Kennisdeling opdracht voor elke hogeschool

Nieuws | de redactie
1 februari 2012 | “Het wezen van HBO onderzoek is dat je het deelt met het onderzoeksveld. De Kennisbank hoort daarbij.” Matthijs van de Schaft, directeur van het kenniscentrum Communicatie van de HU, ziet een belangrijke taak voor de HBO Kennisbank. Het uploaden van onderzoek moet een automatisme zijn.

Matthijs van de Schaft van de Hogeschool Utrecht ziet veelonderzoek van studenten en lectoren voorbij komen. Toch komt langniet alles daarvan in de Kennisbank terecht. “Ik denk dat slechtstien tot twintig procent van de publicaties in de Kennisbankterecht komt. Het zou eigenlijk een automatisme moeten zijn.”

Andere belangen bij opdrachtgevers

“Als hogeschool heb je de opdracht om onderzoeksgegevens ook uitte dragen. Dat zeggen we ook altijd tegen opdrachtgevers, dat hetonderzoek een algemeen belang dient.” Toch is er wel eens bezwaarvan bedrijven om het onderzoek vrij te geven en daardoor komt nietalles openlijk op de Kennisbank te staan. “Mediabedrijven willennatuurlijk niet zomaar bloot geven hoe de organisatie er voorstaat, of welke strategieën ze gebruiken.”

Voor lectorenonderzoek gelden andere mechanismen. “Iedereen wilzo goed mogelijk schitteren op zoveel mogelijk podia. Het liefst ophet mooiste, meest opvallende medium.” Van de Schaft stelt dat hijziet dat lectoren daarbij niet altijd de prioriteit geven aan deKennisbank.

Volgens Van de Schaft moet het in het HBO gebruikelijk wordendat je je onderzoek altijd ook beschikbaar maakt op de Kennisbank.”De mogelijkheden van de Kennisbank zijn bekend en niemand isprincipieel tegen de Kennisbank. We willen alle resultatenontsluiten, omdat de HBO Kennisbank een zo compleet mogelijk beeldmoet geven het onderzoek dat gedaan wordt in het HBO.”

Hoewel bij onderzoek van de lectoraten vaak nog andere belangenspelen, is volgens Van de Schaft juist als het gaat om werkstukkenvan  studenten de meerwaarde van de Kennisbank evident. Eenbeeld dat ook ondersteunt wordt door de Hogeschool Utrechtzelf.

Waardering voor onderzoek zichtbaar opKennisbank

De faculteitafdeling Communicatie en Journalistiek op de HU iseen grote leverancier van studentenonderzoek zo blijkt. Volgensrepository manager Appie Bieze is het streven om al hetstudentenonderzoek dat met een zeven of hoger is gewaardeerd in deKennisbank te zetten. “Het begint nu langzaam voet aan de grond tekrijgen.”

Matthijs van de Schaft kan zich sterk vinden in het enkelbeschikbaar maken van goed gewaardeerd onderzoek. Die waarderingmag ook duidelijker zichtbaar zijn op de Kennisbank. “Daar ben ikwel voor, dat de waardering van het onderzoek ook zichtbaar is.” Opdie manier kan de Kennisbank ook een goed startpunt worden voornieuw studentenonderzoek.

“Studenten en onderzoekers kunnen de Kennisbank gebruiken om eenstart te maken en te zien wat er  allemaal in hun veld isuitgezocht. Ik zie de HBO Kennisbank als een ontsluitend mechanismeom te laten zien wat er al is. Dat is volgens mij de belangrijkstemeerwaarde van de Kennisbank.”

Ook meerwaarde voor bedrijfsleven

“Het wezen van HBO onderzoek is dat je het deelt met hetonderzoeksveld. De Kennisbank hoort daarbij. Bovendien kunnenbedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) daar ook weer kennisvan halen. Benut die gegevens ook!”

Van de Schaft laat weten dat op de HU studenten aan het beginvan hun studie geattendeerd worden op de HBO Kennisbank. “Het zoumooi zijn als ook bedrijven in die Kennisbank gaan kijken om tezien wat daar gebeurt, maar ik heb geen idee in hoeverre dat algebeurt.”

Hoewel de meerwaarde van het studentenonderzoek volgens Van deSchaft evident is, ziet hij ook nog wel mogelijkheden om ook hetonderzoek van lectoren en docenten completer te ontsluiten.”Mediatheken moeten er gewoon een automatisme van maken dat allepublicaties van de lectoraten op de Kennisbank gezet worden.”

De  HBO-Kennisbank  is eeninitiatief van SURFfoundation en 21 participerende hogescholen.Deze vernieuwde portal is op 28 juni tijdens de Dag van deExcellentie  gelanceerd  engeeft bezoekers eenvoudiger toegang tot kennisproducten vanhogescholen. De HBO Kennisbank ontsluit inmiddels ruim 19.000lectorale publicaties en afstudeeropdrachten.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«