Status en studiekeuze na VWO

Nieuws | de redactie
20 maart 2012 | De keuze van vwo’ers voor het WO heeft veel te maken met status en vaak niet met interesse voor een discipline of een bewuste keuze voor een onderzoekgerichte opleidingen. Ze kijken zelfs niet naar HBO-alternatieven die beter zouden passen, aldus Eindhovens onderzoek.

Het idee, dat het HBO veel aantrekkelijker gemaakt kan en moetworden voor de aspirant-studenten uit het VWO, door onder meerkortere bachelor-opleidingen voor alleen vwo’ers is nogalbonton geworden. Maar hoe denkt en kiest de vwo’er eigenljk zelfhierover? Nieuw onderzoek van het Eindhovense onderzoeksbureauMarkteffect, uitgevoerd in opdracht van de NHTV is ontnuchterend enleerzaam.

Het maximale er uit halen

Ruim 250 vwo’ers hebben aan het onderzoek meegewerkt. Alsmotivatie voor de keuze voor een universitaire vervolgopleidingwordt vaak genoemd: ‘je kiest toch voor het hoogste’, ‘vwo’ers gaanautomatisch naar de universiteit’, ‘ik wil het maximale er uithalen’, ‘met een universitaire studie kan ik meer bereiken’.

Met dat ‘maximale’ wordt niet een studie in het HBOgeassocieerd. Ook familie, vrienden, docenten en decanen gaan uitvan de vanzelfsprekendheid dat vwo’ers naar de universiteit gaan enstimuleren dat ook. Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer40% van de vwo-scholieren (ook) een hbo-opleiding overweegt.Uiteindelijk kiest slechts 20% voor een hbo-opleiding.

De doeners

Een groot deel van de vwo’ers kiest overigens wel en metbewuste, inhoudelijke argumenten voor een universitaire opleiding.Zij vinden de meer theoretische, onderzoekende inslag beter bij henpassen. Een aanzienlijk deel van de vwo’ers echter, met name ‘dedoeners’ met een meer praktische instelling, noemt minder rationeleargumenten om naar de universiteit te gaan, vaakstatus-gerelateerd.

Deze scholieren worden in de verolgstudie vaakniet erg gelukkig op de universiteit: te veel theorie en teweinig praktijk. In veel gevallen resulteert dit in studie-uitval.Deze studiekiezers zouden zich beter kunnen oriënteren op eenhbo-opleiding met een meer praktische inslag, zo stellen deonderzoekers.

Wat kan HBO hier aan doen?

Wat kunnen hogescholen doen om deze jongeren wel een opbeurendestudieloopbaan te geven? De vwo’ers is in hetonderzoek gevraagd aan te geven wat bij HBO-opleidingen zoumoeten verbeteren, dan wel veranderen om deze aantrekkelijker temaken voor hen en hun lotgenoten. In het algemeen komt het neerop:

-Het verhogen van het niveau
-Het bieden van meer uitdaging, verdieping, theorie enonderzoek
-Het verbeteren van de beroepsperspectieven
-Het bieden van ruimte voor meer zelfstandigheid en eigenverantwoordelijkheid.

Dit onderzoek is niet zonder reden uitgevoerd in opdracht van deNHTV in Breda. Deze specifiek gericht hogeschool biedt naasthbo-opleidingen ook universitaire opleidingen aan en wil haaraanbod nog beter afstemmen op vwo’ers en daarmee huninstroom vergroten. Dit doel sluit bovendien aan ophet rappport-Veerman en de daarin gewenste profilering endifferentiaitie op met name ook dit aspect in het HBO. Hierbij pastook het niet meer automatisch doorstromen van vwo’ers naar deuniversiteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK