Succes bij studiesucces

Nieuws | de redactie
13 maart 2012 | Rector Henk Schmidt van de EUR ziet eerste indicaties, dat het studiesucces-project ‘Nominaal is normaal’ positief werkt. Meer studenten halen in een keer hun eerste jaar. Dat helpt ontsnappen aan uitval en langstudeerboetes. In het VSNU Café wil hij het debat daarover aanzwengelen.

De invoering van een nieuw onderwijssysteem op de ErasmusUniversiteit Rotterdam om studenten op tijd af te laten studerenlevert positieve resultaten op, zo laat een onderzoek binnen de universiteit nu zien. Naaralle verwachting leidt de nieuwe regeling bij de Faculteit derSociale Wetenschappen tot meer studenten die in een keer hun eerstejaar halen. Het CvB van de EUR wil een dergelijke aanpak bijverschillende andere opleidingen ook invoeren.

Uitdieping in VSNU Café

Tijdens het VSNU-Café op donderdag 15 maart, vanaf 17u bijDudok in Den Haag, gaan de deelnemers met Schmidt en andere expertsuit het wo het gesprek aan over maatregelen die werken: wat daagtstudenten écht meer uit? wat doet hen écht beter presteren?Wat zijn uw ervaringen en inzichtenrond het studieklimaat in het hoger onderwijs, dekwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en de weg naar meerambitie?

“Meest in het oog springend is de invoering dit collegejaar vaneen nieuw onderwijssysteem. Ik wil dan ook vertellen over depositieve resultaten van dit ‘Nominaal is normaal’.  Naar alleverwachting leidt de nieuwe regeling namelijk tot meer studentendie in een keer hun eerste jaar halen. Zo beginnen ze het tweedejaar zonder vertraging,” onderstreept rector Schmidt tegenoverScienceGuide.

Activerend onderwijs, betere doorstroom

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) biedt hetcollegejaar 2011-12 als eerste het totaalpakket ‘Nominaal isnormaal’ aan. De combinatie van activerend onderwijs onderbegeleiding van tutoren, minder herkansingen en meercompensatiemogelijkheden moet leiden tot een betere doorstroom vanstudenten. Studenten dienen nu hun eerste jaar in een keer metvoldoende resultaat te halen, zodat ze het tweede jaar zondervertraging kunnen beginnen.

Voorheen moesten studenten tijdens het eerste jaar minstens 40van de in totaal 60 studiepunten behalen en hadden ze twee jaar detijd om het eerste jaar volledig af te ronden. Met ‘Nominaal isnormaal’ moeten eerstejaarsstudenten het eerste jaar in één jaarafronden. Onderzoeksinstituut Risbo BV en de faculteit onderzochtende stand van zaken na drie blokken onderwijs.

Op deze basis is nu een goede indicatie te geven van hetrendement aan het eind van het jaar. De onderzoekers vergeleken hetaantal studenten dat eerder na twee jaar hun eerste jaar hadafgerond, met het aantal studenten dat nu binnen een jaar aan denieuwe norm lijkt te gaan voldoen. Dit tussentijdse onderzoeklevert positieve resultaten op.

Het beoogde effect

Bij Sociologie lijkt de kans groot dat meer studenten hun eerstejaar in een keer halen dan tot op heden na twee jaar. BijBestuurskunde en Psychologie is dat ook een reële mogelijkheid enook bij de nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen ligt eengroot deel  van de studenten op koers om dit jaar allestudiepunten te halen.

De decaan van FSW, prof. dr. Henk van der Molen, reageerde alverheugd op deze eerste uitkomsten. “Wij willen studenten helpen omop tijd af te studeren. Deze studie wijst op het effect dat wijbeoogd hadden, namelijk dat meer studenten hun eerste jaar in eenkeer halen. Zij beginnen zonder openstaande vakken uit het eerstejaar aan het vervolg van hun studie.”

Het VSNU-Café vindt plaats in het Dudok Café in Den Haag engaat van start om 17.30. Vanaf 17.00 bent u welkom, aanmelden kanhier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK