Wintels verlaat het HBO

Nieuws | de redactie
13 februari 2012 | Gaat Fontys-voorman Marcel Wintels het hoger onderwijs nu toch verlaten? Twee eerdere pogingen stokten, maar nu stapt hij over als crisismanager naar de Amsterdamse VO-MBO scholenkoepel Amarantis.

De Amsterdamse scholengroep – waaronder de grote ROC ASA valt -is in grote financiële en bestuurlijke problemen geraakt. De koepelstaat al langere tijd onder curatele van de Onderwijsinspectie.Minister Van Bijsterveldt is daarom genoodzaakt met de betrokkenentot forse ingrepen te komen. Een reddingsactie à la Inholland doorDoekle Terpstra lijkt in Amsterdam aanstaande. Daar hoort eenvolledige sanering van het topmanagement bij.

Bestuurlijk puinruimer

Voor zo’n ‘Terpstra-klus’ is nu Fontys-voorzitter Marcel Wintelsbeschikbaar. Zijn hogeschool meldt: “Goeden intensief overleg in de afgelopen dagen tussen de minister, hetCollege van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fontys heeft ertoegeleid dat wij dit weekend hebben ingestemd met het verzoek van deminister om Marcel met ingang van vandaag tijdelijk denoodzakelijke ruimte en tijd te geven om aan deze vraag gevolg tegeven. Hij wordt dan ook per vandaag door de Raad van Toezicht vanAmarantis benoemd als interim bestuursvoorzitter.”

Dat is opmerkelijk, omdat hij noch met het VO en MBO, noch methet complexe, grootstedelijke onderwijs in de Randstad ervaringheeft. OCW heeft kortom primair een bestuurlijke puinruimer naarAmsterdam willen sturen. Dat men Wintels bereid zou vind, is minderverrassend dan velen denken. Hij heeft de voorbije anderhalf jaartwee banen aan zich voorbij zien gaan in Den Haag en weet inmiddelsdat ook een derde niet voor hem bestemd is.

Om te beginnen mislukte zijn campagne om de nieuwe voorzitter van het CDApartijbestuur te worden. Hij gaf aan beschikbaar te zijn en veelsteun vanuit de regio Brabant te hebben, die bij de internepostenverdeling binnen het CDA zich nogal onderbedeeld voelde. Toeneen soort ‘primaries’ georganiseerd werden heeft Wintels afgezienvan een poging zich via de leden van de partij te doen kiezen.

Geen plek in topmanagement OCW

Tevens ging de post van hoogste ambtenaar van het ministerie vanOCW aan Marcel Wintels voorbij. Minister Van Bijsterveldt had degelegenheid om CDA-topbestuurder Koos van der Steenhoven tevervangen door een geestverwant met veel onderwijsmanagementervaring. Binnen het CDA-circuit viel daarbij nadrukkelijk de naamvan Marcel Wintels als mogelijk geschikt en beslist beschikbaar. Deminister besliste anders.

Inmiddels is ook de kans verkeken op een andere sprong naar deHaagse top. Minister Van Bijsterveldt benoemde recent eenpartijvriend als nieuwe DG voor primair en voortgezet onderwijs,André de Jong. Deze oud-topambtenaar van Financiën was tot voorkort de voorzitter van een grote christelijke scholenkoepel inUtrecht. Dat houdt in dat Halbe Zijlstra een VVD-gezind topmanagerzal kunnen benoemen als DG voor het hoger onderwijs en onderzoek.Wintels zal die post dus niet bemachtigen nu.

Aftellen naar ‘een integraleoplossing’ 

Door de poging CDA-voorzitter te worden had Wintels feitelijkaangegeven op zoek te zijn naar een loopbaan buiten Brabant en opnationaal niveau. Dat betekende de facto dat het aftellen konbeginnen wat betreft zijn rol binnen het HBO. Een stap naar hetAmsterdamse VO/MBO is in dat opzicht niet onlogisch.

De hogeschool benadrukt in haar eerste reactie dat er ‘niks ande hand is’. Zijn Fontyswerkzaamheden “[draagt hij] voor dezeperiode over aan Wilma de Koning en Nienke Meijer. Door de ernstvan de problematiek en de daarbij behorende tijdsdruk bestaat deverwachting dat een integrale oplossing onder de leiding van Marcelbinnen enkele maanden (noodzakelijkerwijs) gevonden wordt. Wij gaaner vanuit dat hij rond de zomer weer volledig alsbestuursvoorzitter van Fontys beschikbaar en actief is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK