SF niet heilig voor Zijlstra

Nieuws | de redactie
16 januari 2012 | De studiefinanciering blijft niet buiten schot als het begrotingstekort daartoe dwingt. Dat zei Halbe Zijlstra gisteren tijdens het Volkskrantdebat. "Je kunt niet op voorhand een njet geven. Je moet ook durven ingrijpen."

“Je mag best naar de studiefinanciering kijken, maar niet in hetoog van de bezuinigingen.” Zo bezag de staatssecretaris de situatierond de financiering van het hoger onderwijs ende studenten. Een sociaal leenstelsel was voor Zijlstra nietzonder meer onbespreekbaar, gelet op het verkiezingsprogramma vanonder meer zijn eigen VVD.

Toch is de financiële situatie wel onderdeel van deSF-discussie. Met name in het licht van de eerstvolgende CPB-raminggaf Zijlstra aan dat een njetnooit op voorhand gegeven mochtworden. “Je kunt nooit zeggen, we moeten er van af blijven.” DatZijlstra een mogelijk afscheid van het huidige stelselvan studiefinanciering niet kan en wil uitsluiten, lijkt inlijn met eerdere scenario’s die onder meer op het Ministerie vanFinanciën worden uitgezet.

Donker beeld van hoger onderwijs

In de discussie bij het Volkskrant-debat waren naast HalbeZijlstra ook de  Leidse rector/voorzitter Paul van der Heijdenen publicist Bastiaan Bommeljé te gast. Het beeld van het hogeronderwijs dat oprees in de Rode Hoed was bij vlagen gitzwart. Metname Bommeljé grossierde in diskwalificaties van het HO enbeschuldigingen van corruptie. “Je hebt de Soprano’s, Nina Brink ende VSNU. In die volgorde van onbetrouwbaarheid.”

Zijlstra erkende dat er problemen waren in het hoger onderwijs,maar wilde wel waken voor al te veel zwartgalligheid. Juist eenversterkte kritische houding van docenten en managers en eenscherpere rol voor de Onderwijsinspectie en NVAO zullen volgens destaatssecretaris bijdragen aan een hoge kwaliteit vanonderwijs.

Fusie en defusie beide mogelijk

Zijlstra wilde daarbij niet uitsluiten dat er in dat proces dekomende tijd nog wel wat incidenten naar buiten zouden komen. “Ikvoorspel dat er nog wel wat zullen komen, juist omdat de teugels opdit moment worden aangetrokken en er door de betrokkenen echt strakop de kwaliteit gezeten wordt.”

Over de vraag of een betere kwaliteit bereikt wordt door meersamenwerking tussen onderwijsinstellingen of juist door ‘defusie’hield Zijlstra zich op de vlakte. “Als fusie het middel is om jedoel te bereiken dan ben ik daar niet perse tegen. Maar je moet datwel heel kritisch bekijken.” Ook wat betreft de discussie rond’defusie’, zoals deze in gang is gezet rond de toekomst vande Pabo Thomas More, liet de staatssecretaris zichin vergelijkbare bewoordingen uit.

Rector Van der Heijden liet weten dat de samenwerking tussenLeiden, Rotterdam en Delft niet als een fusie gezien moet worden.”We hebben een strategische alliantie met elkaar gesloten. Wemoeten allemaal investeren in profilering en daarbij is het nietmeer dan logisch dat je naar elkaar kijkt wie wat wel en watniet  doet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK