Berlijn wijst voorstel OCW af

Nieuws | de redactie
9 januari 2012 | De collega van Halbe Zijlstra in Berlijn, staatssecretaris Helge Braun (CDU), laat weinig heel van de plannen om een rekening in te dienen voor de in ons land studerende Duitse studenten. “Nederland mag blij zijn. Blijkbaar kun je in dat land buitengewoon goed studeren.”

In een gesprek met Euractiv zegt Braun koeltjes-beleefd dat hijenig begrip heeft voor de zorgen van Nederland. Vervolgens blijftvan de voorstellen uit Den Haag weinig meer heel,echter. “Unsere Position ist klar. Wir halten nichts von einerisolierten Lösung für eine isoliert betrachtete Situation. Wirmüssen den Gesamtkontext europäischer Mobilität betrachten.”

Duitsland zou spekkoper zijn

Bovendien waarschuwt hij zijn collega’s om – nog los van deprincipiële bezwaren – de weg te gaan bewandelen van HalbeZijlstra. Duitsland ontvangt netto meer studenten uit Europa dan erDuitsers elders studeren. Dus bij verrekening zou Berlijn spekkoperzijn.

“Wenn wir die Studierendenströme innerhalb Europas mitAusgleichszahlungen versehen würden, würde Deutschland mehr Geldbekommen als es zahlen müsste. Das widerspricht aus unserer Sichtaber auch dem europäischen Gedanken, der auf eine Förderung derMobilität setzt.”

De verbazing over de voorzet vanuit OCW is ook ingegeven doorhet feit dat Nederland nog nimmer in het Europees overleg eendiscussie is gestart over de mogelijke onderlinge compensaties vanHO-kosten. Het idee komt dan ook volstrekt uit de lucht vallen, zolaat staatssecretaris Helge Braun blijken.

“Alle Diskussionen die wir im Bildungsministerrat [van deEU] hatten, zielen darauf ab, die Bildungsmobilität in allenBereichen zu steigern. Wir wollen die Zahl der Europäer, die einTeil ihres Studiums im europäischen Ausland verbringen weitersteigern. Einige Länder, darunter Ungarn, haben speziell beimMedizinstudium einen gewissen Andrang deutscher Studentenregistriert und das Problem im Rat thematisiert. OffizielleForderungen nach Kompensationen liegen uns aber weder aus denNiederlanden noch aus anderen Ländern vor.”

Begeisterung alom

Waarom de Duitse studenten zo graag in ons land studeren? Datweet de bewindsman eigenlijk niet zo goed. Hij wijst er op, dat hetHochschulpakt van kanselier Merkel leidt tot een zeerforse uitbreiding van het hoger onderwijs entot miljarden investeringen in kennis en onderzoek. Dat voerter toe, dat de toestroom van jongeren naar het HO zeer istoegenomen en de hogescholen en universiteiten bij de oosterburensoms stampvol zitten. “Das ist ein positives Zeichen für dieBildungsbegeisterung unserer Jugend.”

Daar bovenop leidt deze ‘Begeisterung’ – het is of menstaatssecretaris Mark Rutte van OCW (2004-2006) hoort! – ook toteen toestroom naar ons land, zo merkt hij op. Braun vindt datNederland dit vooral als compliment voor de HO-kwaliteitmoet opvatten.

“Ich weiß nicht, weshalb die Niederlande derzeit so attraktivfür deutsche Studierende sind. Das kann das Land aber freuen. DieStudienbedingungen scheinen dort offenbar außerordentlich gut zusein.” Het is een zeer hoffelijke wijze om midden in deeuro-crisis tegen een rijk buurland te zeggen: ‘zeuralsjeblieft niet zo’.

Kostendekkend tarief?

Dat het idee van Zijlstra de verkeerde inzet van het gesprekvormt, vindt ook Ferdinand Mertens. De oud-Inspecteur Generaal vanOCW en Duitslandkenner pleitte wel voor een kritische blik op detoestroom van studenten uit het oosten, maar erkent nu tegenoverDer Spiegel: “Man kann dem anderen Land keine Rechnungschicken.” De oplossing is een heel andere volgens hem. “DieStudiengebühren müssen kostendeckend werden.” Maar of eendergelijke privatisering van het publieke HO voor burgers vanelders in de EU überhaupt rechtmatig is?

Dat speelt al bij een vergelijkbaar conflict tussen Oostenrijken Duitsland. Met name in de medische faculteiten in Oostenrijkstromen de Duitse studenten toe die door de numerusclausus in eigen land geen plaats krijgen. De EuropeseCommissie gedoogt vooralsnog een beperking van de instroom,maar van een wederzijdse kostenverrekening is hier in elk gevalgeen sprake.

Nederland moet met de voorzet voor zo’n aanpak bovendien nietalleen voor Helge Braun oppassen. Minister Pascal Smet vanVlaanderen kon zich wel eens laten inspireren door het beleid vanZijlstra. De toestroom van Nederlandse studenten naar dezuiderburen vanwege de collegegeldtarieven en de langstudeerboetekon voor hem reden zijn in Den Haag het soort factuur op tafelte leggen dat Zijlstra bij Merkel en Schavan meent te kunnenpresenteren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK