Starters Kit voor samenwerkende onderzoekers

Nieuws | de redactie
27 januari 2012 | Een virtuele omgeving voor wetenschappelijk samenwerking. SURF heeft een Starters Kit waarin de beste ideeën voor zulk samenwerken bijeen zijn gebracht: de Virtual Research Environments Starters Kit. Met name voor grote onderzoeksgroepen een uitkomst, blijkt al in Maastricht.

Deze Kit is een bundeling van de ervaringen uitverschillende SURFshare-projecten en lokale projecten. Met de VRE StartersKit kunnen universiteiten en hogescholen hun dienstverleningaan onderzoekers verbeteren.

Werken in één omgeving

“Anke Sambeth, assistant professor in Maastricht, isenthousiast. “Ik werk met een groep mensen samen en een VRE zou onsgoed van pas komen.” Met name bij het schrijven van eensubsidieaanvraag is het aantal verschillende versies vaak als snelniet meer te overzien. “Op een aparte website verzamelen weaanvullende informatie. Dit zou straks allemaal in een VRE-omgevingkunnen. En als ons project  subsidie ontvangt zal desamenwerkingsgroep uitgroeien tot 30 à 40 personen. Dan is het helemaal handig een VRE te gebruiken.”

Het materiaal in de VRE Starters Kit is vooral bedoeld voorondersteuners van onderzoekers. Die kunnen gebruikmaken van onderandere een overzicht van functionaliteiten die gewenst zijn bijonline samenwerken. Met een interviewprotocol kan een ondersteunerde juiste vragen stellen aan een onderzoeker om goed te weten hoemen wil samenwerken. Er is een handleiding voor het organiseren,inrichten en beveiligen van een VRE voor onderzoekers.

VRE invulling is complex

Verschillende universiteiten in Nederland hebben in de afgelopenjaren initiatieven ontwikkeld op het gebied van Virtual ResearchEnvironments (VRE’s). Universiteitsbibliotheken ondersteunenwetenschappelijke samenwerking via online samenwerkingsomgevingenof VRE’s.

De ervaringen tot dusver leren echter dat de implementatie vandit soort systemen en de inhoudelijke begeleiding vanonderzoekers  tijd en geld kosten. Over de inrichting van eenVRE moet zorgvuldig worden nagedacht. Naast de platformkeuze komendaar nog vele andere zaken bij kijken, bijvoorbeeld rechtenbeheer,consensus over document filing, metadatering, versiebeheer etc..

Online samenwerking in Maastricht

Maastricht University heeft de VRE Starters Kit getest om tezien of het effectief is bij het opzetten van een onlinesamenwerkingsomgeving voor onderzoekers. Begin 2011 bestond er inMaastricht nog vrijwel geen dienstverlening op het gebied vanVRE’s. Medewerkers van Maastricht University hebben aangegeven dathet SURF project ‘Samenwerking VREs’ van grote waarde isgeweest bij de ontwikkeling van hun VRE-programma.

De onderzoekers hebben zonder complexe problemen een VRE kunnenopzetten die aan de meest relevante functionaliteiten vooronderzoekers voldoet. Dankzij de beschikbare documentatie kon metname de organisatie van de online samenwerkingsomgeving snel wordeningericht. Maastrichtse onderzoekers beschikken nu via deUniversiteitsbibliotheek over een dienst voor onlinesamenwerken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK