Onderzoekmasters van topkwaliteit

Nieuws | de redactie
14 maart 2012 | De universitaire onderzoekmasters in Nederland zijn pieken van hoger onderwijs. Onderzoek van de NVAO bevestigt hun prestaties en reputatie wereldwijd. “Overheid en beleidsmakers doen er goed aan de onderzoekmaster te koesteren en de kwaliteit en toegankelijkheid te continueren.”

De universitaire onderzoekmasters in Nederland zijn pieken vanhoger onderwijs. Onderzoek van de NVAO bevestigt hun prestaties enreputatie wereldwijd. “Overheid en beleidsmakers doen er goed aande onderzoekmaster te koesteren en de kwaliteit en toegankelijkheidte continueren

In het NVAO-rapport ‘Research Master Review 2011: Peaks insight’ wordt ingegaan op de specifieke kwaliteiten van de 125Nederlandse onderzoekmasters. “Research masters vallen op door dekenmerkende didactische benadering, de wijze van instructie en deverwerving van academische vaardigheden. De theses zijn van hethoogste internationale niveau en leiden tot hogere classificatiesdan die van “gewone” universitaire masteropleidingen.”

Het onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de KNAW laattevens zien dat studenten en alumni zeer tevreden zijn over hetgeboden onderwijs. “Ze krijgen meer lestijd, kennen een hogerewerkdruk en hogere studieresultaten en tot slot zijn ze meertevreden over de mate waarin de onderzoekmaster hen voorbereid opde beroepspraktijk.”

Ook internationaal in de top

De studenten en alumni van de onderzoekmasters zijn over hetalgemeen positiever gestemd over hun opleiding dan hun collega’sbij gewone masters. Opvallend is dat over de gehele linie gezienhet masteronderwijs in Nederland zich kan meten met deinternationale top. Het volledige masteraanbod in het WO is van eenhoog niveau.

Van de deelnemers aan een onderzoekmaster komt 73% uiteindelijkook terecht in een onderzoeksfunctie tegenover slecht 19% van dealumni bij een gewone master. “Vanuit het perspectief van dealumni, behalen onderzoekmasters zeker de doelstelling om eengrondige voorbereiding op een carrière in het onderzoek te bieden.Het aantal afgestudeerden bij onderzoekmasters is echter nog klein.In andere woorden, onderzoekmaster versterken de kwaliteit van enniet zo zeer het aantal jonge onderzoekers.”

Alexander Sack, in Maastricht verantwoordelijkvoor de onderzoekmaster cognitieve en klinische neurowetenschap, isonder de indruk van de resultaten van het programma. In gesprek metScienceGuide onderstreepte hij al de sterke ontwikkelingvan dit hoger onderwijs aanbod.  “De studenten van onzeonderzoekmaster produceren excellente scripties. Ongeveer driekwartvan hen krijgt later een PhD-plek in een internationaaltopinstituut.”

In lijn met Veerman

De resultaten uit het rapport laten volgens de NVAO zien dat deonderzoekmasters voldoen aan de door de commissie Veerman aan hengestelde eisen in haar aanbevelingen. Zij dragen tevens bij aan dekwalitatieve eisen die de Strategische Agenda van OCW stelt aanuniversiteiten, zoals een heldere aanpak van en visie op selectieaan de poort, een duidelijk instellingsprofiel en meer samenhangtussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Universiteiten wordt geadviseerd de profilering van deze masterste benutten en de samenwerking tussen graduate schools eninteruniversitaire onderzoekscholen te versterken. 

Unique selling point

Studenten wordt geadviseerd om te kiezen voor eenonderzoekmaster. Studenten vinden in deze masters immers eeninspirerend studieklimaat in multi-/interdisciplinaire teams en deuitdaging en loopbaanmogelijkheden waar zij behoefte aan hebben. Voor buitenlandse studenten vormen onderzoekmasters zelfs eenunique selling point. Instellingen en de Nuffic kunnen de dooralumni van deze opleidingen genoemde ervaringen benutten in destudiekeuzevoorlichting.

Die kans en rol als unique selling point in het buitenland werdvorig jaar door NVAO-voorman KarlDittrich al benadrukt bij de discussie over de eersteuitkomsten van het onderzoek naar prestaties en reputatie van deonderzoekmaster.

De kwaliteit van deze vorm van verscheidenheid binnen het HOmaakt het voor de Nederlandse universiteiten interessant deresearchmasters ook in hun internationale profilering een sterkererol te laten spelen. “Werf ermee in het buitenland, zou ik zeggen!Zulke opleidingen, allemaal in het Engels, bestaan er eldersnauwelijks,” hield Dittrich het WO toen reeds voor.

Het volledige NVAO-rapport leest u hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK