105 HBO-diploma’s onvoldoende

Nieuws | de redactie
12 maart 2012 | De 'alternatieve afstudeertrajecten' in het HBO zorgen voor veel onrust over de kwaliteit van de hogescholen. Nu zijn de feiten er: 105 gevallen waar de inspectie het niveau niet voldoende vond. 86 daarvan bij Inholland.

Staatssecretaris Zijlstra heeft de finale inspectierapportagenaar de Kamer gestuurd. Hij neemt “de conclusies die de Inspectietrekt ten aanzien van de in haar eindrapport genoemdeopleidingen over.” 

De feitelijke situatie en conclusies van de Inspectie zijn devolgende: “Er zijn in totaal 445 afstudeerdossiers voor hetonderzoek geselecteerd. Hiervan bleken 50 niet beoordeelbaar bijgebrek aan voldoende materiaal. Van de 395 dossiers die welbeoordeelbaar waren werden 290 van voldoende niveau bevonden. Intotaal werden 105 afstudeerdossiers niet van voldoende niveaubevonden.”

Drie centrale conclusies

Voor het OCW-beleid betekent dit de volgende centralepunten, zo schrijft de staatssecretaris aan de Kamer:

“1. In die gevallen waarin ten onrechte getuigschriften zijnafgegeven worden bekostigingssancties opgelegd aan de betreffendeinstelling. Het betreft hier in elk geval de gevallen waarin deafstudeerdossiers volgens het NVAO onderzoek van onvoldoende niveauwaren.

2. De instellingen, waarop het vorige punt betrekking heeft,dienen de getroffen studenten te informeren. De boodschap, dat hunafstudeerwerk met terugwerkende kracht van onvoldoende niveau isverklaard, zal voor deze studenten hard aankomen. Ik hecht er danook aan dat de hogescholen met deze studenten goede afspraken makenover hoe zij alsnog een hbo-waardig diploma kunnen behalen. Dehogescholen dienen daarbij uit te gaan van hetzelfde type afsprakenals vorig jaar is gemaakt tussen de Hogeschool Inholland en degetroffen studenten.

3. Voor vier hogescholen geldt dat het onderzoek van deInspectie nog niet is afgesloten. Dit zijn de ChristelijkeHogeschool Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland. De Inspectie volgt deverbeteractiviteiten en sluit het dossier niet eerder dan nadat kanworden vastgesteld dat alle tekortkomingen zijn weggenomen.”

Leiden OK, HAN pechvogel

De Hogeschool Leiden mag gelukkig zijn. De uitkomst houdt in,dat er bij deze instelling geen reden meer is voor nader onerzoekof het blijven volgen van mogelijke kwalteitsproblemen.

Voor de HAN is de uitkomst een tikje zuur te noemen. DeInspectie stelde vast dat daar geen enkel geval onvoldoende was.Toch gaat men de genomen maatregelen nog monitoren, omdat hundoorwerking enige jaren zou nemen. Het dossier aldaar is daaromniet ‘gesloten’.

Niet alleen maar misstanden bestrijden

Zijlstra onderstreeept aan de Kamer zijn opvatting over deverantwoordelijkheden die hij en anderen hebben ten aanzien van dekwaliteit van het hoger onderwijs. Hij wijst er op, dat de aanpakbij Inholland laat zien, dat een goede en krachtige aanpak werkenkan. “Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop HogeschoolInholland uitvoering geeft aan het noodzakelijke verbeterbeleid.Alles wijst erop dat de betrokken opleidingen aan kracht enkwaliteit zullen winnen.” 

“Ik acht het mijn verantwoordelijkheid om niet alleen concretemisstanden te bestrijden als die naar boven komen, maar juist ookmaatregelen te nemen die de kwaliteit van het hoger onderwijsstructureel verbeteren.”

“De waarde van een hbo diploma mag niet ter discussie staan. Datis nu helaas wel het geval en dat vind ik een ernstige zaak.Studenten moeten zeker weten dat ze onderwijs krijgen op het niveaudat ze mogen verwachten van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen.”

Hogere lat, meer missers

“Dit eindrapport van de Inspectie onderstreept daarom het belangvan het doorvoeren van de eerder door het kabinet voorgesteldemaatregelen die de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs beogente versterken. Het gevolg van deze maatregelen is dat de latomhooggaat en dat kan betekenen dat niet iedere opleiding over dielat heen komt. Ik betreur dat, maar ik beschouw het als eenlogische consequentie van het ingezette beleid.”

“Het is immers de bedoeling dat alle betrokkenen kritisch tenaanzien van de onderwijskwaliteit zijn óf worden. Een dergelijkecultuuromslag acht ik minstens zo belangrijk als het aanpassen vanwet- en regelgeving.”

“Daarom hecht ik zeer aan de opmerking van de Inspectie datbestuurders, leidinggevenden en medewerkers hunverantwoordelijkheid nemen voor de geconstateerde problemen en metsucces aan verbetering werken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijzewaarop Hogeschool Inholland uitvoering geeft aan het noodzakelijkeverbeterbeleid. Alles wijst erop dat de betrokken opleidingen aankracht en kwaliteit zullen winnen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK