Langstudeerboete nekt leraar in spe

Nieuws | de redactie
29 maart 2012 | De langstudeerboete schaadt de toestroom naar het leraarsvak. Slecht dus voor het beleid van minister Van Bijsterveldt. “De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is onvoldoende.” 20% van de docenten wil bijscholen, maar vindt geen goede match, vooral de MBO-leraren niet.

Een uitvoerige studie van Seor, Erasmus School of Economics,voor het ministerie van OCW onderbouwt met cijfers en feiten hoe debijscholing, herscholing en upgrading van docenten in dewerkelijkheid werkt. Er blijken vele lacunes en onvolkomenheden tezijn, terwijl de inzet en ambitie er in meer dan voldoende mateblijken te zijn.

De ingrepen in het HO-deeltijdonderwijs zullen de”marktimperfecties” en disincentives tot extra LLL verderverergeren, zo laten de onderzoekers zien. “Veel docenten, vooralin het po, werken niet voor niets in deeltijd.”

Tanja Jadnanansing (PvdA) heeft het kabinet over dit onderzoekinmiddels vragen gesteld. Zij vraagt daarbij ook puntig naar de conclusies die destaatssecretaris van OCW trekt bij de uitvoering van demotie-Ganzevoort in de Eerste Kamer. De Senaat gaf daarin aan,dat zij de uitvoring van de langstudeerboete wil heroverwegen alsdeze het leraarsvak zou schaden.

Drempel blijft bestaan

“De vorm van het opleidingsaanbod sluit in het algemeen niet aanbij de behoefte van leraren. Het opleidingsaanbod is onvoldoendeafgestemd op de levensfase van de werkende docent, die de studiemoet combineren met zijn werk en zijn privéomstandigheden (gezin enandere zorg en zaken).

Leraren zijn lang niet allemaal in staat om een langlopendopleidingstraject te volgen, of hebben daar behoefte aan. Veeldocenten, vooral in het po, werken niet voor niets in deeltijd. Ookde vergrijzing speelt hierbij een rol.

Wat betreft de bekostiging werpen het hogeinstellingscollegegeld en de langstudeerdersmaatregel drempels opom als leraar een tweede bachelor of master te gaan volgen. Devergoeding van de Lerarenbeurs is weliswaar verhoogd om tegemoet tekomen aan het verhoogde instellingscollegegeld van een deel van debachelors en masters, maar de langstudeerdersmaatregel blijft alsdrempel bestaan.” 

Onvervulde ambitie

De ambitie tot upgrading en bijscholing is niet minder danelders, zo stelt Seor vast. “De onderwijssector lijkt dus quascholings- en opleidingsinspanningen niet slechter te scoren danandere sectoren, ook als rekening wordt gehouden met het relatiefhoge opleidingsniveau in de onderwijssector. Dit neemt niet weg dater zich duidelijke knelpunten voordoen bij de scholing vanleraren.

De onvervulde scholings- en opleidingsbehoefte bij leraren isvrij groot. Behalve de eerder genoemde reden van persoonlijke aard(problematisch om een studie te combineren met werk en gezin)hebben twee andere, vaak genoemde redenen te maken met demedewerking van de schoolleiding: scholen zouden onvoldoende ofgeen budget voor scholing hebben en leidinggevenden zouden geentoestemming voor deelname aan scholing willen geven. Dit lijkt instrijd met CAO-bepalingen op het gebied van scholing.”

Misvattingen over elkaar

Ook worden er tussen de scholen en de docenten heelverschillende verwachtingen gewekt en geuit, ook naar de overheid.Dat leidt tot opmerkelijke misvattingen. “Zo geven scholen aan datleraren weinig behoefte hebben aan scholing op het gebied vanpassend onderwijs/differentiëren, terwijl een groot deel van deleraren zelf wel zeggen hieraan behoefte te hebben.

Omgekeerd zeggen scholen dat leraren vooral geïnteresseerd zijnin scholing op het gebied van opbrengstgericht werken, terwijl ditin het geheel niet blijkt uit de behoefte die leraren zelfuiten.

Overeenstemming is er wel over de betrekkelijk geringepopulariteit bij leraren van mentorentraining, trainingen op hetgebied van veiligheid, bètacursussen, Engelse onderbouw en rekenenen meervoudige intelligentie. Dit betekent allereerst dat als deLerarenbeurs met ingang van 2012 alleen nog is bestemd voorbachelors en masters, hierdoor de vervulling van de bestaandebehoefte van leraren wordt bemoeilijkt.”

Wijzig langstudeermaatregel

Voor de onderzoekers is in hun conclusies en aanbevelingen denoodzaak tot bijstelling van de voornemens van staatssecretarisZijlstra zeer helder.

“De langstudeerdersmaatregel en de mogelijkheid dat hbo- enwo-instellingen hogere instellingscollegegelden kunnen vragen voortweede bachelors en maters werpen een drempel op om als werkendeleerkracht aan een tweede bachelor of master te beginnen. Ditknelpunt kan worden opgelost door deze regelingen te wijzigen, voorzover dat na weging van de belangen van het onderwijs en anderebelangen wenselijk is.”

U leest het volledige rapport van Seor hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK