Nederland wil veel uit €80 mld van EU

Nieuws | de redactie
31 januari 2012 | Het kabinet is blij met de €80 miljard die de EU tot 2020 in kennis en innovatie wil investeren. Maar alleen bij “een substantiële vermindering van de Nederlandse afdrachten aan de EU en een hervormde begroting.” Verhagen en Zijlstra zetten hoog in in Brussel.

In de ministerraad van de EU over de versterking van hetconcurrentievermogen worden de komende dagen de beslissingengenomen over het Horizon 2020 programma voor onderzoek eninnovatie, dat vanaf 2014 de grote lijn van het kennisbeleid en de-investeringen zal bepalen. De bewindslieden van OCW en EL&Igeven nu vast aan op welke punten zij veel kansen zien voor onsland om extra geld voor kennis uit Europa te verwerven en op welkepunten Nederland nog niet tevreden is.

Meer aansluiting op topsectoren?

Een voorbeeld daarvan: “Nederland mist echter dekeuzemogelijkheid voor gebruikers die hun financieel management oporde hebben om, via certificering, subsidie te ontvangen op basisvan een integrale kostprijs. Nederland wil deze prikkel tottransparantie, die in het huidige Zevende Kaderprogramma goedwerkt, in tegenstelling tot de Commissie, graag ook in Horizon 2020terugzien.”

En breder beschouwd wil het kabinet een sterkere mogelijkheidvoor bedrijven – vooral het MKB – om een rol te spelen in hetprogramma. Dat sluit namelijk beter aan op de innovatiecontractendie binnen de topsectoren van EL&I nu gesloten moeten gaanworden. Tegelijk geeft het kabinet nog eens aan, dat de extrainvesteringen in kennis niet moeten leiden tot een verder groeiendeEU-begroting of een hogere afdracht door Nederland voor diebegroting.

De positiebepaling van de bewindslieden naar hun Europesecollega’s met de onderhandelingsinzet van ons land voor die €80miljard kennisgelden hebben zij de Tweede Kamer in een documenttoegestuurd. Het deel over Horizon 20202 in dat stuk leest u hieronder:.

Notitie inzet kabinet in EU-ministerraad

‘Horizon 2020 zal een belangrijk instrument zijn voor deimplementatie van het vlaggenschipinitiatief Innovatie Unie en deoverige doelstellingen van de Europa- 2020 strategie voor slimme,duurzame en inclusieve groei en banen. In Horizon 2020 worden hetKaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling(voormalig KP7), het Europees Instituut voor Innovatie enTechnologie (EIT) en de innovatie gerelateerde onderdelen uit hetKaderprogramma voor Concurrentiekracht en Innovatie (CIP)samengevoegd tot één programma voor de financiering van onderzoektot toepassing in de markt.

De Commissie gaat uit van een bedrag van €80 miljard voor deperiode van 2014 tot en met 2020. Horizon 2020 zal opgebouwd wordenlangs drie prioriteiten: 1) excellente kennisbasis, 2) industrieelleiderschap, en 3) maatschappelijke uitdagingen.

Horizon 2020 zal gebaseerd blijven op het bevorderen vanexcellentie zodat alleen de beste onderzoekers en de meestinnovatieve bedrijven in aanmerking komen voor financiering. DeCommissie beoogt vereenvoudiging ten opzichte van eerdereprogramma’s via een 1) eenvoudiger vormgeving van het programma, 2)één enkele set van regels, 3) minder administratieve lasten dooreen gemakkelijk model voor de vergoeding van kosten, 4) één loketvoor deelnemers, 5) minder papierwerk, 6) minder controle en auditsen 7) de gemiddelde termijn voor subsidietoekenning met 100 dagenin te korten.

Verder kenmerkt Horizon 2020 zich door een integratie vanonderzoek en innovatie via een gestroomlijnde en coherentefinanciering van idee naar markt, meer ondersteuning van innovatieen activiteiten dicht bij de markt, een sterkere focus op hetcreëren van kansen voor bedrijven op de maatschappelijkeuitdagingen en meer mogelijkheden voor nieuwkomers en jongeveelbelovende onderzoekers. Horizon 2020 zal een integralebenadering kennen voor het MKB.

Nederland staat positief tegenover het samenbrengen vanonderzoek en innovatie in één strategisch kader. Daarbij isNederland voorstander van een overzichtelijk en transparantlandschap van instrumenten op Europees niveau. Hiervoor moet ersynergie zijn tussen de instrumenten en dienen de administratievelasten gereduceerd te worden. Nederland staat positief tegenover deambities van de Commissie om de administratieve lasten binnenHorizon 2020 te verminderen.

Nederland mist echter de keuzemogelijkheid voor gebruikers diehun financieel management op orde hebben om, via certificering,subsidie te ontvangen op basis van een integrale kostprijs.Nederland wil deze prikkel tot transparantie, die in het huidigeZevende Kaderprogramma goed werkt, in tegenstelling tot deCommissie, graag ook in Horizon 2020 terugzien. Ook verdereverbetering ten aanzien van de overzichtelijkheid van het geheelaan instrumenten op Europees niveau is volgens Nederlandmogelijk.

Nederland is verheugd over de versterkte investeringen inthema’s met grote maatschappelijke en/of economische impact. Dedoor het kabinet vastgestelde economische topsectoren sluitenthematisch goed aan op de maatschappelijke uitdagingen en deindustriële technologieën in Horizon 2020. De innovatiecontractendie binnen deze topsectoren gesloten gaan worden zullen voorNederland leidraad zijn bij de onderhandelingen over de verdereinvulling van deze programmaonderdelen.

Horizon 2020 moet volgens Nederland meer gericht zijn opwaardecreatie uit kennis. Hiervoor is het vooral van belang dat dedeelname van het bedrijfsleven, in het bijzonder van het MKB, wordtbevorderd. De stappen die de Commissie zet om innovatie in Horizon2020 te bevorderen kunnen op Nederlandse instemming rekenen.Hieronder vallen onder andere de aandacht voor MKB-specifiekemaatregelen zoals pre-commercieel aanbesteden en dekapitaalmarktinstrumenten.

Nederland acht het verder vooral van belang dat publiek-privatesamenwerking de grootste component van Horizon 2020 blijft, datMKB-deelname aan de publiek-private samenwerkingsconsortiabevorderd wordt en dat er meer flexibiliteit komt. Hierdoor komt erbijvoorbeeld ruimte voor kleinschalige en kortdurende consortia. Opdeze punten biedt het voorstel nog onvoldoende zekerheid.

Nederland steunt de maatregelen die de Commissie neemt om deexcellente kennisbasis te versterken. Hieronder valt ook deversterking van de Europese Onderzoeksraad (ERC) voorgrensverleggend niet-thematisch onderzoek. Nederland is ook met deCommissie van mening dat het principe van excellentie gehandhaafdmoet worden als criterium bij het verdelen van onderzoeksmiddelenbinnen Horizon 2020. Daarbij vindt Nederland wel dat bij hetbeoordelen van meer toepassingsgerichte calls eenzwaardere weging gegeven moet worden aan maatschappelijke eneconomische impact of dat de drempelwaarde voor deze impactverhoogd wordt. Nederland acht synergie tussen Cohesiebeleid enHorizon 2020 van belang. De doelstellingen van beide programma’smoeten echter in stand blijven en elkaar aanvullen.

De beleidsmatige inzet van Nederland ten aanzien van Horizon2020 zal ondersteunend moeten zijn  aan de Nederlandse inzetin de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK),te weten een substantiële vermindering van de Nederlandseafdrachten aan de EU en een hervormde begroting die is toegespitstop de prioriteiten van dit decennium.

In dit licht bezien, is het wenselijk dat er voldoende middelenworden vrijgespeeld om binnen het krappere budgettaire kader meerte kunnen investeren in concurrentievermogen en innovatie, in hetbijzonder op Horizon 2020. Wat het kabinet betreft zijn extrainvesteringen nodig voor:

1) grensoverschrijdende publiek-private en publiek-publiekesamenwerking op thema’s met grote maatschappelijke en/ofeconomische impact;
2) kapitaalmarktinstrumenten gericht op risicokapitaal enkredieten;
3) de Europese Onderzoeksraad (ERC) voor grensverleggendniet-thematisch onderzoek.

Deze prioriteiten worden in het voorstel van de Commissieversterkt. Voor Nederland is het wel van belang dat het merendeelvan de middelen uit de onderdelen ‘maatschappelijke uitdagingen’ en’leiderschap in ondersteunende en industriële technologieën’ wordtingezet voor publiek-private samenwerking. Daarnaast dient het MKBminimaal 15% van deze middelen te kunnen verwerven. VolgensNederland zouden bedrijven minimaal een derde van het budget vanHorizon 2020 moeten kunnen verwerven.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK