Heikele langstudeerboete

Nieuws | de redactie
22 februari 2012 | De deeltijdstudent blijft een heikel punt bij de langstudeerboete. OCW is er niet uit hoe de negatieve effecten opgevangen moeten worden. Men analyseert nog en interim-cijfers zijn er pas in het najaar. Een ‘verkenning deeltijd’ komt nu wel, maar of beide Kamers dat genoeg vinden?

De Eerste Kamer gaf recent aan niet veel geduld meer te hebbenmet staatssecretaris Zijlstra op juist dit punt. De Senaat hadimmers precies in een motie en uitvoerig debat vastgelegd watmet hem was afgesproken rond zijn toezeggingen bij de behandelingvan de langstudeerdersmaatregel. 

“De staatssecretaris zegt toe voor het einde van 2011 feitelijkvast te stellen of er moet worden overgegaan tot aanpassing van dedefinitie en wat daarvan de effecten zullen zijn op verschillendewetten. Ook zegt de staatssecretaris toe om bij die brede discussieen/of bestudering de groep wo-studenten die duale trajecten volgtmee te nemen, evenals het collegegeldvrij besturen. Destaatssecretaris zegt bovendien toe de Kamer over de uitkomsten vande brede discussie te informeren.”

CDA ‘zeer benieuwd’

Vanuit de coalitie zei senator Essers van het CDA het nog eensheel precies, duidelijk bedoeld om de bewindsman vast te pinnen opzijn belofte: “De staatssecretaris heeft toegezegd de positie vande deeltijders nader te evalueren en te monitoren.

Dit kan ook gevolgen hebben voor de definitie van eenlangstudeerder.” Hij noemde het CDA “zeer benieuwd naar deuitkomsten van deze evaluatie – wij hopen dat deze spoedigbeschikbaar is – vooral vanwege het rechtszekerheidsaspect dathiermee gemoeid is. Wij hebben goed nota genomen van het strevenvan de staatssecretaris om de evaluatie nog vóór het eind van ditjaar [2011 red.] af te ronden.”

Deze politieke situatie wordt moeilijker nu blijkt dat hetdeeltijdonderwijs in HBO en WO zware klappen krijgt. De forsedaling van de deelname daaraan wordt door velen gezien als eengevolg van onder meer de langstudeerboete. De staatssecretaris hadechter tegen onder meer de Senaat benadrukt, dat zo’n effect voorhem niet verteerbaar zou zijn. “Ik zou niet willen datdeeltijdstudenten in disproportionele mate worden getroffen door delangstudeerdersmaatregel.”

De brede verkenning

Zijlstra heeft de Eerste Kamer nu een brief gestuurd, waaruitblijkt dat eigenlijk alle heikele punten nog onhelder zijn. Het nunog verder opschorten van de publicatie van zijn ‘verkenningdeeltijd’ vanwege een verwacht advies van de SER laat de bewindsmanechter schieten. Het is duidelijk dat hij begreep, dat de Senaatdaar volstrekt geen genoegen meer zou nemen. De indiener van deSenaatsmotie, Ruard Ganzevoort, geeft nu al aan dat hij vindt datZijlstra geen helderheid geeft op precies dit punt.

In zijn brief hierover schrijft Zijlstra ondermeer: “Ik heb aangeven een analyse van de gevolgen van delangstudeerdersmaatregel voor deeltijdstudenten mee te nemen in debrede verkenning deeltijd, die is aangekondigd in de StrategischeAgenda. Zoals ik in mijn reactie op de motie Ganzevoort heb vermeldzou ik niet willen dat deeltijdstudenten in disproportionele mateworden getroffen door de langstudeerdersmaatregel.”

“De brede verkenning deeltijd is gericht op detoekomstbestendigheid van de kaders voor  deeltijdonderwijs.In het kader van die verkenning is een analyse gemaakt van dehuidige wet- en regelgeving, mede in relatie tot signalen vaninstellingen hoger onderwijs over belemmeringen die zij ervaren.Daarnaast is een inventariserend onderzoek deeltijdonderwijsuitgevoerd.

Onderzocht is hoe het deeltijdonderwijs in de praktijk isvormgegeven en hoe de ruimte wordt benut die de huidige kadersbieden voor een flexibele vormgeving van het deeltijdonderwijs envoor aansluiting van de geprogrammeerde studieduur op de nominalestudieduur.”

“Ook is geïnventariseerd welke ontwikkelingen worden waargenomenin behoeften van deeltijdstudenten en werkgevers ten aanzien van devormgeving van deeltijdonderwijs en welke belemmeringeninstellingen ervaren. Dit onderzoek is uitgevoerd onder alleinstellingen hoger onderwijs, zowel in het hbo als het wo en zowelin het bekostigde als het niet-bekostigde onderwijs.”

Ik bezin mij

Wat deze inventarisaties inhoudelijk laten zien en de conclusiesdaaruit zijn nog niet aan de orde. OCW denkt na wat zij zoudenbetekenen. “Op dit moment bezin ik mij naar aanleiding van deuitgevoerde analyses op een aantal maatregelen gericht op detoekomstbestendigheid van de kaders voor deeltijdonderwijs,inclusief de langstudeerdersmaatregel. Ik kom daar op terug in mijnbrief over de verkenning deeltijd.” Die brief is in voorbereidingen zal niet nog verder vertraagd worden door het SER-advies, zoblijkt nu.

De cijfers over de effecten van verschillende ingrepen zoals delangstudeerboete op de toegankelijkheid van het hoger onderwijsmoeten nog langer op zich laten wachten. Het onderzoek daarnaar zoupas in het najaar van 2012 een eerste tussenrapportageopleveren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK