Onderwijs tegen vrijblijvendheid

Nieuws | de redactie
21 maart 2012 | Verlies de lange termijn niet uit het oog. Dat is de oproep van de partners in de Stichting van het Onderwijs aan de politici die worstelen met de begroting, groeiherstel en schuldreductie."Wij leveren onze bijdrage, ook onder moeilijke omstandigheden."

De Stichting, voorgezeten door Walter Dresscher en SijboltNoorda, pleit voor een blijvend stevige onderwijssector. Dezeheeft ons land nodig voor een krachtige kenniseconomie,weerbare burgers en een sterke sociale samenhang. Dit vereisteen beleid dat rekening houdt met langetermijneffecten en geenafbreuk doet aan de Nederlandse stijging op internationaleranglijsten van kennisnaties.

Onderwijs als fundament

De Stichting van het Onderwijs legt in haar brief aan kabinet en Kamer vooral denadruk op dat waar het onderwijs een fundament voor legt. Zobestrijdt goed onderwijs de groei van (jeugd)werkloosheid. Ons landheeft goede resultaten geboekt met een integraal actieplan vooronder andere het vasthouden van jongeren in het onderwijs. Volgensde Stichting van het Onderwijs is een dergelijk plan ook nuverstandig.

Ook het topsectorenbeleid van het kabinet en het bedrijfslevenkan niet zonder een krachtige onderwijssector.Het deeltijdonderwijsstaat onder druk waardoor gevaar dreigt voor het leven lang lerenvan werknemers. Het topsectorenbeleid ondersteunt de aansluitingtussen onderwijs en arbeidsmarkt en legt een verbinding tussenkennisinstellingen en het bedrijfsleven. De Stichting van hetOnderwijs wil deze samenwerking blijven bewerkstelligen.

Niet vrijblijvend afspraken maken

In bestuurs- en hoofdlijnenakkoordenmet de overheid zijn of worden afspraken gemaakt over de inzet vanhet onderwijs om kwaliteit te leveren. Deze afspraken zijn nietvrijblijvend, waarschuwt de Stichting. De akkoorden zijn of wordengesloten tegen de achtergrond van een beperking van derijksuitgaven voor het onderwijs, waaronder een achterblijvendecompensatie voor de loonontwikkeling. Desalniettemin neemt hetonderwijs zijn verantwoordelijkheid. Onderwijsinstellingeninvesteren ook zelf in het realiseren van de ambities van debestuursakkoorden en zijn zeer gemotiveerd om hier de komende jarenmee aan de slag te gaan.

Basis versmalt

“Wij leveren dus onze bijdrage, ookonder moeilijke omstandigheden. Dit terwijl de sector onder drukstaat. Bij veel onderwijsinstellingen is sprake van eenteruglopende liquiditeit en solvabiliteit. Gestegen kosten wordenonvoldoende gecompenseerd, met alle personele gevolgen vandien.

Mede hierdoor komt deonderwijskwaliteit in het geding en boet het onderwijs alswerkgever aan wervingskracht in. Omdat goed onderwijs staat of valtmet de kwaliteiten van de man of vrouw voor de klas, versmalt debasis die het onderwijs kan zijn voor onze kwalitatief hoogstaandekennissamenleving”

De brief is ondertekend doorvoorzitter Walter Dresscher (AOb), vicevoorzitter Sijbolt Noorda(VSNU) en de bestuursleden Jan Boersma (AbvaKabo FNV), Thom deGraaf (HBO-raad), Kete Kervezee (PO-Raad), Michel Rog (CNVOnderwijs), Sjoerd Slagter (VO-raad), Johan Sturm (CNV PubliekeZaak), Jilles Veenstra (FvOv) en Jan van Zijl (MBO Raad).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK