1 miljard in Utrechtse kennis

Nieuws | de redactie
28 februari 2012 | Een miljard aan investeringen versterkt de rol en voorzieningen voor kennis op het Science Park in Utrecht. "De mix van bedrijfsleven en universiteit, van partijen die zich bezig houden met life/bio-sciences, volksgezondheid en milieu past perfect bij de core-business van het RIVM."

Het is tegen deze achtergrond dat VWS heeft gekozen voor hetUtrecht Science Park/De Uithof als toekomstige huisvestingslocatievan het RIVM. De synergievoordelen en mogelijkheid om kennisuit te wisselen met onder meer de universiteit, het UMC Utrecht,het Hubrechtlaboratorium, TNO, Deltares en Danone staan daarincentraal. UU-collegevoorzitter Yvonne van Rooy had deze majeurestap en investering een maand geleden al aangekondigd.

€1 miljard, ook voor incubator

“Naast de medische en diergeneeskunde faculteiten huisvest hetUSP ook bedrijven en organisaties als TNO: die mix vanbedrijfsleven en universiteit, de combinatie van partijen die zichbezig houden met life/bio-sciences, volksgezondheid en milieu pastperfect bij de core-business van het RIVM”, zegt André van derZande, directeur-generaal van het RIVM.

Tot 2018 wordt er in totaal voor ongeveer € 1 miljardgeïnvesteerd, onder meer in de aanleg van nieuw OVen P&R faciliteiten, extra studentenhuisvesting,uitbreiding van de aanwezigheid van de HU en hetHubrechtlaboratorium en een extra incubatorgebouw voor startendebedrijven. Het geheel levert zelfs een aanzienlijke besparingop voor de overheid, doordat bestaande voorzieningen op een slimmemanier bijeengebracht gaan worden.

Duurzaam slopen en bouwen

Dat betekent meteen een primeur, want de nieuwbouw van hetRIVM is de eerste Publiek Private Samenwerking voor eenoverheidsgebouw met gespecialiseerde laboratoria inNederland. Deze PPS voor kantoren en hoogwaardige laboratoriaomvat een Design, Build, Finance, Maintain and Operate(DBFMO)-contract. Daarbij komen ontwerp, bouw, financiering,onderhoud en exploitatie gedurende een lange periode in handen vanéén private partij te liggen, vaak een consortium. Omdat de privatepartij ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatievan het gebouw, ligt daar een prikkel om de levensduurkosten laagte houden.  

Eind 2012 start de UU het duurzaam slopen van het Wentgebouw uit1974. VWS kiest bewust voor nieuwbouw omdat het gebouw nietmeer kan voldoen aan de huidige huisvestingseisen voor kantoren enhoogwaardige laboratoria. Begin 2015 is de kavel bouwrijp. Hetnieuwe gebouw zal duurzaam worden gebouwd. Het RIVM gaat danvan van 105.000 m2 in Bilthoven naar circa 55.000 m2 op de DeUithof en van 50 verschillende gebouwen naar 1 gebouw.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK