CDA: Zijlstra moet liberaler

Nieuws | de redactie
13 januari 2012 | Halbe Zijlstra blijkt te weinig VVD, vindt het CDA. Zijn aanpak van de prestatieafspraken in het HO is veel te bureaucratisch en geeft HBO en WO niet de ruimte voor profilering en verscheidenheid, aldus Kamerlid Sander de Rouwe in het Nieuwjaarsdebat op de Haagse Hogeschool.

De CDA-woordvoerder voor HO-beleid meent dat de staatssecretariseen opvallend ambtelijke aanpak lijkt te kiezen. Na hetrapport-Veerman en zijn eigen Strategische Agenda heeft debewindsman hoofdlijnenakkoorden met VSNU en HBO-raad gesloten. Diemoeten worden uitgewerkt in prestatieafspraken per universiteit enhogeschool. De eerste opzet daarvan is niet in goede aardegevallen.

Zijlstra veel te bureaucratisch 

De kritiek van het CDA hierop staat niet op zichzelf. Allerleipartijen in het HO-veld vinden de voorzet van Zijlstra veel tebureaucratisch en gefocust op details en kwantitatieve punten. Zijvrezen dat de kwaliteitsaspecten daarmee snel buiten beeld gaanraken.

Zo zei een collegevoorzitter tegen ScienceGuide al, dathij “een invuloefening van 23 pagina’s moet gaan doen” in plaatsvan afspraken te formuleren over de lange termijn doelstellingenvan zijn instelling waarmee hij allerlei maatschappelijke partnerskan gaan winnen.

Beleid ten koste van kwaliteitsverbetering

Haagse Hogeschool-voorzitter Rob Brons gaf in hetNieuwjaarsdebat van de Haagse Studentenvakbond met de Kamerleden enstudenten aan, dat ook hij grote zorgen heeft op dit punt.

“Ik houd mijn hart vast over hoe OCW dit wil gaan doen. Zewillen allemaal getallen vastleggen op punten waar het beleideigenlijk geen greep op heeft. Als we daar als hogescholen danallerlei interne bureaucratische processen op moeten gaan loslaten,gaat de focus op de kwaliteit vervolgens verloren. Dat gaat dan tenkoste van de aandacht voor de verbetering van de kwaliteit en vande aanscherping van de profilering.”

Meer ruimte voor scherper profilering

Het CDA vindt dat Zijlstra hier eigenlijk niet voldoendeliberaal blijkt te zijn. Sander de Rouwe zei toch wat verbaasd tezijn over de ambtelijke detaillering die de overhand lijkt tekrijgen in het OCW-beleid.

“Ik zou liever zien dat de staatssecretaris de instellingen deruimte gaf voor een scherper profilering. Erg liberaal is het nuniet, want de lijst van kwantitatieve details die OCW lijkt tewillen opleggen zorgt er juist voor dat de instellingen allemaalhet zelfde moeten gaan invullen. Zijlstra moet gewoon meer liberaalworden.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK