Master voorwaarde vaste baan HvA

Nieuws | de redactie
29 maart 2012 | "Met anders bedoel ik niet alleen "anders dan vroeger' maar zeker ook 'anders dan de andere hogescholen'. We moeten helder aangeven wat de meerwaarde is en zal zijn van de HvA." Rector Jet Bussemaker definieert dat scherp, voor haar eigen mensen allereerst.

De kernvraag voor elke HBO-instelling op dit moment formueerdeBussemaker op een een interne onderwijsconferentie daarom zo: “Watvoor hogeschool willen wij zijn? Misschien ook wel: watvoor hogeschool mogen wij zijn?”

Zij sprak van “spannende tijden”, want in het HO-landschapvan onsland ” worden de kaarten opnieuw geschut. Gevestigdeposities staan ter discussie, nieuwe kansen dienen zich aan. Van destaatssecretaris hebben wij, net als alle andere hogescholen,huiswerk gekregen.”

Huiswerk uit Den Haag 

Dat huiswerk is helder: “In vervolg op de uitkomsten van destudie van de commissie Veerman uit 2011, die nadrukkelijk pleitvoor een veel geprofileerder aanbod van hoger onderwijs, moeten wijaangeven wat wij blijven doen, wat wij niet meer zullen doen en watwe anders gaan doen. En met anders bedoel ik niet alleen ´andersdan vroeger´ maar zeker ook ´anders dan de andere hogescholen´. Wemoeten helder aangeven wat de meerwaarde is en zal zijn van deHogeschool van Amsterdam. Wat gaan studenten bij ons leren dat zenergens anders op die manier kunnen leren?”

Ook de HvA en partner UvA staan “aan de vooravond van scherpeprofilerings- en prestatieafspraken: afspraken met de overheid,maar ook afspraken met elkaar. Op 5 mei moeten wij onze plannenindienen bij het ministerie en moet er duidelijkheid zijn over hetprofiel van de Hogeschool van Amsterdam en daar bij horendezwaartepunten. En let wel: hierbij staat 5% van onze totalefinanciering  ter discussie!”

De belangrijkste ambitie hierbij is het verhoging van dekwaliteit. Dat is waar het zowel bij student als docent in het HOom moet gaan volgens Bussemaker. “Dat wil zeggen verbetering vanhet studiesucces van onze studenten en vermindering van de uitvalmét behoud, kan het zijn verbetering, van de kwaliteit.”

Docentniveau moet omhoog 

“Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat ook het niveau van dedocenten omhoog gaat. Omdat we studenten met eenzelfdeopleiding in Nederland op vergelijkbaar niveau willen lateninstromen wordt de externe validering van toetsen en examens denorm.”

Er zijn volgens de HvA-rector duidelijke indicatoren voor deprestaties die van haar en haar hogfeschool worden verwacht. “Definanciering van ons onderwijs zal voortaan direct met dieindicatoren samenhangen. We kijken  naar het studierendementna 5 jaar en dat moet dus omhoog! Voor sommige domeinen is dat eenforse ambitie. 70% van alle docenten moet op korte termijn minimaaleen masterdiploma bezitten. Dit wordt een voorwaarde voor een vasteaanstelling.”

Living labs  

De normen die Bussemaker wil vastleggen zijn scherp en concreet.Alle instromers beginnen hun opleiding met eenintakegesprek. De BAS-norm is op 50 studiepunten  gestelden daarbij zijn kernvakken benoemd. Die moet eenstudent in elk geval voldoende halen.

De HvA biedt voortaan geen voltijds bachelor opleidingenmeer aan met minder dan 12 contacturen in het eerste jaar. En voorstudenten die dat willen en kunnen komen er interessanteprojecten in living labs  enexcellentieprogramma’s.

Portie realisme

“We stellen hoge eisen – aan de studenten, maar ook aan onszelf.Al deze indicatoren zijn te meten en dat zullen we ook doen. Zelfsals we nu nog niet aan alle indicatoren voldoen moet er snel eenduidelijke stijgende lijn te zien zijn.”

Har benadering is minder klagerig dan elders in het HBO weleensklinkt. Een portie realisme spreekt uit Bussemakers politiekeervaring: “Er is Den Haag weinig geduld en we moeten de kritiekniet over ons zelf afroepen. Er is meer ruimte op het terrein vande profileringsafspraken. De Commissie Veerman heeft gezegd dathogescholen zich moeten profileren maar heeft niet gezegd waarmee.Dat geeft ons de mogelijkheid onze goede uitgangspositie maximaalte benutten.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK