Louise Gunning voorzitter UvA/HvA

Nieuws | de redactie
10 februari 2012 | UvA en HvA hebben een nieuwe CvB-voorzitter. Louise Gunning, nu voorzitter van de Gezondheidsraad begint per 1 april aan haar nieuwe baan op het Maagdenhuis. Gunning volgt Karel van der Toorn op die in juli zijn functie neerlegde.

Gunning is nu werkzaam als voorzitter van de Gezondheidsraad enals universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvA.Zij is een ervaren bestuurder en kent de UvA goed. Eerder was zevoorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van deFaculteit der Geneeskunde van de UvA.

Universiteitshoogleraar

Naast haar werk voor de Gezondheidsraad is Gunning verbondengebleven aan de UvA als universiteitshoogleraar Gezondheid enMaatschappij, een erefunctie binnen de Amsterdamse universiteit diede taak kent een impuls te geven aan wetenschappelijkeontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en eenbelangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van deuniversiteit.

Gunning neemt vanaf 1 april de taken over van waarnemendbestuursvoorzitter Paul Doop die sinds het vertrek van Karel van der Toorn in julitijdelijk de leiding had over UvA en HvA. Doop blijft wel aan alsbestuurslid en zal samen met Gunning, Jet Bussemaker en Dymph vanden Boom het gezamenlijk college van de Amsterdamse universiteit enhogeschool completeren.

Opvallend hierbij is dat het CvB van de UvA/HvA hiermee eenhistorisch unicum vertoont. Nog nooit bestond de overgrotemeerderheid van bestuursleden van een grote HO-instelling uitvrouwen. Het is wel traditie bij de UvA: Dymph van den Boom was deeerste vrouwelijk rector in Nederland. Politiek pikant is dat tweevan de vrouwen een invloedrijke rol in de PvdA spelen. Gunning wasopsteller van het verkiezingsprogramma, Bussemaker wasbewindspersoon.

RvT zoekt nog leden

Met de benoeming van Louise Gunning is ook de belangrijkste taakvan Koos van der Steenhoven vervuld. De OCW-topman werd afgelopenzomer binnengehaald als formateur voor het vinden van een nieuwevoorzitter als wel het inrichten van een nieuwe Raad van Toezicht.Voor de RvT moet Van der Steenhoven nog een lid en een voorzittervinden.

Een interessante vraag zal zijn hoeveel Gunning gaat verdienenals nieuwe collegevoorzitter. Bij het AMC zat zij nogfors boven de Balkenende-norm. Daarover zei zij destijds onder meerhet volgende: “Het is geen pré of contra bij deze functie dat iklid ben van een politieke partij. Er is brede ondersteuning vanuitde universitaire medische centra voor deze beloning. De politiekeschermutselingen moeten maar in de Tweede Kamer plaatsvinden. Ikben verantwoordelijk voor mijn functie als voorzitter van het AMCen privé heb ik andere verantwoordelijkheden.

“Maar bij partijpolitieke benoemingen geldt dat mensen ook eenpartijpolitieke verantwoordelijkheid hebben. Een erecode zou daarombetrekking moeten hebben op functies die door de partij wordenbenoemd. Een ziekenhuis bevindt zich niet in een politiekeomgeving.”De bestuurders van verzekeraars en de vrij gevestigdemedisch specialisten worden ook betaald door VWS, maar zij staanniet op de lijst van openbaar te maken inkomens. Het is een grijsgebied.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK