Nederland op achterstand

Nieuws | de redactie
24 februari 2012 | Het besluit van de Halbe Zijlstra voorlopig wettelijk geen ruimte te laten voor Nederlandse HO-opleidingen in het buitenland is afwijzend ontvangen bij Stenden. “Het Nederlandse hoger onderwijs wordt met dit besluit van de staatssecretaris op een achterstand gezet.”

Collegevoorzitter Leendert Klaassen laat in een officiëlereactie weten verrast te zijn door de brief die Zijlstra deze week naar de Kamerstuurde.”Het lag niet in de lijn van de verwachtingen dat ditbesluit genomen zou worden.” De staatssecretaris liet in zijn briefnamelijk weten dat internationalisering in de HO-wetgevingvooralsnog niet de eerste prioriteit krijgt. “De kwaliteit van hethoger onderwijs in Nederland zelf dient naar mijn oordeel op ditmoment prioriteit te hebben.” 

De kenniswerkers van morgen 

“Wij denken dat deze verrassende stap geen recht doet aan desinds jarenlang uitgedragen visie van het ministerie van Onderwijs,waarin juist veel belang wordt gehecht aan internationaliseringbinnen het hoger onderwijs,” zo laat de Stenden-voorman weten. “HetNederlands hoger onderwijs wordt met dit besluit van destaatssecretaris op een achterstand gezet en het hoger onderwijs inandere landen zal ons hierdoor voorbij streven.” 

Klaassen geeft als zijn opvatting, dat “het hoger onderwijs dekenniswerkers van morgen opleidt en dat velen hun werk straksverrichten in een internationale context in binnen- en buitenland.Daar bereidt het hoger onderwijs ze ook op voor en Stenden ziet hetals onderdeel van haar opdracht daar een actieve en verantwoordebijdrage aan te leveren.” 

De reactie van Zijlstra heeft betrekking op deonderwijsactiviteiten van Stenden op de vier buitenlandse sites(Bali, Qatar, Zuid-Afrika en Thailand). In de WHW was vooralsnogweinig eenduidig en transparant vastgelegd wat er wel in niet istoegestaan in het buitenland aan aanbodinitiatieven doorNederlandse wo en hbo instellingen. Stenden, vooroplopend ininternationaal onderwijsaanbod, hoopte al langer op duidelijkeregelgeving. 

Dit was niet de verwachting 

De invoering van de betreffende Algemene Maatregel van Bestuurop basis van de wet op het hoger onderwijs werd door OCW al eenhele tijd voorbereid en aangekondigd. Deze zou een einde aan makenaan de onheldere situatie. “Het lag niet in de lijn van deverwachtingen dat dit besluit genomen zou worden,” stelt Klaassen.”Stenden zal zich desalniettemin conformeren aan deze nieuwesituatie. Het besluit zal leiden tot aanpassing van onsonderwijsaanbod aan lokale studenten in het buitenland. Dezeaanpassing wordt nu uitgewerkt.” 

Eén punt valt in dat opzicht nog mee, zo is uit de reactie vande hogeschool op te maken. Zijlstra’s brief gaat nadrukkelijk nietover HO-aanbod zoals het ‘Grand Tour-concept’ bij deze hogeschoolwaarbij studenten een deel van hun opleiding in het buitenlandvolgen op de eigen vestigingen. Men hoeft dit type hbo-aanboddaarom niet om te gooien vanwege formele beperkingen vanuit hetministerie.

De betreffende Kamerbrief van Halbe Zijlstra leest u hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK