Deeltijdplan raakt bedrijfsleven

Nieuws | de redactie
8 maart 2012 | De werkgevers willen graag meer HBO-opleidingen. Vooral de Associate degree voor meer MBO-HBO doorstroom willen zij oppoetsen. Maar er zit een haar in de soep: zo’n opleiding is meestal in deeltijd. De SER is daarbij kritisch op wat OCW hier van plan is, ook met de langstudeerboete.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben in kaartgebracht welke Ad’s vanuit de arbeidsmarktbehoefte veel belovendzouden kunnen zijn. OCW is bereid een extra ronde van toekenningente doen als stimulans van de doorstroom en het opvangen vanarbeidsmarkttekorten.

Nieuwe opleidingen moeten aan twee voorwaarden voldoen: zemoeten kwalitatief aan de maat zijn en ze moeten aansluiten bijvraag uit de arbeidsmarkt. Halbe Zijlstra stelt geen maximum aanhet aantal nieuwe Ad-programma’s.

Onverwacht en verwarrend

De Ad’s zijn nu nog een pilot maar OCW wil ze een vaste plekgeven in het hoger onderwijs en de WHW daarvoor wijzigen. Langetermijn strategie van de bewindsman is dat in 2020 15 % van deHBO-instroom bij de Ad terechtkomt, nu is dat nog 1 %. Hetbedrijfsleven geeft aan dat de Ad nu nog weinig bekend is en datdaardoor bij de meest betrokkenen als decanen, studenten enbedrijven weinig animo merkbaar is.

Terwijl de bedrijven met hogescholen en ROC’s aan het verkennenwaren waar Ad-aanbod nog een zinvolle impuls voor de arbeidsmarkten het LevenLangLeren zou kunnen zijn, werden zij verrast door deingreep van de staatssecretaris in het HO-deeltijdonderwijs.

ScienceGuide verneemt, dat in een afrondend overleg vande hogescholen met de werkgevers tot deze laatste doordrong, dat depositie van het HBO op dit terrein ineens fundamenteel veranderdwas. Dat OCW niet langer bekostigen zou wat zij gezamenlijk wildenbepleiten bij Zijlstra, was een onverwachte en verwarrendeomstandigheid.

Daar komt bij, dat het bedrijfsleven in de gekozen aanpak tot nutoe geen rekening had gehouden met het feit dat een expansie vandit aanbod primair door de deelnemers zelf – en dus vooral ook hunwerkgevers en de sociale fondsen – gefinancierd zal moetenworden.

Dit was evenmin opgenomen in de voorstellen vanuit detopsectoren om het human capital te versterken en LLL impulsen tegeven in tekortsectoren. De SER is in ditzelfde verband geruimetijd bezig geweest een verkennende visie op dit terrein teformuleren. Dat ging niet vanzelf, zo bleek.

SER wil juist sterke HBO-deeltijd

De SER concludeert nu: “Gezien de verwachte behoefte aanopscholing en omscholing van werkenden en werkzoekenden, is hetnodig dat bekostigde én private onderwijsaanbieders zich inspannenom het gewenste aanbod ook te leveren. Voor zover op- en omscholingworden gekoppeld aan erkende diploma’s (mbo, hbo en wo), kunnen ookROCs, hogescholen en universiteiten een grotere rol spelen,bijvoorbeeld door hun expertise en infrastructuur efficiënter in tezetten.” 

Van afschaffing van bekostiging is in het advies geen sprake. DeSER herhaalt zelfs nadrukkelijk ” zijn eerdere pleidooi om hetcollegegeldkrediet ook beschikbaar te stellen voor studenten bovende 30 jaar en zo de toegankelijkheid van scholing voor deze groepte bevorderen.”

Sterker nog, het deeltijdonderwijs in het HBO wil de SERversterken als deel van de ‘Veerman-profliering’. “Het pleidooi vande raad voor hbo-deeltijdonderwijs impliceert niet dat  elkeinstelling voor hoger onderwijs ook aanbieder van deeltijdonderwijsbehoeft te zijn. De macrodoelmatigheid van deeltijdonderwijs kanmede gelet op de moderne mogelijkheden van communicatietechnologieen andere vraagpatronen op een andere wijze beoordeeld worden dande macrodoelmatigheid van het voltijdonderwijs.”

“Ook meent de raad dat bij het aanbod en de bekostiging daarvanrekening gehouden kan worden met voorzienbare schaarste op dearbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de Strategische Agenda HogerOnderwijs waar wordt aangegeven dat er meer ruimte komt voordeeltijdaanbod in sectoren waarin dit nodig is.”

Langstudeerboete strijdig met beleid

De plannen van OCW op dit terrein beziet de SER-commissie danook kritisch. “Zo kent het hbo veel deeltijdmasteropleidingen dieuitgaan van 90 EC in een driejarig traject. Momenteel zijn eralleen al 9000 studenten in het hbo die een onderwijsmaster indeeltijd volgen. Ongeveer 1600 studenten worden in het hbo opgeleidvoor docent met een eerste graadsbevoegdheid. Studenten in deze trajecten hebben met de huidigelangstudeerdersmaatregel geen enkele uitloopmogelijkheid.”

Zo kan de langstudeerboete “conflicteren met het beleid dat hetopleidingsniveau van leerkrachten wil verhogen (onder meerlerarenbeurs), terwijl de maatregel ook niet bijdraagt aanhet  verminderen van de voorziene tekorten in het onderwijs.Daarenboven is de raad van  mening dat delangstudeerdersmaatregel niet negatief mag uitwerken op niveauen  kwaliteit van de deeltijdopleidingen.”

“De raad bepleit daarom dat het kabinet voor diedeeltijdopleidingen waar de benodigde  studietijd langer isdan bij de voltijdopleiding, de (uitwerking van de)langstudeersmaatregel zorgvuldig analyseert en zo nodig aanpast,zeker daar waar sprake is van voorziene tekorten op dearbeidsmarkt.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK