Miljardenhefboom in Brussel voor kennis

Nieuws | de redactie
16 maart 2012 | Het kabinet onderschrijft de visie van de AWT dat topsectoren-middelen als ‘hefboom’ gebruikt kunnen worden voor het werven van geld uit het Europees kennnisbeleid. Het krachtige betoog van UU-voorzitter Yvonne van Rooy heeft duidelijk gewerkt.

Bij het afscheid van AWT-voorzitter Joop Sistermans zei Van Rooy onder meer: “In Europawordt wel stevig geïnvesteerd in kennis en het is van belang datons land daar optimaal op in weet te steken. Om van de Topsectorenmet een zeer bescheiden budget een succes te maken, is er mijnsinziens één route die succesvol kan zijn en dat is de Brusselseroute. De Europese Commissie laat met Horizon 2020 zien dat hethaar ernst is om stevig te investeren in de kenniseconomie. Voor dekomende jaren is een budget van 80 miljard uitgetrokken. Geen kleinbier.”

Zeer bescheiden topsectorenbudget

Die route naar succes is niet eenvoudig geplaveid, onderstreepteVan Rooy. “Ondanks de goede record van Nederland bij de voorgaandekaderprogramma’s.” Wil ons land ‘scoren’ moeten dekennisinstellingen en bedrijven “voor de Europese programma’smiddelen voor matching meebrengen.

Met de forse bezuinigingsdruk die de universiteiten ervaren, envoor veel bedrijven geldt hetzelfde, zijn die middelen er niet.”Zij stelde daarom voor het “zeer bescheiden budget” van detopsectoren zeer gericht in te zetten, als hefboom voor de grotebedragen vanuit Europa.

“Daarom dient het EL&I-budget voor de topsectoren zo ingezette worden dat het als matching kan dienen voor bedrijven enuniversiteiten die in het kader van een topsector samen voorstellenin Brussel indienen. Alleen zo kunnen we met het topsectorenbudgeteen multiplier-effect creëren.

Prioriteit voor Horizon 2020

Dat vraagt een slimme follow up van de innovatiecontractenwaarbij prioriteit gegeven wordt aan voorstellen die gericht zijnop participatie in Horizon 2020. Op deze manier draagt Nederlandsubstantieel bij aan de Europese kennisbasis, maar kan het ookoogsten!”

Het kabinet neemt deze lijn nu over. Berthold Leeftink, de meestbetrokken DG van EL&I gaf dit reeds aan bij het jubileum van de3TU. In de reactie van het kabinet op het AWT-advies over  detopsectoren en de EU-strategie zegen de bewindslieden: “Deinnovatiecontracten die binnen de topsectoren gesloten zullen gaanworden, zullen daarom voor het kabinet leidraad zijn bij deonderhandelingen over de verdere invulling van de maatschappelijkeuitdagingen en industriële technologieën in Horizon 2020.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK