De identiteit van christelijk onderwijs

Nieuws | de redactie
23 maart 2012 | Is christelijk onderwijs in deze seculiere tijd nog wel christelijk? Onderzoekers van de VU en Inholland onderzochten in opdracht van de Besturenraad de christelijke identiteit van 479 basisscholen. Die identiteit is er nog. Schoolleiders herkennen zich specifiek in drie typen onderwijs.

“De verzuiling voorbij, de verlegenheid voorbij, de smalleidentiteit voorbij: het is de eigenheid waarmee de schoolleider vannu het christelijk onderwijs vormgeeft,” zo stelt VU-onderzoekerSybren Miedema. Samen met Inholland-lector Ina ter Avest onderzochthij de verschillende verschijningsvormen van christelijkbasisonderwijs in Nederland.

En die laat zich definiëren in drie verschillende typenonderwijs. Van de 479 ondervraagde schoolleiders noemt 41% de eigenschool een ‘traditieschool’, 48% een ‘zingevingsschool’ en 10% vande ondervraagden spreekt van een ‘diversiteitsschool’. Miedemaconstateert dat alle scholen in de breedte identiteit vorm geven endat op verschillende manieren ten uiting brengt.

In het onderzoek, dat in mei 2011 werd gestart en gisteren werdgepresenteerd, leggen schoolleiders van protestants-christelijkebasisscholen de relatie tussen de eigenheid van hun school en inhun ogen actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel viaschriftelijke vragenlijsten als mondelinge interviews ontdekten deonderzoekers dat er drie typen te onderscheiden zijn als het gaatom de vormgeving van protestants-christelijke basisscholen.

Traditieschool

Het eerste type noemen zij de ‘traditieschool’, die wordtgekenmerkt door het feit dat de school leerlingen in aanraking wilbrengen met het christelijk geloof en vindt dat ze kennis krijgenvan Bijbel en christendom. De samenstelling van leerling- enleerkrachtpopulatie is levensbeschouwelijk homogeen. Hiervanuitwordt er aandacht besteed aan de diversiteit in de samenleving.Zo’n 40% van de basisscholen die aangesloten zijn bij deBesturenraad rekent zich tot dit schooltype.

Diversiteitsschool

Het tweede type, waartoe 10% van de basisscholen zich rekent,wordt de ‘diversiteitsschool’ genoemd. Deze school vindt hetbelangrijk dat leerlingen gelijke kansen hebben en bereidt deleerlingen voor op een leven in de multiculturele samenleving. Menvindt het belangrijk vanwege de waarden, dat leerlingen kennismakenmet het christelijk geloof. Levensbeschouwelijke diversiteit wordtpositief gewaardeerd, wat zich uit in samenstelling vanleerlingenpopulatie en docententeam.

Zingevingsschool

Het derde type wordt de ‘zingevingsschool’ genoemd. Persoonlijkeontwikkeling en ontplooiing van de individuele leerling staatcentraal. Vanuit de eigen (christelijke) achtergrond wordtleerlingen geleerd om te gaan met verschillende levensopvattingen.Er is dagelijks aandacht voor levensbeschouwelijke vorming. Deleerlingenpopulatie is divers te noemen: vaak christelijk, maar ookonkerkelijke leerlingen en leerlingen met en anderelevensbeschouwelijke achtergrond. Ongeveer 50% van de Besturenraadbasisscholen rekent zich tot dit schooltype.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK