Code tegen medische belangenconfliten

Nieuws | de redactie
1 februari 2012 | KNAW, KNMG en de Gezondheidsraad stellen een code op over de omgang met belangenverstrengeling. De belangen van deskundigen in medisch-wetenschappelijke en adviescommissies worden voortaan openbaar gemaakt om belangenverstrengeling of oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen.

Minister Schippers van VWS reageert instemmend op ditinitiatief: “Een belangrijke stap op weg naar vertrouwen.” Zijstuurt het document naar de Tweede Kamer waar het debatover belangenverstrengelingen al vaak wordt gevoerd.

Gebaat bij samenwerking met bedrijfsleven, overheiden maatschappij

De Akademie acht deze Code van belang, omdat de wetenschapgebaat is bij samenwerking met bedrijfsleven, overheid enmaatschappelijke instanties. In de medische wetenschap,bijvoorbeeld, is die samenwerking belangrijk voor de ontwikkelingvan nieuwe medische producten, zoals geneesmiddelen en vaccins.Maar door nauwe samenwerking kunnen wetenschappers op verschillendeniveaus verweven raken met de industrie, en kunnen wetenschappersonderling tegengestelde belangen hebben.

Maar de mogelijke problemen kunnen zich ook wijder uitstrekken,zo is gebleken. Belangenverstrengeling kan ook voorkomen in anderewetenschappelijke sectoren en bij patiëntenverenigingen. De meerdan 30 organisaties die de Code hebben ondertekend onderkennen datiedereen belangen heeft en dat deze, in plaats van ontkend juistzichtbaar en controleerbaar gemaakt moeten worden.

Reputaties en opdrachtonderzoek

Het document raakt aan zulke situaties  waarin hetonafhankelijke oordeel van een deskundige onder druk kan komen testaan. Financiële belangen kunnen een rol spelen, maar ookpersoonlijke relaties, ‘reputatiemanagement’, opdrachtonderzoek enpubliek-private samenwerking.

Partijen die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming vanwetenschappelijke adviesrapporten en behandelrichtlijnen voelen denoodzaak om het risico op oneigenlijke beïnvloeding zoveel mogelijkuit te bannen. De eventuele risico’s van verwevenheid van belangenzijn ook een bron van zorg gebleken van media en parlement.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK