Hard oordeel over onderwijsmanager deugt niet

Nieuws | de redactie
18 januari 2012 | De bijna spreekwoordelijke kritiek op de managers in het onderwijs komt voort uit vooroordelen en doorstaat kritische toetsing niet. De druk op de onderlinge loyaliteit is wel groot geworden. Dat toont UU-onderzoeker Bas de Wit aan in zijn proefschrift.

In het onderwijs woeden geregeld felle discussies over managersdie er de schuld van zouden zijn dat docenten geen ruimte hebben omhun werk goed te doen. Het debat over managers en professionalswordt onterecht versimpeld, stelt de Utrechtse promovendus (‘meerruimte voor de professional’, ‘weg met de manager’). Het eenzijdigebeeld van leidinggevenden als managers die vervreemd zijn vandocenten, komt niet overeen met de werkelijkheid.

In tegenstelling tot de dominante beeldvorming, laat De Wit ziendat leidinggevenden helemaal niet vervreemd zijn van docenten inhet voortgezet onderwijs. Bestuurders, schoolleiders enmiddenmanagers in het onderwijs zijn over het algemeen juist loyaleleiders. Dat is niet alleen een kwestie van houding. Loyaliteit uitzich ook in gedrag.

Loyaliteitsconflict

Bas de Wit: “Leidinggevenden hebben gevoelsmatig veel metdocenten, onder meer doordat ze zelf een onderwijsachtergrondhebben. Die gevoelde band leidt er toe dat leidinggevenden rekeninghouden met de consequenties van hun handelen voor hun relatie metdocenten en regelmatig keuzes maken waarbij het belang van docentenvoorop staat.”

Voortdurende druk op scholen, onderwijsvernieuwingen enwijzigingen in het onderwijsbeleid vergroten de druk op deloyaliteit van leidinggevenden aan docenten. Bestuurders,schoolleiders en vooral middenmanagers ervaren daardoorloyaliteitsconflicten.

Leidinggevenden in tweestrijd

Bas de Wit: “Zij laveren tussen externe ontwikkelingen en deinterne zorg en inzet voor docenten. Het harde oordeel overmanagers in het onderwijs is ongenuanceerd. Leidinggevendenverkeren regelmatig in tweestrijd: beleidswijzigingen,onderwijsvernieuwingen of bijvoorbeeld wensen van ouders gaan nietaltijd samen met de belangen en verwachtingen van docenten. Veelleidinggevenden worstelen met die positie.”

UU-promovendus Bas de Wit, promoveert op 20 januari aan hetDepartement Bestuurs- en Organisatiewetenschap op het proefschrift ‘Loyale Leiders: een onderzoek naar de loyaliteit vanleidinggevenden aan docenten in het voortgezet onderwijs’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK