CDA: meer kennis in Catshuis

Nieuws | de redactie
5 maart 2012 | Saneren, hervormen “én investeren in knowhow en kennis.” Dat wil het CDA als uitkomst zien van het cruciale Catshuisberaad. Een ‘Kennisdeal’ met de polder, het HO en de R&D-sector zou dan het nieuwe ‘Wassenaar-akkoord’ van deze tijd kunnen worden.

Bij het 3TU-jubileum sprak niet alleen Bernard Wientjes over het juist nu ontzien vanonderwijs en onderzoek. De financieel woordvoerder van het CDA,Elly Blanksma, trad op in een panelsessie en liet daar een bommetjeontploffen. Zij herinnerde de aanwezigen uit het hoger onderwijs,onderzoek en bedrijfsleven aan het succesvol beleid na de LehmannBrothers-kredietcrisis.

“Met de kenniswerkersregeling kwam u toen met nuttige concretevoorstellen die de crisis snel hielpen opvangen en herstelversnelden. Ik roep u op dit nu opnieuw te doen. Zo kunnen we samende klappen opvangen en de groei zo snel mogelijk terugbrengen.”

Kennisinvesteringen van cruciaal belang

Blanksma ging nog verder tijdens de discussie. In haarslotbeschouwing meldde zij dat de CDA-inzet in de vandaag begonnenCatshuissessies de volgende is: “Saneren en hervormen moetenallebei, daar komen we niet omheen. Maar ook investeren moet, inknowhow en kennis. We moeten als hoogontwikkeld land ook verder metonze economie.”

Zij nodigde de kennissector uit vooral zelf met heel concretepunten te komen, waar zulke aanvullende investeringen nu het meesteeffect zouden hebben op groeiherstel en werkgelegenheid. In eentoelichting tegen ScienceGuide onderstreepte Blanksma datdeze inzet voor het CDA van cruciaal belang is voor het ‘nieuweregeerakkoord’ dat de facto uit de Catshuissessie moetvoortkomen.

Dat juist de financiële woordvoerder van de regeringsfractie ditsignaal afgeeft, is van bijzondere betekenis. Zij zal immers aan’de tafel’ aanzitten waar minister De Jager de onderhandelaars zalvoorzien van scenario’s en rekensommen voor hun gesprekken,denklijnen en oplossingen. Daarbij komt dat de key players van hetCDA rond deze tafel en in het Catshuis allen sterk verbonden zijnmet dit thema.

Onderhandelaars belang bij kennis

Maxime Verhagen heeft als EL&I-minister en eersteCDA-onderhandelaar een reputatie te verliezen. Nu hij geenleiderschapskandidaat meer is, heeft hij de handen vrij om zijneigen strategische belangen te laten prevaleren. Zo kan hij dekennisprioriteiten van zijn departement met de topsectorenverbinden met de groeihersteleisen van zowel VNO-NCW als de EU-top.Het CDA zal dit alleen maar waarderen, want Verhagens partij heefthier een veel breder belang.

Binnen het kabinet domineert het CDA de kennis gerelateerdeportefeuilles en de financiële hoek met BZK – ambtenarensalarissen!- en Financiën. Zowel OCW als EL&I hebben prominenteCDA-bewindslieden, waarvan twee als kandidaten voor een toekomstiglijsttrekkerschap gelden: Van Bijsterveldt en Bleker. 

Ook schatbewaarder Jan Kees de Jager sprak zich al eens opScienceGuide uit over het belang van de bescherming van dekennisuitgaven. Hij noemde het regeerakkoord een jaar geleden bijAvans Hogeschool zelfs “een geschenk uit de hemel” voor hetonderwijs, omdat die sector alleen herschikking kende en geenbezuinigingen.

Aan blijven haken bij AAA

Nu een nieuw regeerakkoord wordt opgesteld wil het CDA dezedenklijn versterkt doorzetten. Het beleid van de regering-Merkel isdaarbij het voorbeeld, de recente signalen van Barroso en Van Rompuy zijn extraaansporingen. Het Duitse liberaal-christendemocratische kabinetheeft een veel effectiever beleid voor groei en schuldreductiegerealiseerd, mede dankzij massieve investeringen in kennis.Investeren in ‘knowhow en kennis’ is daarom een noodzakelijkehervorming wil ons land aan blijven haken bij AAA-landen in de EUals Finland en Duitsland.

Ook fractieleider Van Haersma Buma heeft zich op dit punt al eerdernadrukkelijk geprofileerd. Bij de APB na Prinsjesdag 2011 pleittehij voor het eerst voor een ‘kennisdeal’ om toptalent naar ons landte trekken en te behouden. Dit initiatief werd vervolgens door deperikelen in de ‘zaak Mauro’ gedwarsboomd. Nu het Polenmeldpunt vande PVV de reputatie van ons land als attractieve, hoogwaardigekennisnatie opnieuw schaadt, zal het CDA zo’n ‘kennisdeal’ alsreparatie-initiatief opnieuw kunnen agenderen.

Wassenaar-akkoord

Daarmee is meteen de basis gelegd voor een groei-akkoord met desociale partners om door een reeks breed gedragen hervormingenwerkloosheid en staatsschuld versneld terug te dringen. Zo’nWassenaar-type akkoord kan tevens helpen in Brussel steun teverwerven voor een lange termijn herstelbeleid, dat aan meergemeten wordt dan de 3% norm.

De topteams van de topsectoren en de werkgevers zouden zo’nakkoord willen aanmoedigen door een investering van zo’n €150miljoen extra via de human capital agenda’s van die sectoren. Zijworden gezien als belangrijke groeimotoren. Deze partijen zijn indat verband ook positief over extra’s voor hoger onderwijs,onderzoek en beroepsonderwijs als deel van een dergelijk ‘kennis-en groeipakket’, zo vernam ScienceGuide


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK