Je wilt toch iets nalaten

Nieuws | de redactie
28 februari 2012 | “Het idee dat je wat hebt gedaan, je ergens aan hebt bijgedragen, dat is waar je het als onderzoeker voor doet lijkt me.” Jan Venselaar, lector Duurzame Bedrijfsvoering op Avans, leverde de 20.000e publicatie op de HBO Kennisbank. “Die schat aan kennis moet beschikbaar worden gemaakt.”

“Ik had al eerder eens wat op Lectoren.nl gezet, dus toen deKennisbank kwam zijn we na overleg op Avans ook daar mijn stukkengaan publiceren. Ik vind dat alles wat we aan kennis beschikbaarhebben, ook op die site gevonden moet worden. De vraag isnatuurlijk wel of het ook gevonden wordt.”

Niet zomaar bij een tijdschrift terecht

Jan Venselaar promoveerde op de TU Delft en kwam na een carrièrein het bedrijfsleven terecht bij Avans als lector. “Ik doe nuspecifiek toegepast onderzoek, schrijf ook meer notities, korterapporten en papers voor congressen. Daar kun je niet zomaar meeterecht bij een tijdschrift. Wat men noemt  de ‘grijzeliteratuur’. De toegankelijkheid daarvan  is een probleem, datsteeds moeilijk  is op te lossen.”

De Kennisbank biedt zo’n oplossing maar het is vervelend dat jedaar niet direct kan zien met wat voor soort publicatie je te makenhebt. “Je zou daar eigenlijk gradaties in moeten hebben. Ik kan nuiets schrijven en ik kan dat aanmelden, maar wie ziet of het welklopt wat ik schrijf? Ik vind het heel goed als er ook meerinformele stukken beschikbaar komen, maar zet dan bijvoorbeeld inje aanhef even wat er van het stuk verwacht kan worden, wat hetis.”

Dat dit probleem aan de orde is, heeft volgens Venselaar ook temaken met het verschil tussen lectorenonderzoek op het HBO enfundamenteel wetenschappelijk onderzoek zoals dat op universiteitengebeurt. “Toegepast onderzoek richt zich meer op een breedwerkveld, multidisciplinair dat het bezig is met een specifiekonderwerp in een discipline. Tijdschriften hebben daar moeite mee.”Venselaar benadrukt dat dat verschil niet alleen voor tijdschriftenlastig is, ook anderen en soms wijzelf hebben daar wel eens moeitemee. “Het is een heel andere manier van onderzoek doen.”

Strijd om lectoraten nog niet gestreden

De strijd om het belang van lectoraten te onderkennen is volgensVenselaar dan ook “zeker nog niet gestreden. Er zijn nog weinig lectoren en de meesten hebben een aanstelling van twee à driedagen. De impact en zichtbaarheid is vaak nog klein.”Desalniettemin is de Avans-lector overtuigd van het maatschappelijkbelang van toegepast onderzoek door lectoren.

“Lectoraten hebben twee belangrijke taken. Allereerst zorgen datde kennis die zich op een bepaald vakgebied ontwikkelt  op eengoede manier weer in het onderwijs terechtkomt . Daarnaast kiezenhogescholen ervoor om op een bepaalde terreinen  meer  tekunnen betekenen  voor het MKB.”

En daar zit volgens Venselaar de specifieke meerwaarde vanlectorenonderzoek. “Het MKB heeft vaak  te weinig  aanuniversitaire kennis. Die hebben baat bij toegepast onderzoek.”Toegepast onderzoek vergt ook voor lectoren een andere manier vanwerken, ziet Venselaar. “Je ziet ook wel universitairewetenschappers binnenkomen die dan niet aarden , het HBO is geenuniversiteit.” 

Een schat aan kennis

Voor onderzoekers die wel de stap zetten naar het specifiektoegepast onderzoek, zoals Venselaar zelf heeft gedaan, is ervolgens de lector veel te winnen. “Er is een schat aan informatiete winnen uit de praktijk en die ligt al vaak in afstudeerverslagen, toch zit dat goed verwerken van die informatie niet zo in hetkarakter van het HBO.”

De HBO Kennisbank kan een middel zijn om die schat aan kennisook daadwerkelijk bij het publiek te brengen. Toch zijn daarin ookwel obstakels , bijvoorbeeld bij scripties van studenten. “Je looptvaak tegen vertrouwelijkheid aan. Toch vind ik dat we daarmee meer moeten doen, zeker in subsidie projecten. Het is weloverheidsgeld waarmee je onderzoek doet.” Volgens Venselaar zijn eraantal oplossingen hiervoor, maar we moeten allemaal nog lerendaarmee goed om te gaan in het HBO, ziet hij ook.

“Wat je moet doen is al  vooraf met bedrijven afsprakendaarover maken. Je kan bijvoorbeeld een rapport deels anonimiserenof alleen het algemene deel van het onderzoek op de Kennisbankzetten. Wat ook mogelijk is, is dat docenten waarbij de student eenonderzoek heeft gedaan een notitie schrijven waarin staat wat ergeleerd is van het onderzoek, maar dat is vaak zo anders dandocenten gewend zijn te werken. Docenten zijn niet per seonderzoekers, andersom ook niet trouwens.”

Zelf gaat Venselaar, na de vele bijdrages die hij al geleverdheeft aan de HBO Kennisbank, gewoon door met publiceren. “Als ietseen paper kan worden in een peer-review magazine ga ik daar voor,mits het allemaal niet te lang duurt. Daarna komt het sowieso op deKennisbank én op mijn eigen website. Je wilt toch iets nagelatenhebben. Het idee dat wat je hebt gedaan, ergens aan heeftbijgedragen, dat is waar je het als onderzoeker voor doet lijktme.” 

De  HBO-Kennisbank  iseen initiatief van SURFfoundation en 21 participerende hogescholen.Deze vernieuwde portal is op 28 juni tijdens de Dag van deExcellentie  gelanceerd  engeeft bezoekers eenvoudiger toegang tot kennisproducten vanhogescholen. De HBO Kennisbank ontsluit inmiddels ruim 20.000lectorale publicaties en afstudeeropdrachten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK