Privaat onderwijs zet in op Associate Degree

Nieuws | de redactie
17 januari 2012 | In navolging van de universiteiten en hogescholen heeft nu ook het particulier hoger onderwijs een hoofdlijnenakkoord gesloten met OCW. Nadruk ligt op de bevordering van het programma van Associate Degree (Ad)-programma’s. Gestreefd wordt naar 8.000 Ad-studenten in 2020.

“Vooral bij het opleiden van werken binnen het LevenLangLerenkunnen we als overheid ons voordeel doen met deopleidingscapaciteit en infrastructuur van het niet-bekostigdeonderwijs,” sprak staatssecretaris Zijlstra bij de ondertekeningvan het akkoord tussen OCW en de Nederlandse Raad voor Training enOpleiding (NRTO) die 33 private hogescholen vertegenwoordigd

Eerste hoofdlijnenakkoord voor NRTO

Het is voor het eerst dat de NRTO een hoofdlijnenakkoord met OCWondertekend. Bijscholing en LevenLangLeren zijn de wereldwijdeconcurrentie meer en meer van belang, zo ziet ook NRTO-directeurErik Fischer. “Eén van de grote sterktes van het niet-bekostigdonderwijs is het leveren van maatwerk. Private aanbieders zijn bijuitstek in staat om binnen de eisen die verbonden zijn aan eenwettelijke erkenning bepaalde doelgroepen, zoals volwassenen,werkenden en herintredende vrouwen op te leiden en aan te sluitenop de wensen van de arbeidsmarkt”

In het hoofdlijnenakkoord is onder meer vastgelegd dat in 201680% van de docenten in het HBO op master- of Phd-niveau zijn.Daarnaast moet ook het privaat onderwijs ingericht worden conformde WHW vierjarige programma’s kennen met 60 ECTS per jaar.”Verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen zijn mogelijk mitsdit past bij de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordtvormgegeven.”

50 Ad’s en 8.000 Ad-studenten in 2020

Het privaat onderwijs merkt dat onder werkenden “eensubstantiële behoefte is aan Ad’s”. In het hoofdlijnenakkoord isdan ook het streven uitgesproken in 2020 50 verschillende Ad’s aante bieden die in totaal 8.000 studenten moeten herbergen. Hetaanbod van Ad-opleidingen wordt ontwikkeld in samenspraak met deprivate sector.

Het hoofdlijnenakkoord spreekt uit tot een dialoog te komentussen de NRTO en de Open Universiteit “over een nadere uitwerkingvan de marktordening, in relatie tot de taken en de profilering vande Open Universiteit.” Zijlstra gaat hierover nog los in gesprekmet de OU, maar uitgangspunt is dat “verdringing van privaatafstandsonderwijs door aanbod van de Open Universiteit wordtvoorkomen.”

U leest het volledige hoofdlijnenakkoord hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK