Recht over de grens, een cultuurconflict

Nieuws | de redactie
18 januari 2012 | Grote projecten in Euregio’s hebben vaak letterlijk grensoverschrijdende effecten. Wie gaat dan nog waar over? Om burgers te helpen daarop invloed uit te oefenen is er nu de bundel ‘Recht zonder grenzen’ van Saxion-lector John van den Hof en onderzoeker Yvonne Denissen.

“Het boek geeft een beeld hoe het recht werkt in Nederland én inDuitsland”, vertelt Van den Hof over zijn bundel die inzicht in devoornaamste verschillen in Duits en Nederlands recht en deoorsprong van deze verschillen.

Er zijn drie belangrijke cultuurverschillen tussen Duitsland enNederland, die ook naar voren komen in het recht, vertelt Van denHof. Zo houdt men in Duitsland strenger vast aan (interne)procedures, waar men in Nederland hier wat makkelijker van afwijkt.Duitsers zullen ook eerder naar de risico’s van een project vragendan naar de kansen.

Invloed op Duits-Nederlands onderhandelen

Een tweede punt, naar voren komend in de bundel van Van den Hofis de professionele autonomie in Nederland. Dat uit zichbijvoorbeeld in de informele manier waarop collega’s met elkaaromgaan, waar in Duitsland tutoyeren op het werk niet snel zalvoorkomen. Daaruit voortvloeiend stelt het boek ook dat dit ookinvloed heeft op de manier waarop Nederlanders en Duitsersonderhandelen..

Het zijn deze aspecten die in ogenschouw genomen moeten wordenbij grote grensoverschrijdende projecten stelt Van den Hof. “Datzie je bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van vliegveld Twente.Duitse burgers die daar mee te maken hebben, weten niet precies wathun mogelijkheden zijn om invloed te hebben op hetbesluitvormingsproces. Dit boek geeft daar informatie over.”

Boek voor overheid, bedrijfsleven enburgers

“Het boek is qua opzet uniek”, vertelt Van den Hoff. “Het isNederlands-Duits, als je het boek omdraait is het  ‘Recht ohneGrenzen’. Op die manier kunnen Nederlanders en Duitsers dus inzichtkrijgen in hoe het recht werkt in beide landen. het boek is bedoeldvoor overheden, bedrijven en belangenorganisaties, maar zeker ookvoor geïnteresseerde burgers kan het boek interessant zijn.”

De bundel ‘Recht zonder grenzen’ is tot stand gekomen insamenwerking met het Zentralinstituts für Raumplanung, gelieerd aande Universiteit van Munster. De Nederlands-Duitse samenwerking iseen logische ook gezien de aanwezigheid van Saxion in Enschede,zegt Van den Hof. Met name op onderzoeksgebied gaan diverselectoraten dergelijk verbindingen aan.

Veel Duits-Nederlandse samenwerking Saxion

Vanuit Duitsland komen veel studenten gebruik maken van deopleidingen op Saxion, zoals management en organisatie en humanresources. Een kleine 3.000 Duitse studenten steekt in Twente degrens over, maar de andere kant op is de stroom veel kleiner.”Jammer” aldus Van den Hof “zowel op het terrein van onderzoek alsvan onderwijs is nog veel winst te halen door grensoverschrijdendesamenwerking.

Saxion is dit jaar gestopt met actief werven van studenten inDuitsland, waardoor het aantal Duitse inschrijving in 2011 iets isteruggelopen. In plaats daarvan wil het meer inzetten op hetinlichten van de studenten over de arbeidsmarkt in Nederland om zode internationale student ook in Nederland te gelde te maken. Dezekeuze lijkt in lijn met OCW die de meerwaarde van de ‘internationalclassroom’ onderkent, maar waarschuwt voor scheefgroei in de kosten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK