Leiden, Erasmus en Delft samen verder

Nieuws | de redactie
24 februari 2012 | De drie universiteiten in de zuidvleugel van de Randstad komen binnenkort met een gezamenlijke visie op hun toekomst. Als een 'koepelstuk' boven de drie eigen profileringsnota's voor Zijlstra's reviewcommissie zetten zij nu samen een koers uit.

In het Dies-debat van de VSSD meldde het College van Bestuur vande TU Delft, dat binnen een week of drie het gezamenlijke documentmet de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden naarbuiten wordt gebracht. Het zal een concept-visie worden waaroverhet gesprek met de meest betrokkenen zal worden gezocht. De Delfstebestuurders onderstreepten nog eens, dat een gezamenlijke visieiets fundamenteel anders is dan een van bovenop ‘opgelegde’fusie.

Kansen voor interdisciplinariteit

De nadruk lag in de voorbeschouwingen in het Dies-debat veelmeer op de versterking van de mogelijkheden voor studenten enonderzoekers voor keuzes in het inhoudelijke aanbod van opleidingenen projecten. Tussen Leiden en Delft bestaat bijvoorbeeld al eennauwe samenwerking rond Life Sciences & Technology. Daarinkunnen vanuit beide instellingen de zwaartepunten en eigensterke invalshoeken verbonden worden met die van de ander.

Dit versterkt ook de interdisciplinariteit die juist bij debèta-technische vakken een steeds grotere betekenis krijgt. De ervaringen op dit puntsmaken naar meer en dat is belangrijke drijfveer voor de komendeplannen.

Zoeken naar complementariteit

Een tweede wezenlijk motief blijft de wereldwijde – envooral ook Europese -positionering en profilering. Om met een grotehoeveelheid internationale partners samenwerkingsprojecten enrelaties uit te bouwen, zoeken de drie universiteiten kansen voorstrategische allianties die verder kunnen strekken dan de bestaandeverbindingen van elk van hen afzonderlijk.

Wat Delft samen met een ETH in Zürich kan ontwikkelen krijgtbijvoorbeeld veel meer aanknopingspunten en impact als mendaar Leiden en/of Erasmus en hun netwerken blijvend bijzou kunnen betrekken. De samenwerking zoekt dus vooralmogelijkheden voor complementatriteit.

Voordelen van bundeling

Bij een dergelijke gezamenlijke strategie passen vervolgens ookthematische afstemming en samenwerking rond vakgebieden die men bijalle drie moet verzorgen. Als voorbeeld werd het onderwijs in dewiskunde genoemd. Dat heeft in vele opleidingen van elk van dedrie universiteiten een sleutelrol en als men op dat terreinelkaars beste mensen en faciliteiten zou kunnen delen, kan men devoordelen hiervan ook bundelen.

De overkoepelende visie-notitie van de drie universiteiten zalnu eerst als concept voor debat en langere termijn strategie in hetkader van ‘Veerman’ en de reviewcommissie voor de staatsecretaris wordenvastgesteld en gepubliceerd. Uit het Dies-debat bleek dat de drieinstellingen hiermee ook hopen te ontsnappen aan een weinigbehulpzame discussie over de waarde van en vrees voor bestuurlijkefusies of merknamen voor een nieuweinstelling.        


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK