Geen dwang in HO-bekostiging

Nieuws | de redactie
29 maart 2012 | Een proactieve houding van bedrijven en HO-instellingen en een aanpak van 'it takes two to tango'. Dat verwacht minister Van Bijsterveldt als de topsectoren echt werk gaan maken van hun inzet voor kennis en 'human capital'.

De minister van OCW vertelde bij ‘de Industriepoort’ hoe onsland voor een innovatieve, beta-technisch hoogwaardige economie enkennissector maar eens goed naar slimme buren en voorbeelden kankijken. ” Een aantal jaren geleden vroeg president Obama aanSteve Jobs: ‘Hoe krijgen we banen die Apple nu in China creëertweer terug?’ Zijn antwoord was simpel. ‘Sorry, meneer de president,die banen komen nooit meer terug. Het gaat niet om een fabriek dieje zou kunnen verplaatsen, maar om een infrastructuur’.”

Kijk naar Merkels Duitsland

De impact en waarde van het beleid van Angela Merkel klinkt nuook veel meer door in de visies van leden van het kabinet danvoorheen. Haar partijgenoot Van Bijsterveldt wees in elk gevalhelder op de volgende aspecten van de bloei bij de oosterburen.”Net als Duitsland hebben we een uitgebreid stelsel vanberoepsonderwijs, zoals verder maar weinig landen kennen. Eenintegrale kolom, van VMBO tot en met HBO, in breedte en kwaliteitinternationaal eigenlijk ongeëvenaard.”

Maar dat blijkt niet genoeg. “Eén van de redenen dat Duitslandhet nu economisch zo goed doet is zijn kracht in de maakindustrie.Dat levert export op met toegevoegde waarde, zorgt voor goedebanen, en laat Duitsland profiteren van de economische groei inAzië. Zonder een goede technische infrastructuur, een degelijkopgeleide beroepsbevolking, zou die Duitse prestatie onmogelijkzijn.”

“De techniek, de maakindustrie heeft nog een ander voordeel.Technische innovaties verbeteren de productiviteit. Enproductiviteitsgroei maakt het makkelijk om welvaartswinst teblijven boeken én om te gaan met vergrijzing. Dit is een van deachtergronden van het topsectorenbeleid van mijn collega MaximeVerhagen. Inzetten op die sectoren waarin we groei en vernieuwingkunnen verwachten, en daarvoor de krachten bundelen.”

Zorgelijk weinig techniek

De integrale kolom van VMBO tot en met HBO zorgt er mede voor”dat nergens de jeugdwerkeloosheid zo laag is als in Nederland.Maar wat onze situatie zorgelijk maakt is het relatief geringeaandeel techniek in ons onderwijs, over de gehele linie.”

De minister onderstreepte dat zij “de ooit zo ‘koninklijkeroute’ VMBO-MBO-HBO weer concurrerend gaat maken ten opzichte vanhet algemeen vormend onderwijs. We doen dat door de MBO-opleidingte verkorten en te intensiveren. Voor jongeren die bij de start alvoor de praktijk gaan, stimuleren we te kiezen voor despecialistische vakmanschapsroute op MBO-niveau 2 of3.”  

“Voor de technische vaktalenten die ook de theorie erbij willenpakken komt de technologieroute op MBO-4 niveau. Het vakcollege ende Techmavo zijn hier mooie voorbeelden van. Maar met ons programmaToptechniek in bedrijf ondersteunen we ook andere projecten diepassen in deze routes.”

Twee tangodansers, ook in HO

Ook het HO dat het techniekonderwijs wil verbeteren,samen met het bedrijfsleven, kan daarin ondersteund worden. ” Zokrijgt de 3TU Federatie 33 miljoen euro voor versterking van haartechniekonderwijs aan de drie betrokken technische universiteiten.Doel is dat technische universiteiten meer studenten binnenhalen,een hoger studierendement behalen en studie-uitval beperken.”

“We hebben al de eerste ‘centers of excellence’ in het HO en decentra voor innovatief vakmanschap in het MBO. Daar hebbenonderwijs en bedrijven zelf het voortouw genomen om samen te werkenaan aantrekkelijker, doelmatiger en kwalitatief betertechniekonderwijs. Die proactieve houding hebben we de komende tijdnodig op álle fronten van het onderwijs.”

“Over een paar weken komt het kabinet met een reactie op hetMasterplan Bèta en techniek. Maar ik zeg nu al nadrukkelijk dat weook de volle inzet van het bedrijfsleven vragen.’It takes two totango’.”

 Minister is geen doorgeefluik

Eisen vanuit het bedrijfsleven worden niet automatischovergenomen. De minister is geen stempelautomaat, zo liet zijblijken. Bij de vraag ‘hoe komen we af van het versnipperde aanboden een overmaat aan populaire studies waarnaar weinig vraag is opde arbeidsmarkt?’ zie zij met nadruk: “Overgaan tot dwang via debekostiging, zoals sommigen vanuit het bedrijfsleven opperen, heeftniet mijn voorkeur.”

Maar de maatregelen die nu genomen worden, “zijn nietvrijblijvend. Instellingen voor hoger onderwijs moeten voóór 5mei 2012 al met een voorstel tot prestatieafspraken komen. Ze gevendaarbij aan hoe ze zich profileren en welk opleidingenaanboddaarbij hoort. En die plannen moeten aansluiten bij de Humancapital agenda’s van de topsectoren en de innovatiecontracten.” Ookhier zal men de tango samen moeten dansen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK