HBO te wapen

Nieuws | de redactie
20 maart 2012 | De oorlog achter de schermen met de reviewcommissie Van Vught is nu openlijk uitgebroken. De HBO-raad pookt ook de strijd met Zijlstra op over het deeltijdonderwijs. “Het zou de grond onder zowel Veerman als het hoofdlijnenakkoord doen wegzakken.”

In een brief aan de Tweede Kamer verdedigt de HBO-raad zich in eersteinstantie tegen “het beeld”, dat wellicht bij sommigen isontstaan”, dat de hogescholen niet bereid zijn echt hun best tedoen om de lat te verhogen. “Het tegendeel is waar.”

Die goede wil en inzet blijken onder meer uit het feit, dat menvindt dat Zijlstra zélf niet genoeg “focus heeft op dezetopprioriteit.” Het beoordelingskader dat hij wil opleggen voor destrategische plannen van de HO-instellingen bewijst dat, aldus Thomde Graaf.

Volledig in strijd 

Dat stuk is “veelomvattend” en hopeloos bureaucratisch,leidend tot “aanzienlijke administratieve lastendruk.” Eenalternatieve opzet van de HBO-raad voldoet net zo goed – watOCW min of meer toegeeft – maar wordt niet overgenomen.

Maar veel erger achten de hogescholen de plannen inzake hetdeeltijdonderwijs, zoals deze door ScienceGuide waren onthuld in “recente publiciteit.” Zij zeggen nu openlijk, dat dezeaangeven, dat het sluiten van het hoofdlijnenakkoord met hetkabinet geen reden tot vertrouwen in het beleid van debewindslieden blijkt te kunnen betekenen. Zij hadden gedacht datzo’n fundamentele afspraak zou leiden tot ‘helderheid en zekerheidover de condities waarbinnen de hogescholen stevige prestatiesleveren.” Die nieuwe plannen zijn “hier volledig mee instrijd.” 

Ook in strijd met de afspraken acht men dat de Ad-opleidingen enprofessionele masters nu niet meer bekostigd zouden zijn, maar OCWdeze deel van een soort “open bestel in het deeltijdonderwijs” zoumaken. Een dergelijke structurele omwenteling van het hele HO “zoukortom de grond onder zowel het advies van de Commissie Veerman alshet hoofdlijnenakkoord doen wegzakken.”

Instabiliteit en onzekerheid

Alsof dit nog niet genoeg is, maakt de HBO-raad meteen maar dekachel aan met de rol en de pretenties achter de rol van dereviewcommissie Van Vught. Het feit dat daarin onder meer de in diekring nog steeds gerespecteerde oud-voorzitter van de HBO-raad,Olchert Brouwer, zit, maakt de felheid van de reactie des teveelzeggender.

“Grote bezwaren” spreekt men uit tegen “een ontwikkeling waarbijde facto sprake is..….van een agentschap tussen de politiekverantwoordelijke en de hogescholen.” Of zoals men uit die kringtegen ScienceGuide al zei over Van Vught: “Een onderkoning uit hetniets.”

Deze ontwikkelingen ondermijnen elke bereidheid langs deze wegverder te gaan, zo laat de HBO-raad duidelijk merken. “Dit voedtinstabiliteit en onzekerheid.” De Kamer wordt min of meer gesmeektdat zij helpt een gesprek te laten ontstaan dat toch nog zorgen kanvoor “eenvoudige en transparante beoordelingskaders en conditiesdie houvast bieden en duurzaam zijn.” Het is dus nog net geenoorlog, maar de mobilisatie is afgekondigd en de Maginotlinie isbemand.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK