Universiteit krijgt derde opdracht

Nieuws | de redactie
24 januari 2012 | Naast onderzoek en onderwijs moet ook valorisatie een cruciale opdracht zijn van elke universiteit. Dat betoogt het Rathenau instituut in een hoorzitting in de Kamer en een nieuwe publicatie.

Het instituut geeft in deze nieuwe notitie ‘Valorisatie alsfeitelijke kerntaak universiteiten’ drieaanbevelingen dit effectief te realiseren. Allereerst moetgestimuleerd worden, dat elke universiteit een eigenvalorisatieprofiel ontwikkelt. Meer verscheidenheid versterkt deimpact van valorisatie als aanjager van innovatie.

Target: de Donald Duck

Het is voor de betrokken instelling daarbij noodzakelijk, datzij de ontwikkeling van valorisatie tot kerntaak in eigen huis enbinnen de WO-sector monitoren. Daartoe zou menbijvoorbeeld de eigen strategische plannen, jaarverslagenen het loopbaanbeleid moeten benutten. Rathenau zegt dar wel bij:’zorg voor afstemming, want het succes van valorisatie isafhankelijk van vele partijen.’ De notitie voor de Tweede Kamer metde aanbevelingen over kansen voor meer valorisatie in hetWO leest u hier.

Tijdens de recente Valorisatieparade werd als opmaat voor denotitie en de discussie met de Kamer besproken door De JongeAkademie en het Rathenau Instituut hoe men de maatschappelijkeen economische toepasingen van kennis impulsen kan geven.”Valorisatie is een relatief jong begrip en wat het omhelst isdaarom nog niet voor iedereen gelijk,” oordeelde Frans Berkhout,VU-hoogleraar Innovatie en Duurzaamheid bij die gelgenheid.

“Voor mij is het naast onderzoek en onderwijs onderdeel van hetwetenschap bedrijven. Het is onderdeel van ons sociale contract metsamenleving dat wij onderzoek naar buiten brengen en kennis delen.”Wat voor Berkhout valorisatie in optima forma is? “Dat je onderzoekwordt uitgemeten in de Donald Duck. Voor zover ik weet is dat nogniemand gelukt.”

Kassafunctie benauwend of bevrijdend? 

Volgens UTwente-hoogleraar Albert van den Berg hoort bijvaloriseren ook het publiceren en verdedigen van onderzoek opcongressen. “In de politiek vergeten ze dat wel eens. Valorisatiein economische zin krijgt daar te veel aandacht.” De nadruk van depolitiek op de ‘kassa’-functie van onderzoek zorgt volgens hem voorextra druk die averechts werkt. “De vrijheid en ruimte van hetfundamentele onderzoek inperken werkt benauwend voor decreativiteit van de wetenschapper. Ik vrees dat zo juist de kassaminder zal rinkelen.”

Jan Raaijmakers van het pharmabedrijf GlaxoSmithKline isbijzonder hoogleraar Pharmaceutical Technology Assessment aan deUU. Aan hem werd tijdens de Valorisatieparade gevraagd inhoeverre het vermarkten van onderzoek tot belangenverstrengelingkan leiden. Zijn antwoord was verrassend. “Wetenschappers moetenjuist naar belangenverstrengeling zoeken!” De koppeling met hetbedrijfsleven en investeerders is de weg naar succesvollevalorisatie van research. “Maar wees daarbij altijd open entransparant. Bij goede communicatie hoeft belangenverstrengelinggeen probleem te zijn.”

Valkuilen en heldere checks

Frans Berkhout kende nog wel meer valkuilen met betrekking totvalorisatie. “Op het moment dat je je mengt in het maatschappelijkeen politieke debat, zullen er mensen zijn die je integriteit intwijfel trekken of je neerzetten als zakkenvuller. Wees je jedaarvan bewust, maar laat het je niet tegenhouden. Ik ben zelf ineen commissievergadering in de Tweede Kamer wel eens geconfronteerdmet rare vragen. Alsof ik daar slechts zat om nieuweonderzoeksgelden los te krijgen, zo wilde PVV’er De Mos deaanwezigen laten geloven.”

In de discussie over kennistoepassing en kennisdeling wordt vaakde vraag op tafel gelegd hoeveel kennisinstellingen nu échtaan valorisatie doen. En wat levert dat op? Met een nieuwvolg-en-check-model biedt het RathenauInstituut kennisinstellingen de middelenom valorisatie-inspanningen en opbrengsten systematischmeten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK