Sociaal leenstelsel nog haalbaar?

Nieuws | de redactie
22 februari 2012 | Het kabinet moet vrezen voor het lot van het sociaal leenstelsel in de masters. Slechts de VVD is nog positief en velen in de Kamer voorzien ellende voor bèta’s en nieuwe docenten en schrikken extra terug voor rommelige invoering. Wat wil de SGP en wat betekent haar wat pesterige suggestie?

Heel opvallend is de afstandelijke en zelfs negatieve reactievan coalitiepartij CDA. Deze partij meldt dat men het wetsvoorstelzal beoordelen “op de gevolgen voor deeltijdstudenten, leraren diezich willen bijscholen en studenten die een meerjarige mastermoeten volgen.”

CDA zeer kritisch over gevolgen

De christendemocraten zijn zelfs “van mening dat de memorie vantoelichting te weinig aandacht besteedt aan de gevolgen van ditwetsvoorstel in combinatie met de hierboven genoemde maatregelenvoor studenten die een meerjarige master moeten volgen. Het gaatniet alleen om tweejarige masters, maar ook om drie- of zelfsvierjarige masters.

Schrikt het studenten niet af om dergelijke masters te gaanvolgen omdat zij niet één maar meerdere jaren hun studie zelfmoeten financieren, terwijl de kans op vertraging en dus delangstudeerdermaatregel ook groter is vanwege de zwaarte van destudie?

De leden zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat detoestroom naar deze masters, die veelal maatschappelijk zeerrelevant zijn, drastisch terugloopt. Wat gaat de regering doen alsbijvoorbeeld blijkt dat er minder studenten voor technische masterszijn?”

Daar komt nog een andere groep studenten bovenop, waarvoor menzeer ernstige problemen voorziet. “De leden van deze fractie hebbenvoorts veel moeite met het aaneengesloten maken van de periode vantoepassing voor de standaardperiode: dat betekent immers dat jeniet een studieonderbreking mag hebben.

Dit valt zeer nadelig uit voor studenten die hun studietijdelijk onderbreken, ziek worden of bijvoorbeeld zwanger zijn.Deze leden zijn van mening dat het niet de bedoeling van dezemaatregel kan zijn dat groepen kwetsbare studenten er onevenredighard door worden getroffen. Immers, voor deze groepen hangt ook delangstudeerdermaatregel boven hun hoofd.”

Is dit wel haalbaar?

Minstens zo opmerkelijk is dat beide regeringsfracties, VVD enCDA, de regering scherp bevragen over de manier van invoering en deingreep in opgebouwde rechten van studenten die een master gaandoen. De VVD meldt dat Zijlstra voor studenten die vóór 1 september2011 aan een meerjarige masteropleiding zijn begonnen eenovergangsrecht heeft opgenomen.

Maar dat roept wel vragen op. “De leden wijzen er op dat demasteropleidingen in 2011 vaak op 5 september 2011 zijn begonnen.Voor deze studenten geldt het overgangsrecht niet. Kan de regeringeen toelichting geven waarom hier niet voor de gebruikelijkepeildatum van 1 oktober is gekozen? “

Het CDA betwijfelt zelfs of heel de invoering “op deze kortetermijn haalbaar is.” Men wijst er op dat “alleen een uitzonderingwordt gemaakt voor studenten die al voor 1 september 2011 een drie-of vierjarige masteropleiding zijn gestart.

Een deel van de studenten die geconfronteerd gaan worden met hetsociaal leenstelsel zijn al aan hun master begonnen, hoe wordt decommunicatie speciaal naar deze groep, maar ook naar de anderestudenten vormgegeven? Immers, DUO kan nog niet veel communicerenover de maatregelen omdat zij niet communiceren overconceptwetgeving.”

Eisen van goed bestuur

D66 vraagt daarom of deze voorstellen zo wel voldoen aan deeisen van goed bestuur. Ook GroenLinks pakt hier het wetsvoorstelaan. Die fractie merkt op “dat studenten die vóór 1 september 2011aan een meerjarige masteropleiding begonnen zijn en nog rechthebben op basisbeurs, dat recht houden.

Wat zijn de gevolgen voor de studenten die tussen 1 september2011 en 1 september 2012 zijn begonnen aan een meerjarigemasteropleiding?” Daar zit bovendien een opvallende uitzondering inde voorstellen ingebouwd: “studenten die vóór of op 1 september2012 aan een opleiding tot een levensbeschouwelijk ambt of beroepbegonnen zijn en nog recht hebben op de basisbeurs, houden datrecht ook. Waarom zit er een verschil tussen de meerjarige mastersen de opleidingen tot een levensbeschouwelijk ambt of beroep?”

Vanuit de SP wordt het kabinet er op gewezen dat de financiëleonderbouwing van de effecten een scherpe reactie van de Raad vanState ontlokte. Deze “vraagt om meer toelichting op de ‘eerdere eninternationale ervaringen’ die stellen dat de financiëletoegankelijkheid blijft gewaarborgd, en noemt de toelichting van deregering dat er geen negatieve invloed is zelfs onnauwkeurig.” Hoezit het nu eigenlijk, vraagt de SP.

De verrassing van de SGP

Net als bij de langstudeerboete zal ook nu de positie van de SGPin de Tweede en vooral de Eerste Kamer cruciaal zijn. En juist dezefractie komt nu met een suggestie om de rommelige opzet en deingreep in de rechten van de verschillende soorten masterstudentenin één klap weg te nemen.

De SGP vraagt namelijk “of de regering overwogen heeft hetsociaal leenstelsel voor meerjarige masters enkel in het eerstejaar toe te passen. Zij vragen een reactie op de veronderstellingdat deze wijziging slechts geringe uitvoeringsgevolgen heeft. Watzou het besparingsverlies zijn indien deze wijziging doorgevoerdzou worden?”

En bijna pesterig vragen zij aan vurige bepleiters van meerlenen voor het investeren in de eigen studie of zij nog een anderaspect voldoende hebben meegewogen. De SGP wil weten “op welkewijze de regering studenten wijst op de consequenties en risico’svan leengedrag.

Zij vragen of de regering onderkent dat de verplichtewaarschuwing in kredietreclames ook in communicatie van de overheidaan studenten van belang is, juist wanneer de financiëleverantwoordelijkheid van studenten toeneemt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK