de VSNU geeft,dient op de volgende aspecten te worden gecorrigeerd.” Dewegvallende middelen vanuit het aardgasgeld bedragen geen halfmiljard, maar €240 miljoen, zo meldt de minister.

“Ten eerste heeft de VSNU de in verband met de crisis eenmaligsterk opgehoogde middelen van de FES-begroting van 2009 tot en met2012 vergeleken met de begroting van 2015. Daar vallen debegrotingen voor de jaren 2009 en 2010 onder, die in verband metcrisismaatregelen verhoogd waren door het naar voren halen vanmiddelen die voor latere jaren waren begroot.

Daarnaast stelt de VSNU uitgaven uit het FES-domein kennis eninnovatie gelijk aan investeringen in kennis en onderzoek. Eensubstantieel deel van de investeringen kwam echter ten goede aanprojecten op onderwijsgebied. De werkelijke verlaging van deFES-middelen in 2015 bedraagt daarmee niet 500 miljoen euro maarcirca 240 miljoen euro.”

Goede ervaring biedt vertrouwen

De tegenvaller blijft niettemin dus ruim meer dan €200 miljoen.Maar de minister vraagt daarbij aandacht voor de compenserendeverhogingen in andere posten ten gunste van innovatie- enkennisinvesteringen. “Ten tweede houdt de VSNU wel rekeningmet de afbouw van FES-middelen, maar niet met de verhoging van hetbudget voor innovatie en kennis. Zoals in de Bedrijfslevenbriefaangekondigd zal het accent van subsidie naar fiscale maatregelenworden verlegd en komt daarmee 1,5 miljard euro per jaar terbeschikking voor innovatie en kennis.”

“De nieuwe instrumenten RDA en RDA+ stimuleren de uitgaven vanbedrijven aan innovatie en dragen bij aan het realiseren van deTopconsortia voor Kennis en Innovatie, die naar verwachting in 2015500 miljoen euro aan onderzoek en kennis zullen besteden.”

“De ervaring met de huidige Technologische Topinstituten is dateen substantieel deel van hun middelen wordt besteed aan AIO’s enpostdoctorale studenten. In 2010 betrof het circa 1700 AIO’s enpostdoctorale studenten bij een investeringsniveau van 250 miljoeneuro per jaar. Deze intensivering is niet verwerkt in de berekeningvan de VSNU.”

Trotse minister

De financiering krijgt nog langs andere lijnen extra impulsen,zo stelt de vice-premier in zijn reactie naar de Kamer. “Ten derdewordt door de transitie van subsidies naar fiscale maatregelen endoor de substantiële inzet van kennisinstellingen als NWO, TNO enuniversiteiten in het Topsectorenbeleid de samenwerking tussenbedrijven en kennisinstellingen op meer structurele en effectieverewijze georganiseerd. Hiermee ontstaat, zeker ten opzichte van deimpulsfinanciering uit het FES, een stabiele basis voor hetaanstellen van postdoctorale studenten en promovendi.”

Op Prinsjesdag sprak EL&I-minister Maxime Verhagen over deextra compensatie van de FES-middelen metScienceGuide en zei toen onder meer: “Ik ben er trots opdat ons dit gelukt is. We verbinden bewust de lastenverlichting aande extra inzet voor kennisinvesteringen die wij van bedrijven eninstellingen verwachten. Met die €500 miljoen is het ook gelukthier meteen forse inspanningen mogelijk te maken en extra testimuleren. Het is een flink bedrag immers. Daar ben ik echt trotsop.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK