Waarom WHW-wijziging niet hoeft

Nieuws | de redactie
11 januari 2012 | Een wijziging van de WHW om de Thomas More Pabo als een nieuwe hogeschool over te dragen? Er is een eenvoudige route om delen van HO-instellingen ‘af te scheiden’ zonder in strijd te komen met de WHW. ScienceGuide verneemt dat een HO-bestuur hiertoe de volgende stappen zou moeten zetten.

1]  Een hogeschool kan zich spitsen in twee afzonderlijkeHO-instellingen binnen één rechtspersoon, namelijk haar stichting.De minister moet hier goedkeuring aan verlenen, uiteraard kan dezedaar voorwaarden aan stellen.

2] Deze stichting kan vervolgens juridisch in twee gesplitstworden. Een dergelijke overgang onder algemene titel leidt tot tweeverschillende rechtspersonen, waarbij de akte van splitsing de(nieuwe) onderscheiden rollen beschrijft en de verdeling van deactiva en passiva regelt.

3] De desbetreffende bijlage van de WHW met de rechtspersonendie HO-instellingen besturen wijzigt zich dan van rechtswege ‘vanzelf’. Voor het betrokken HO-aanbod wijzigt zich alleen ‘hetjuridische jasje’ doordat dit wordt opgeknipt. Een wijziging van deWHW is hiervoor niet nodig.

Bij deze stappen zou dat voor de Thomas More casus tot de volgende route tot ‘defusie’ kunnen leiden:

4] De Rotterdamse scholenkoepel RVKO behoudt haar eigenvereniging, maar hangt daar een stichting ‘onder’. Dat is destichting waarin de Thomas More na splitsing van de HogeschoolLeiden bestuurlijk is opgenomen. Zij behoudt daarbij een eigen Raadvan Toezicht, die vanuit die vereniging kan worden samengesteld. Zoontstaat er als het ware een holding met een moeder en eendochter.

5] Belangrijk voordeel hierbij is tevens dat er voor dePO-moeder en de HBO-dochter twee afzonderlijke vermogens blijvenbestaan. De bekostiging hoeft daardoor niet door elkaar te gaanlopen, hetgeen een voorwaarde is die Zijlstra in zijn brief aan deHogeschool Leiden reeds aangaf.

6] Via zo’n aanpak met een ‘dochter’ met een eigen RvT is hetbovendien mogelijk, dat nog andere Pabo’s in de Rijnmond-regio toetreden tot de nieuwe instelling. In het kader van de herschikkingen inkrimping van het HBO-aanbod van Inholland wordt wel gesprokenover de mogelijkheid dat de nu nog los staande Pabo van dezehogeschool in Dordrecht onderdeel zou worden van de nieuweRotterdamse lerarenopleiding de rond de RVKO/Thomas More zou gaanontstaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK